Onderzoekscompetentie Applicatie- en databeheer

Een voorbeeld van een mogelijke onderzoeksvraag voor de studierichting Applicatie- en databeheer

Focus van het onderzoek: ontwerpen van een configuratie voor een netwerk van een bedrijf

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen optimaliseren een netwerkconfiguratie voor een specifieke doelgroep.

Specifieke inhouden van het leerplan

sla link op in klembord

Kopieer

Het voorbeeld is gekoppeld aan de leerplandoelen:

LPD 23 De leerlingen lichten de opbouw en werking van een computersysteem met zijn basiscomponenten en optionele componenten toe.

LPD 26 De leerlingen lichten de opbouw en werking van een netwerksysteem met zijn componenten en transportmedia toe.

LPD 28 De leerlingen ontwerpen een optimale configuratie van een netwerksysteem zowel hardware- als softwarematig rekening houdend met vooraf bepaalde vereisten.

Oriëntatie, probleem(stelling) of onderzoeksvraag

sla link op in klembord

Kopieer

 • Je kunt de probleemstelling laten formuleren door een bedrijf, organisatie, persoon vanuit een reële situatie.
 • Je kunt de onderzoeksvraag beperken tot een gedeeltelijke aanpassing van de netwerkconfiguratie.
 • Je kunt bij de probleemstelling het samenspel benadrukken tussen wensen van de opdrachtgever, wensen van de gebruiker en de financiële, technische en wettelijke beperkingen.
 • Je kunt de bestaande en de gewenste netwerkconfiguratie onderzoeken door kwalitatieve methoden (interview, focusgesprek …).
 • Je kunt via bronnenonderzoek de verschillende opties met hun voor- en nadelen onderzoeken.
 • Je kunt een analyse van het aanwezige netwerk laten uitvoeren aan de hand van bronnen: schema netwerkconfiguratie, netwerkoverzicht, overzicht bekabeling, technische data van aanwezige infrastructuur, ontbrekende gegevens aanvullen door onderzoek en meting … Deze fase omvat ook een bronnenselectie en -beoordeling.
 • Je kunt de focus van het onderzoek laten concretiseren in een eisenprogramma met omschrijving van gebruikersbehoeften waar mogelijk vertaald in technische eisen en dit aftoetsen bij de opdrachtgever.

Onderzoeksmethode, gegevensverzameling, analyse

sla link op in klembord

Kopieer

 • Je kunt met leerlingen nadenken over de te onderzoeken deelaspecten en aangewezen methodes om tot een gedegen oplossing te komen. Je kunt als leraar ook rekening houden met beperkingen op vlak van beschikbare tijd.
 • Je kunt het ontwerponderzoek opsplitsen in meerdere deelopdrachten en toewijzen aan leerlingenteams.
 • Om ontwerpkeuzes te staven kunnen leerlingen deelonderzoekjes uitvoeren en mogelijke deeloplossingen testen. Je kunt ook hier werken met leerlingenteams die opdrachten autonoom verdelen.
 • Je kunt het verloop van het ontwerponderzoek concreet maken door tussentijds deeloplossingen te presenteren en te bediscussiëren.
 • Je kunt oplossingen tussentijds aftoetsen door middel van een kosten-batenanalyse.
 • Je kunt het eindresultaat laten concretiseren aan de hand van schema’s, richtlijnen voor uitvoering (lastenboek), simulaties …
 • Ook bij uitvoering van het ontwerponderzoek kun je het samenspel met de opdrachtgever benadrukken.

Conclusie, rapportering

sla link op in klembord

Kopieer

 • De leerlingen interpreteren het resultaat in relatie tot de probleemstelling of de onderzoeksvraag en formuleren conclusies.
 • Je kunt het eindresultaat toetsen aan de opgegeven probleemstelling. Je kunt het resultaat ook aftoetsen vanuit een bevraging van de opdrachtgever en zo nodig bijsturingen voorstellen.
 • Je kunt leerlingen laten reflecteren over de meerwaarde van de gebruikte onderzoeksmethoden bij de realisatie van de oplossing.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio