Opvolging financiële problematiek internaten

di 12 december 2023

Initiatieven en resultaten

sla link op in klembord

Kopieer

Naar aanleiding van het nieuwe decreet hebben heel wat internaten te kampen met financiële problemen op korte en/of langere termijn. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft deze problematiek vorig schooljaar meermaals aangekaart bij de overheid:

  • tijdens de onderhandelingen
  • via informele gesprekken
  • via het protocol van niet akkoord
  • in diverse gesprekken met de minister (o.a. met leden van directiecommissie en adviesraad)
  • via 44 ingediende dossiers van internaten (op vraag van de minister)
  • via tussenkomsten op de hoorzitting.

Er kwamen enkele overgangsmaatregelen:

  • De mogelijkheid om gedurende 8 jaar een beperkt percentage ORE om te zetten naar werkingsbudget (art 167). Heel wat internaten kunnen hier geen of nauwelijks gebruik van maken omdat ze (bijna) al hun ORE nodig hebben voor personeel.
  • Een beperkt transitiebudget voor internaten met minder dan 45 internen, en dit gedurende drie jaar (art 171 par 1).
  • Een éénmalig bijkomend transitiebudget van 2,3 mio euro (art 171 par 2). Internaten konden hiervoor een aanvraagdossier indienen. Ongeveer de helft van de internaten diende een aanvraagdossier in.

Ten slotte werd in art 171 par 3 ingeschreven dat er tegen eind 2025 een financiële evaluatie van het werkingsbudget en de besteding ervan moet komen in functie van de organiseerbaarheid van de onderwijsinternaten, de financiële engagementen en de infrastructuurplannen.

We stellen vast dat de bijsturingen geen structurele oplossing vormen voor het probleem. Daarom zal in ons memorandum voor de internaten onder andere een duurzame financiering worden opgenomen.

Nood aan informatie

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt initiatief om met de overheid te overleggen om die duurzame financiering te verkrijgen.

Hiervoor willen we een beroep doen op medewerking van besturen en internaatsdirecteurs. Waar nodig zal informatie nodig zijn van de financiële afdeling van de vzw.

We vragen je om deze Forms bevraging te beantwoorden vóór 29 januari 2024.

Hoe groter de respons, hoe sterker het dossier wordt waarmee we in overleg willen gaan met de overheid.

Voor deze bevraging zal enig opzoekwerk nodig zijn. Daarom sturen we je de vragen door zodat je de nodige informatie ter beschikking hebt waarmee je de Forms bevraging kunt invullen. We peilen naar twee aspecten.

Financiële tekorten

sla link op in klembord

Kopieer

We willen weten welke internaten ramen financieel niet rond te komen met in achtneming van de tijdelijke financiële maatregelen die de overheid voorziet (omzetting ORE naar werkingsbudget, transitiebudget voor internaten kleiner dan 45 internen en bijkomend transitiebudget).

We vragen aan deze internaten om ons gedocumenteerd te laten weten hoeveel het geraamde jaarlijks tekort bedraagt van de internaatswerking voor de komende drie jaar (boekjaren 2024, 2025 en 2026).

Geplande en mogelijke sluitingen

sla link op in klembord

Kopieer

Graag vernemen we ook welke internaatsbesturen van plan zijn of overwegen om één of meerdere internaten te sluiten binnen een termijn van vijf jaar als de financiering zou blijven zoals beschreven in het decreet over de onderwijsinternaten. We vragen om ons de gevraagde informatie te bezorgen per internaat.

Dank voor je medewerking! Heb je nog een vraag hierover? Mail naar anja.dingenen@katholiekonderwijs.vlaanderen

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio