Wat te doen bij een vermoeden van misbruik, geweld of kindermishandeling?

wo 19 april 2023

Inzetten op preventie

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt als school een schoolklimaat creëren waarin veiligheid, vertrouwen en dialoog centraal staan door in te zetten op:

  • verbinding met je leerlingen
  • nauw contact met ouders
  • het kennen van de thuissituatie
  • regelmatig overleg met ouders en leerlingen via ouder- en leerlingcontacten

Toch kan een verbindend schoolklimaat bepaalde moeilijkheden niet altijd voorkomen. We raden je aan om bij moeilijkheden het CLB in te schakelen en samen te bekijken wat er nodig en mogelijk is.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we je graag naar de bouwstenen verbindend schoolklimaat en ouderbetrokkenheid van ons Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

Vermoeden van misbruik, geweld of kindermishandeling

sla link op in klembord

Kopieer

Soms is er meer aan de hand en maak je je ernstig zorgen over een leerling. Een leerling vertelt bijvoorbeeld in een gesprek of naar aanleiding van een rapportbespreking dat een persoon uit zijn of haar omgeving agressief is. De leerling licht je in over het fysiek geweld dat hij of zij regelmatig moet ondergaan.

Volgende vragen kunnen je dan bezig houden:

  • Hoe kan ik deze leerling helpen?
  • Wat kan ik doen?
  • Wat mag ik doen?

Belangrijk is dat je tijdens zo'n gesprekken heel duidelijk maakt dat adequate hulpverlening alleen kan als anderen op de hoogte gebracht en betrokken worden. Als personeelslid van een school heb je immers ambtsgeheim en geen beroepsgeheim. Daarnaast bekijk je op school in alle discretie samen met alle betrokkenen (directie, zorgcoördinator, cel leerlingenbegeleiding, CLB) wat er nodig en mogelijk is. Leerlingen met dergelijke delicate problemen begeleiden, is altijd teamwerk.

De school heeft hierbij in de eerste plaats dus een signaalfunctie. Je kunt als personeelslid wel altijd anoniem of samen met het CLB een melding doen bij een vertrouwenscentrum kindermishandeling. Daarnaast kan het CLB ook doorverwijzen naar andere diensten zoals CAW en jeugdhulp. Wanneer leerlingen nood hebben aan een anonieme babbel kunnen ze terecht bij AWEL. Bij vermoedens van intrafamiliaal geweld kan ook politie gebeld worden.

Uiteraard kun je met je vragen en bezorgdheden ook terecht bij de dienst Lerenden.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio