Nieuwsoverzicht

Onderwijsplanning structuurwijzigingen schooljaar 2022-2023

di 1 juni 2021

 • ant

Voor de opvolging van alle structuurwijzigingen in scholen, centra en internaten, onder meer programmaties en wijziging vestigingsplaatsen, te realiseren op 1 september 2022, zijn de pagina’s Onderwijsplanning op onze PRO.-website aangepast.

Je vindt er voor alle structuurwijzigingen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs een overzichtelijk schema met alle acties, indiendata en aanvraag-/meldingsformulieren, zowel voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) als voor de externe planningsprocedure (AGODI). De eerste indiendatum die je voor ogen moet houden, is 15 september 2021.

Bijzonder aandachtspunt voor alle niveaus

Het e-mailadres planning@katholiekonderwijs.vlaanderen is niet langer in gebruik.

Bijzondere aandachtspunten buitengewoon secundair onderwijs

 • Op 1 september 2022 wordt voor OV4 het tweede leerjaar van de tweede graad modernisering so uitgerold. Daarvoor hoef je geen enkel initiatief meer te nemen, noch voor de concordanties, noch voor de programmaties.
 • Op 1 september 2021 wordt de modernisering so uitgerold in de opleidingsfase van OV3. Voor het 2de jaar van de opleidingsfase, dat start op 1 september 2022, moeten geen extra aanvragen worden ingediend of concordanties worden doorgegeven. De geplande wijzigingen aan de matrix zijn op een infosessie van woensdag 2 juni 2021 toegelicht.
  We beogen het overzicht voor de kwalificatiefase (concordanties en programmaties) in te dienen bij de DPCC tegen 15 september 2021. Op die manier kunnen aanvragen tot programmatie bij AGODI worden ingediend voor 30 november 2021 en is een herkansing nog mogelijk het schooljaar nadien bij een eventuele weigering door de Vlaamse regering. De uitrol van de modernisering in de kwalificatiefase start op 1 september 2023. Er zal daartoe in elke regio overleg worden georganiseerd tussen de OV3-scholen.
 • Wijzigingen aan vestigingsplaatsen moeten voortaan ook goedgekeurd worden door de Vlaamse regering. Daarom verschuift de indiendatum voor KathOndVla en DPCC van 30 november 2021 naar 15 september 2021.

Bijzondere aandachtspunten gewoon secundair onderwijs

 • Wijzigingen aan vestigingsplaatsen moeten voortaan ook goedgekeurd worden door de Vlaamse regering. Daarom verschuift de indiendatum voor KathOndVla en DPCC van 30 november 2021 naar 15 september 2021. Extra informatie over vestigingsplaatsen is toegevoegd op de PRO.
 • Op 1 september 2022 wordt het tweede leerjaar van de tweede graad modernisering so uitgerold. Daarvoor hoef je geen enkel initiatief te nemen, noch voor de concordanties, noch voor de programmaties.
 • Voor programmatieaanvragen die goedgekeurd werden door de DPCC (indien vereist) of door de Vlaamse regering en waarvoor bij de aanvang van het schooljaar 2021-2022 (telmoment 1 oktober) geen leerlingen zullen ingeschreven zijn, moet je een nieuwe aanvraag indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen/DPCC (indien vereist) en bij AGODI.
 • Geconcordeerde maar bij aanvang van het schooljaar 2021-2022 (telmoment 1 oktober) niet gerealiseerde studierichtingen kun je op 1 september 2022 inrichten zonder procedure. Daartoe contacteer je best wel even het eigen schoolbeheerteam, ten laatste kort na de paasvakantie. Voorwaarde tot oprichting van de studierichting is de inschrijving van minstens één leerling op 1 oktober 2020 in het eerste leerjaar van de tweede graad.

Bijzondere aandachtspunten deeltijds onderwijs

 • Programmaties deeltijds onderwijs zijn geen DPCC-materie. Alle programmaties van opleidingen deeltijds onderwijs binnen een cluster waarover het centrum nog niet beschikt, dien je rechtstreeks in bij AGODI tegen 30 november 2021. Let wel, ruim vooraf stuur je zelf het aanvraagdossier naar het Regionaal of Provinciaal Overlegforum. Omdat de procedure en timing per Overlegforum verschillen, moet je je op voorhand goed informeren. De bestemmelingen van de Overlegfora vind je in bijlage 5 van de Omzendbrief SO 61.
 • Bijkomende opleidingen deeltijds onderwijs binnen bestaande clusters zijn vrij programmeerbaar. Hiervoor volstaat een melding bij AGODI tegen 1 april 2022. In de overgang van het systeem van vrije programmatie naar de programmatieprocedure wordt er voor het schooljaar 2022-2023 nog een zekere flexibiliteit aan de dag gelegd door niet louter te kijken naar 1 oktober van de twee voorgaande jaren, maar ook naar het aanbod gedurende de rest van het schooljaar. Concreet: een opleiding die een centrum beoogt te organiseren op 1 september 2022 , moet worden geherprogrammeerd als het centrum die opleiding binnen een bestaande cluster noch in schooljaar 2020-2021 noch in schooljaar 2021 -2022 met ten minste één regelmatige leerling heeft ingericht. Als het de enige opleiding betreft in de cluster, zal voor de herprogrammatie geen melding maar een aanvraag vereist zijn bij AGODI, tegen 30 november 2021. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zal er evenwel gekeken worden naar de referentiedatum van 1 oktober van de voorafgaande schooljaren.
 • Vanaf 1 september 2022 wordt het aanbod dbso gefaseerd vervangen door een aanbod duaal leren. Dat betekent dat leerlingen die instappen in het eerste jaar van de tweede graad vanaf 1 september 2022 worden ingeschreven in een duale opleiding van de tweede graad (OK2 duaal). De centra hebben het recht om het huidige aanbod in dbso te concorderen naar een duaal aanbod. De precieze concordantielijsten, welke opleidingen uitdoven vanaf 1 september 2022 en de procedure die voor de concordantie moet gevolgd worden, zijn nog niet bepaald. We informeren je zo snel mogelijk van zodra we hier duidelijkheid over hebben.   

Bijzondere aandachtspunten duaal leren

 • Programmaties van opleidingen duaal leren zijn geen DPCC-materie. Alle programmaties duaal leren dien je rechtstreeks in bij AGODI tegen 30 november 2021. Let wel, ruim vooraf stuur je zelf het aanvraagdossier naar het Regionaal of Provinciaal Overlegforum. Omdat de procedure en timing per Overlegforum verschillen, moet je je op voorhand goed informeren. De bestemmelingen van de Overlegfora vind je in bijlage 5 van de Omzendbrief SO 61.
 • In het voltijds niet-duaal onderwijs maakt men een onderscheid tussen niche-studierichtingen en niet-niche-studierichtingen. Voor de opleidingen duaal wordt dat onderscheid niet gemaakt. Alle programmaties worden aangevraagd tegen 30 november 2021.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio