Nieuwsoverzicht

Lerarenbonus

wo 7 september 2022

 • ant

In de media werd herhaaldelijk verwezen naar de mogelijkheid tot clusteren van de lerarenbonus.  Voor de wettelijke regeling kijken wij echter naar het BVR dat in voorbereiding is. In dit ontwerpbesluit zijn geen bepalingen opgenomen omtrent het opsparen van de lerarenbonus.  Het opsparen is niet wettelijk onderbouwd en dus kan er geenszins sprake zijn van een recht voor het personeelslid tot het opsparen van de wekelijkse bonus. In de communicatie van Schooldirect van 16 augustus lazen we  dat het clusteren van de lerarenbonus tot de mogelijkheden behoort en deze stellingname werd niet ontkracht in de communicatie een week later toen melding werd gemaakt van de publicatie van de desbetreffende omzendbrief.

Het besluit vermeldt dat het om een wekelijkse vermindering van arbeidsprestaties gaat. Ook de administratieve zending naar het werkstation (RL-1) van het tijdelijk personeelslid dat geniet van een lerarenbonus gebeurt op deze basis. Het elektronisch doorzenden voorziet geen mogelijkheid om de opgespaarde lesuren éénmalig op een later moment door te zenden. Sluit dit echter het opsparen of clusteren van de lerarenbonus uit? We raden aan om hierin een weldoordachte beslissing te nemen en  rekening te houden met de administratieve en organisatorische problemen die zouden kunnen ontstaan bij het clusteren van de lerarenbonus.

Schematische voorstelling: de lerarenbonus

De lerarenbonus is van toepassing in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

 
Lerarenbonus is een recht voor 

Lerarenbonus is een gunst voor

Wie komt in aanmerking voor de lerarenbonus?
 • Personeelsleden die aangesteld zijn in een wervingsambt in alle personeelscategorieën in het basis- of secundair onderwijs.
 • Personeelsleden die reeds beschikken over een bewijs van pedagogische bekwaamheid.

Voor welke vakken of ambten?
 • Alle wervingsambten
 • Alle knelpuntambten en knelpuntvakken (zie omzendbrief PERS/2020/04Aanstellingsvolume versus
vrijstellingsvolume
 • Basisregel: minstens halftijdse aanstelling.
 • Aanstelling van minimum 50 en maximum 74 % geeft recht op 2 uur vrijstelling per week.
 • Aanstelling van 75 % of meer geeft recht op 3 uur vrijstelling per week.

Start van de lerarenbonus

De lerarenbonus start van zodra het personeelslid is ingeschreven voor  de lerarenopleiding.
 • Personeelsleden die nieuw starten met een lerarenopleiding: ten vroegste vanaf 1 september of vanaf het moment dat het personeelslid is ingeschreven voor een lerarenopleiding.
 • Personeelsleden die ingeschreven zijn voor een tweede of derde jaar van de lerarenopleiding: start op 1 september.

Buitenlandse lerarenopleidingen?
 • De lerarenbonus is bedoeld voor de lerarenopleidingen die vermeld worden in artikel II.111 van de codex hoger onderwijs. Buitenlandse lerarenopleidingen komen niet in aanmerking.

Vereiste duur van de aanstelling om gebruik te kunnen maken van de lerarenbonus
 • Het personeelslid moet een aanstelling hebben van minstens 105 opeenvolgende kalenderdagen. Als de aanstelling stopt, stopt ook de lerarenbonus.

Dienstanciënniteit
 • De uren lerarenbonus worden beschouwd als effectieve prestaties en worden meegerekend voor de dienstanciënniteit TADD.

Hoe lang kan het personeelslid gebruik maken van de lerarenbonus en wat met wijzigingen van het volume van de opdracht?
 • De lerarenbonus kan gedurende 3 opeenvolgende kalenderjaren opgenomen worden te rekenen vanaf de eerste inschrijvingsdatum van een lerarenopleiding.
 • Als het volume van aanstelling daalt onder een halftijdse opdracht stopt de lerarenbonus.
 • Het aantal uren lerarenbonus wijzigt niet bij verandering in het volume van aanstelling (let wel: er moet wel nog steeds sprake zijn van een halftijdse aanstelling).

Wat bij aanstelling in verschillende scholen?
 • De lerarenbonus wordt toegepast in de school met de grootste opdracht.
 • Bij gelijke opdrachten in verschillende scholen spreken de besturen onderling af in welke school de lerarenbonus wordt opgenomen.

 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio