31 maart 2022 – Financiering hoger onderwijs

Een totaal ander, wel exclusief onderwijsbeleidsthema dan, dat mij niet weinig complexer leek dan de in principe eenvoudige oplossing voor de menstruatiearmoede. Brecht Warnez was de vragensteller. In de gedachtewisseling over het eindrapport van de projectgroep Onderwijs en Vorming in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging op 25 november 2021 kwam het thema al aan bod en nu verwees minister Weyts daar ook naar. Vragensteller Warnez ging voor zijn vragen terug naar het Regeerakkoord. Hij wees op het hangende voorontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs, maar merkte een zekere radiostilte op over de ambities m.b.t. het (complexe) financieringssysteem van het hoger onderwijs. Wat de enorme complexiteit van dat systeem betrof, leek hij zich later in de bespreking als het ware af te vragen of er eigenlijk wel iemand bestond die dat systeem nog snapte. Wel, ik ken alvast één zo’n iemand: professor Koenraad Debackere van de KU Leuven, tegenwoordig o.a. ook voorzitter van het bestuursorgaan van de KBC-groep, maar dat terzijde. De vragen dan. Welke stappen waren al gezet inzake die financiële ambities uit het Regeerakkoord (evaluatie van de parameters van het financieringssysteem en van het zgn. leerkrediet)? Wat was de timing van het legistieke proces? Werd het financiële werk bewust apart gehouden van het hangende decretale werk rond instroom en doorstroom van studenten?

Dat laatste kwam inderdaad eerst, aldus minister Weyts. Eerst “beleid” dus, en pas daarna de “financiering” daarvan. Het eerste was dan ook een pak makkelijker dan het tweede, betrapte ik mezelf erop te denken. Hoewel… als ik nogal wat stemmen in het hogeronderwijsveld mag geloven, kan ook dat eerste deel van de ministeriële ambities nog wel voor enig vuurwerk zorgen, want in dat voorontwerp van decreet wordt toch weer nogal wat extra’s gevraagd van het hogeronderwijspersoneel… De minister schetste enkele initiatieven die toch al genomen waren over de financiële kant van de zaak, maar die hadden nog niet zoveel opgeleverd. In het kader van het vermelde voorontwerp van decreet waren ook wel enkele analyses op de inputfinanciering gemaakt. Over het leerkrediet zou de minister een advies vragen aan de Vlor. En er waren inderdaad de al gemaakte afspraken voor de zgn. spending reviews, zeg maar, het vervolg van de Vlaamse Brede Heroverweging.

Vragensteller Warnez repliceerde dat de beschreven volgorde van handelen inderdaad ook omgekeerd kon. Zou er nog een externe studie volgen over de financiering en de effecten van de financiering op de heroriëntering en de studie-efficiëntie? Interveniënt Gwendolyn Rutten wilde over de zaak een werkmethode, ook met de Onderwijscommissie, afspreken. Haar argument over timing (niet snel snel aan het eind van de legislatuur) sneed zeker hout, maar ik durf haar wens nu toch al een vrome wens noemen… Interveniënt Koen Daniëls prees niet onterecht de lectuur aan van het evaluatierapport van de financiering van het hoger onderwijs vorige legislatuur (cf. ook: evaluatie interne allocatiemodellen van Vlaamse universiteiten) en wees even terecht op enige realiteitszin ter zake. Over studieoriëntering en heroriëntering sloeg hij ook spijkers met koppen. Interveniënt Johan Danen sprak van honderden parameters in de financieringsmechanismen van het hoger onderwijs, maar dat leek me nu toch wel wat overdreven. Hij ging vooral in op één typisch kenmerk van de huidige financieringssystematiek, die een aimabele en bekende ex-algemeen directeur van een katholieke hogeschool pleegde “sigaren uit eigen doos” te noemen. Daarmee hing Danens vraag samen naar meer budget voor het geheel van het hogeronderwijsveld.

Minister Weyts bewoog echter niet en herhaalde gewoon wat hij al gezegd had over de adviesvraag over het leerkrediet aan de Vlor en de hogeronderwijsfinanciering als het onderwerp voor de toekomstige spending review binnen Onderwijs. Als algemene aanpak zag vragensteller Warnez ten slotte brood in de manier waarop minister Bart Somers te werk ging voor de lokale besturen met het oog op de volgende legislatuur. Of Somers daarmee te kennen gaf opnieuw minister te zullen zijn, zei vragensteller Warnez er niet bij. Afwachten…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de financiering van het hoger onderwijs van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio