Ondersteun de schooldirecteur

do 14 december 2023

Vorig schooljaar vond in bijna de helft van de scholen een directiewissel plaats. Dat is geen nieuw fenomeen: de cijfers zijn al jaren in stijgende lijn. Het is een indicatie van hoe complex de job geworden is en de nood aan ondersteuning toeneemt.

Het volstaat om naar recente berichtgeving te kijken om de zwaarte en diversiteit van de job in te schatten: overhaast nieuwe EPC-beoordelingen moeten aanvragen terwijl er te weinig experts zijn, onderwijskwaliteit verbeteren met een minimum aan ondersteunend personeel, of zelf voor de klas staan wanneer leraren uitvallen.

De job van directeur wordt in zijn geheel steeds moeilijker. De voortdurende zoektocht naar leraren, de begroting uit de rode cijfers houden, beslissingen van de overheid op korte termijn en soms zelfs retroactief implementeren, bouwprojecten opvolgen… het zijn vaak gehoorde verzuchtingen binnen ons netwerk.

Als netwerkorganisatie en ledenvereniging van schoolbesturen en hun directies wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de kant van de oplossingen blijven staan. Directies hebben nood aan meer ondersteuning op de werkvloer en meer middelen voor opleidingen, zowel voor kandidaat-directeurs als ervaren directieleden. Minder beknellende regelgeving geeft hen meer slagkracht om problemen aan te pakken. Een heroverweging van het onderwijslandschap moet scholen in staat stellen om beter samen te werken binnen het kader van grotere schoolbesturen.

Zelf bieden we ondersteuningstrajecten voor startende directeurs basisonderwijs, secundair onderwijs, leersteuncentra en internaten. Wie zelf overweegt om op een dag directeur te worden, kan hiervoor terecht bij onze specifieke nascholing ‘Directeur worden, iets voor mij?’.

We kijken uit naar wat de Commissie van Wijzen voorstelt om het schoolleiderschap te versterken. Het zal hen niet ontgaan zijn dat er naast een lerarentekort ook een directeurstekort ontstaat.

Binnenkort maakt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in haar memorandum bekend welke beleidsmaatregelen zij van de volgende Vlaamse regering verwacht om directeurs en bestuurders hun job goed te laten doen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio