Onderwijsplanning secundair onderwijs: de eerste deadline bij AGODI komt eraan!

do 20 oktober 2022

Voor het merendeel van de structuurwijzigingen in het gewoon secundair onderwijs (voltijds en deeltijds / niet-duaal en duaal) moet je een programmatie-aanvraag indienen bij AGODI en dat ten laatste op 30 november. In het kader van de modernisering van de derde graad en de  inkanteling van het deeltijds onderwijs naar duale opleidingen, moet je tegen die datum ook bepaalde concordanties melden aan AGODI. Aanvragen of meldingen die je na de deadline van 30 november indient, worden niet meer behandeld.

Gewoon voltijds secundair onderwijs niet-duaal

sla link op in klembord

Kopieer

Aanvragen die eerst een akkoord van de DPCC vereisen

sla link op in klembord

Kopieer

Als je op 1 september 2023 een specifieke studierichting of een 7de specialisatiejaar wil programmeren, een concordantie met beperking wil toepassen, een bijkomende vestigingsplaats in gebruik wil nemen of je onderwijsaanbod herschikken over je vestigingsplaatsen, dan heb je daarvoor ten laatste op 30 september 2022 een aanvraag ingediend bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC.

Alleen als de DPCC je aanvraag goedkeurt, dien je de aanvraag vervolgens vóór 30 november 2022 in bij AGODI. Wélke formulieren je daarvoor moet gebruiken, vind je terug op het  schematisch overzicht op de PRO.-website. Vergeet niet om het protocol van de personeelsonderhandelingen en het proces-verbaal met het akkoord van de scholengemeenschap toe te voegen aan je aanvraag.

Aanvragen die niet eerst een akkoord van de DPCC vereisen

sla link op in klembord

Kopieer

De meeste programmatie-aanvragen vereisen geen voorafgaandelijk akkoord van de DPCC. Die aanvragen dien je rechtstreeks in bij AGODI vóór 30 november 2022. Vergeet ook hier niet om het protocol van de personeelsonderhandelingen en het proces-verbaal met het akkoord van de scholengemeenschap toe te voegen aan je aanvraag.

Meer concreet gaat het om de programmatie van de volgende structuuronderdelen:

  • de niche-basisopties van de eerste graad
  • alle studierichtingen van de  tweede en de derde graad modernisering so die niet als specifieke studierichtingen beschouwd worden

Wélke formulieren je daarvoor moet gebruiken, vind je terug op het schematisch overzicht op de  PRO-website.

Hou ook rekening met het genadejaar en het gedoogjaar. Als er op 1 oktober geen leerlingen ingeschreven zijn in een structuuronderdeel, kun je in bepaalde gevallen gebruik maken van een genade- of gedoogjaar. In andere gevallen moet je opnieuw een aanvraag indienen. Voor het structuuronderdeel dat zich over een graad uitstrekt, kijkt men naar het eerste jaar van de graad.  Meer informatie over het genadejaar en het gedoogjaar vind je op de PRO.-website.

Concordanties

sla link op in klembord

Kopieer

De uitrol van de gemoderniseerde derde graad start op 1 september 2023. Dat betekent dat tegen die datum alle studierichtingen derde graad zullen omgezet worden naar gemoderniseerde richtingen. Die concordantie gebeurt volgens de concordantietabellen.

Wanneer moet je geen actie ondernemen?

sla link op in klembord

Kopieer

Als één studierichting wordt omgezet naar één andere studierichting, gebeurt de concordantie automatisch en hoef je geen actie te ondernemen (bijvoorbeeld van de derde graad TSO Hotel naar de derde graad dubbele finaliteit Horeca).

Wanneer moet je wél actie ondernemen?

sla link op in klembord

Kopieer

Als één studierichting kan omgezet worden naar meerdere andere studierichtingen, dan moet je je keuze voor 30 november 2022 doorgeven aan AGODI en dat aan de hand van bijlage 33 van de omzendbrief SO 60.

Vergeet de specialisatiejaren en Se-n-Se’s niet!

sla link op in klembord

Kopieer

  • Als je een studierichting derde graad wil concorderen naar een Se-n-Se, dan meld je dat ook voor 30 november 2022 aan AGODI. De studierichting dooft dan uit vanaf 2023-2024 (alleen het zesde jaar wordt nog ingericht) en vanaf 1 september 2025 start de Se-n-Se op.
  • Als je een specialisatiejaar of Se-n-Se wil concorderen naar een studierichting derde graad, dan meld je dat ook voor 30 november aan AGODI. De studierichting derde graad start dan op in september 2023 en het specialisatiejaar of de Se-n-Se blijft nog twee jaar uitdovend bestaan

Duale opleidingen en opleidingen DBSO

sla link op in klembord

Kopieer

Programmatie

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de programmatie van duale opleidingen en opleidingen DBSO is er geen voorafgaandelijk akkoord vereist van de DPCC.

  • De programmatie van duale opleidingen vraag je aan bij AGODI tegen 30 november 2022. Vergeet niet om het advies van het Overlegforum, het protocol van de personeelsonderhandelingen én het proces-verbaal met het akkoord van de scholengemeenschap toe te voegen aan je aanvraag.
  • De programmatie van opleidingen dbso binnen een cluster waarover het centrum nog niet beschikt of binnen cluster 32, vraag je aan bij AGODI tegen 30 november 2022. De programmatie van de andere opleidingen DBSO binnen een bestaande cluster meld je bij AGODI tegen 1 april 2023. . Vergeet niet om het advies van het Overlegforum en het proces-verbaal met het akkoord van de scholengemeenschap toe te voegen aan je aanvraag.

Raadpleeg zeker de PRO.-website en het  schematisch overzicht voor meer informatie over deadlines en te gebruiken formulieren.

Hou ook rekening met het genadejaar en het gedoogjaar! Als er op 1 oktober geen leerlingen ingeschreven zijn in een structuuronderdeel, kun je in bepaalde gevallen gebruik maken van een genade- of gedoogjaar. In andere gevallen moet je opnieuw een aanvraag indienen. In geval van structuuronderdelen die zich over een graad uitstrekken, kijkt men naar het eerste jaar van de graad.  Lees meer op de PRO.-website.

Koppeling aan vestigingsplaats

sla link op in klembord

Kopieer

Duale opleidingen zijn gekoppeld aan een vestigingsplaats, opleidingen deeltijds beroepsonderwijs niet. Als je dus een duale opleiding in een andere of in een bijkomende vestigingsplaats wil aanbieden, moet je een nieuwe programmatie-aanvraag indienen.

Concordanties van deeltijds naar duaal

sla link op in klembord

Kopieer

De inkanteling of de concordantie van het deeltijds beroepssecundair onderwijs naar het studieaanbod duaal leren is ingezet in september 2022 met de tweede graad. En in september 2023 wordt al ingekanteld naar de derde graad.

Wanneer moet je geen actie ondernemen?

sla link op in klembord

Kopieer

Als er maar één concordantiemogelijkheid is, gebeurt de omzetting automatisch. Je moet dan geen melding doen naar AGODI.

Wanneer moet je wél actie ondernemen?

sla link op in klembord

Kopieer

Als er meerdere concordantiemogelijkheden zijn, meld je de keuze van jouw centrum aan AGODI en dat voor 30 november 2022. Je kunt de concordantie gefaseerd per graad melden of ineens voor de volledige leerlijn. Je gebruikt daarvoor bijlage 15  van omzendbrief SO2008/08.

Denk eraan dat voor een beperkt aantal opleidingen de concordantie voor de tweede graad pas recent toegevoegd werd in de tabellen. Die moet je dus ook voor 30 november 2022 melden.

Een volledig overzicht van de concordanties van leren en werken naar duaal leren vind je in de concordantietabellen in bijlage 13 van de omzendbrief SO/2008/08.

De foto die bepaalt op welke concordanties je recht hebt, werd voor de opleidingen van de tweede graad bepaald door de inschrijving van minstens één regelmatige leerling gedurende het schooljaar 20-21 of de inschrijving van minstens één regelmatige leerling op 1 oktober 2021. Eénmaal het recht op concordantie verworven is, blijft dit behouden voor de concordantie van opleidingen in de derde graad en/of se-n-se. Agodi bezorgt de foto waarop je je kan baseren voor de concordanties.

Meer uitgebreide informatie vind je op onze website. Bij vragen kun je ook contact opnemen met Koen Stassen of Chris Van der Vorst.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio