11 maart 2021 – Testing and tracing in hoger onderwijs

En toen was het weer … coronatijd, en wel naar aanleiding van een (overigens al ‘oudere’) goede praktijk aan de KU Leuven, waarover De Standaard (voor abonnees) recent schreef in het kader van opnieuw meer contactonderwijs. Dat laatste lag dus ook nog vers in het geheugen … De studentenbetrokkenheid van dat KU Leuven-testing and tracing-systeem was zeker een pluspunt, zo wist ook vragensteller Hannelore Goeman. Bij de zgn. Risk Assessment Group (RAG) viel de vraag te horen waarom men dat systeem niet zou invoeren voor het hele hoger onderwijs. Zag minister Weyts daarin evenveel brood om versoepelingen in het hoger onderwijs mogelijk te maken en zou hij ook desgevallend voor boter bij de vis zorgen? Vragensteller Koen Daniëls vertelde hetzelfde verhaal met dezelfde vragen. Soms vraag ik me af waarom zo’n tweede vragensteller dat dan niet gewoon zo zegt en toch per se de hele tekst van de ingediende vraag om uitleg wil aflezen, maar dat terzijde. Aan het eind voegde vragensteller Daniëls nog wel dat ene element expliciet toe, wat perspectieven voor studenten betrof, nl.: meer contactonderwijs zou mogelijk worden vanaf 15 maart, maar dat hadden we ook al vernomen op 25 februari.

Minister Weyts was ook positief over het Leuvense systeem en maakte in de hele context van testing and tracing de vergelijking met wat er in het basis- en secundair onderwijs gedaan werd vanuit het beleidsdomein Onderwijs, incl. de CLB’s. Dat allemaal als aanvulling op de reguliere contacttracing die onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid viel. Maar hij was niet van plan om het Leuvense systeem nu ook nog eens te gaan veralgemenen want dat was de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid en/of Welzijn en hij bespaarde in zijn toelichting niet op het aantal details. Hij had gelijk, vond ik. Voor de toekomst wees hij nog wel op proefprojecten met zgn. speekseltesten en op verdere versoepelingen in het hoger onderwijs.

Vragensteller Goeman wilde toch dat de minister in dezen zijn stem zou laten horen ten aanzien van de andere hogeronderwijsinstellingen. Lagen ook de sneltesten op de tafel voor het hoger onderwijs en hoe zou dat contactonderwijs vanaf 15 maart praktisch in zijn werk gaan? Vragensteller Daniëls vroeg, na heel wat bevestiging van wat al gezegd was, ook of er niet nog meer op de sneltesten ingezet kon worden.

Interveniënt Brecht Warnez, die aan de UGent verbonden is, wees erop dat ook heel wat andere hogescholen of universiteiten aan testing en tracing doen. Konden er geen synergieën ontstaan door het samenbrengen van al die initiatieven door de minister? Interveniënt Johan Danen wist nog dat minister Weyts een dergelijke coördinatie wel op zich nam, waar het het psychisch welzijn van studenten betrof, en zulks zou volgens Danen op een of andere manier (eventueel via VLIR en VLHORA) hier ook kunnen om uit dergelijke data allerlei zaken te leren net ten behoeve van meer mogelijkheden in alle hogeronderwijsinstellingen.

Wat volgde, was nog een lange tweede ronde van de minister, met vooral een omstandige uitleg over de sneltesten in de vorm van (hopelijk, want dat zou eigenlijk de voorwaarde zijn, maar daarvoor was federale toestemming vereist) zelftesten en over de al dan niet noodzaak aan labocapaciteit voor diverse soorten testen. Van het overleg met de universiteiten en hogescholen herinnerde de minister zich geen praktische problemen voor de uitbreiding van het contactonderwijs vanaf 15 maart, zoals vragensteller Goeman gesignaleerd had. Zij zou alvast de kwestie van de sneltesten als zelftesten “bij hen” (lees: in de sp.a c.q. bij de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke) opvolgen. Vragensteller Daniëls plaatste ten slotte nog een kanttekening bij de houding van de al te ‘voorzichtigen’ inzake sneltesten en kende daarbij blijkbaar heel wat nuttige details ter zake. Ik leer almaar bij. Naast de vaccinatie waren die sneltesten dé weg om te gaan.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio