Nieuwsoverzicht

Vorming evaluatoren

wo 1 september 2021

 • ant

Vanaf 1 september 2021 moet wie als evaluator wordt aangesteld, binnen de twee jaar na zijn aanduiding als evaluator, een opleiding volgen en succesvol afronden. Wie vóór 1 september 2021 als evaluator fungeerde en nog geen opleiding gevolgd heeft, krijgt daarvoor de tijd tot 1 september 2023. Deze opleiding is decretaal verplicht en geldt voor elke evaluator, ook voor leden van een bestuur die de rol van (tweede) evaluator opnemen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt daarom vanaf dit schooljaar een vorming voor evaluator aan voor alle directies en besturen. De vorming staat open voor alle niveaus, ook voor directies volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en internaatbeheerders. Vanuit het ‘schouder aan schouder’ principe is het zelfs wenselijk dat directies samen met hun bestuur deze opleiding volgen. Het gehele opleidingstraject beslaat vier halve dagen en bevat de volgende modules.

Module 1: juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren (halve dag)

De decretale bepalingen over het traject van functioneren en evalueren lichten we in deze module grondig toe. Ondere andere volgende zaken komen aan bod:

 • wie kan optreden als evaluator
 • waarover kun je algemene afspraken maken in het lokaal onderhandelingscomité
 • hoe stel je een decretaal correcte functiebeschrijving op
 • waarop moet je letten bij het voeren van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken
 • hoe maak je een evaluatieverslag op
 • hoe verloopt een procedure voor het college van beroep

Module 2: goed werkgeverschap, zin en onzin van evalueren (halve dag)

De vorming vertrekt vanuit een ruimer perspectief, gekaderd in het belang van een integraal en geïntegreerd beleid van loopbaanbegeleiding vanuit goed werkgeverschap. Het programma valt daarbij uiteen in drie onderdelen:  

 • de meerwaarde van een integraal en geïntegreerd HR-beleid;
 • hoe kan het referentiekader onderwijskwaliteit een opstap betekenen richting een kwaliteitsvol(ler) evaluatiebeleid?  
 • de plaats en het belang van evaluatie binnen een integraal en geïntegreerd HR-beleid.  

Module 3: werkwinkels over professionele gespreksvoering en coaching (twee halve dagen)

Elke deelnemer kiest twee werkwinkels uit de vier aangeboden thema’s.  

 • werkwinkel 1: het juiste gesprek op het juiste moment  
 • werkwinkel 2: informatiebronnen voor een kwaliteitsvol evaluatiegesprek  
 • werkwinkel 3: coaching: de evaluator als eerste begeleider  
 • werkwinkel 4: loopbaanbegeleiding: groeien in je loopbaan  

De drie modules worden in de loop van het eerste trimester van het schooljaar 2021-2022 fysiek aangeboden in de vorm van een dagtraject. In het tweede trimester herhalen we de vorming als een digitale variant in een avondtraject. Bij bepaalde werkwinkels kan het mogelijk zijn dat de voorkeur toch naar een fysieke ontmoeting gaat.

Na afloop van het traject ontvangt elke deelnemer een certificaat als bewijs van de gevolgde vorming voor evaluatoren.

Alle deelnemers aan de directeursopleiding basisonderwijs (Profs) en secundair onderwijs (CVA), ook in het verleden, kunnen deze opleiding inroepen om aan de nieuwe decretale verplichting te voldoen. De toekomstige directeursopleidingen werden daartoe inhoudelijk afgestemd met de vorming evaluatoren. Voor wie lang geleden Profs of CVA volgde, is een actualisering wenselijk en raden we aan onze nieuwe vorming te volgen gezien de gewijzigde regelgeving.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio