Er bestaat een aparte regeling voor bezoldigde en onbezoldigde bestuurders.

Bezoldigde en onbezoldigde bestuurders

sla link op in klembord

Kopieer

De sociale en fiscale wetgeving gaan er van uit dat bestuurders altijd bezoldigd zijn, tenzij uitdrukkelijk in de statuten van de vzw is vermeld dat de mandaten onbezoldigd zijn.

Als je fiscaal vrijgestelde kostenvergoedingen aan bestuurders wil kunnen toekennen, dan is het dus zeer belangrijk om in de statuten te vermelden dat de bestuurders niet bezoldigd worden. De bestuurders moeten daar naar kunnen verwijzen om aan te tonen dat ze geen inkomsten halen uit hun mandaat. 

Bezoldigde bestuurders

sla link op in klembord

Kopieer

Indien je als bestuurder van een vzw een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van het bestuursorgaan krijgt, dan merkt de fiscus die vergoeding aan als ‘presentiegelden’ of ‘zitpenningen’ en dan is er sprake van een bezoldigd bestuursmandaat. Deze vergoedingen zijn geen bezoldigingen maar ‘baten’. Ze zijn onderworpen aan sociale bijdragen en belastbaar in de personenbelasting van de bestuurder.

Andere niet fiscaal vrijgestelde bestuurdersvergoedingen zijn: terugbetaalde kosten en voordelen van alle aard (bijvoorbeeld: gsm, laptop, internetverbinding ter beschikking gesteld door de vzw).

Deze bestuurdersvergoedingen moet je vermelden op een fiche 281.30.

Als bezoldigd bestuurder moet je aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Dat fonds int de sociale bijdragen en komt tussen bij de toekenning van bepaalde sociale uitkeringen.

Als bezoldigd bestuurder kun je naast je bezoldigd bestuursmandaat ook nog vrijwilligerswerk verrichten dat volledig losstaat van je bestuursmandaat (bijvoorbeeld meehelpen bij een schoolfeest of eetfestijn). Voor dat vrijwilligerswerk kun je een fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding krijgen.

Lees hier meer over de Kostenvergoeding voor vrijwilligers.

Onbezoldigde bestuurders

sla link op in klembord

Kopieer

Als onbezoldigd bestuurder kun je geen bestuurdersvergoeding krijgen.

Er bestaan twee manieren om een vergoeding te krijgen voor de kosten van je bestuusmandaat:

 • een vrijwilligersvergoeding
 • een andere kostenvergoeding

De vrijwilligersvergoeding

sla link op in klembord

Kopieer

Als je bestuurdersmandaat onbezoldigd is, dan kun je sinds 21 april 2019 het vrijwilligersstatuut aannemen. Zie artikel 3, 2° van de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005.

Als de toegekende kostenvergoeding voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligersvergoeding is ze niet onderworpen aan sociale lasten en moet ze ook niet worden aangegeven in de personenbelasting. Voor de vrijwilligersvergoeding moet er geen fiscale fiche worden opgesteld. 

Als je ook ander vrijwilligerswerk verricht, naast het onbezoldigd bestuursmandaat waarvoor je een forfaitaire vrijwilligersvergoeding krijgt, dan moet je alle forfaitaire vrijwilligersvergoedingen samentellen om na te gaan of je de dag- en jaargrens niet overschrijdt. Ook de forfaitaire vrijwilligersvergoedingen en de kilometervergoedingen die je ontvangt van andere organisaties moet je meetellen.

Het is niet toegelaten om een forfaitaire vrijwilligersvergoeding te combineren met reële kostenvergoedingen, terugvordering van kosten eigen aan de vzw of voordelen van alle aard. Dat verbod geldt per persoon en niet per vzw. Dat betekent dat het niet toegelaten is om in een kalenderjaar bij de ene organisatie een forfaitaire vrijwilligersvergoeding te ontvangen en bij een andere organisatie een reële kostenvergoeding of een andere soort van fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding.

De kostenvergoeding

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer de kostenvergoeding geen vrijwilligersvergoeding is, moet er een fiscale fiche 281.30 worden afgeleverd. Meer informatie vind je in de nota 'Kostenvergoeding voor vrijwilligers'.

Dagelijks bestuurders

sla link op in klembord

Kopieer

Dagelijks bestuurders worden ook wel afgevaardigd bestuurders of gedelegeerd bestuurders genoemd.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Of de vergoeding die een dagelijks bestuurder krijgt al dan niet onder het toepassingsgebied valt van de sociale zekerheid van werknemers, hangt af van de taak die hij zal uitvoeren en de verloning die hij hiervoor krijgt.

We raden aan dat je over je fiscaal statuut overlegt met je sociaal secretariaat. Bij dat overleg moet je kunnen meedelen welke titel de dagelijks bestuurder krijgt, wat de zijn taken van de dagelijks bestuurder en welke beloning hij zal krijgen (loon en/of voordelen alle aard, zoals bijvoorbeeld de ter beschikking stelling van een kamer/woning).

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio