Nieuwsoverzicht

Oproep extra subsidiering bijkomende capaciteit voor leerlingen met een verslag type 2 en 3

do 7 juli 2022

  • ant

Vorige week verscheen in Schooldirect de oproep waardoor scholen in het gewoon en het buitengewoon onderwijs subsidies krijgen als ze extra capaciteit creëren voor leerlingen met verslagen van bepaalde types en bepaalde combinaties van opleidingsvormen en types.

Daar uit de capaciteitsmonitor blijkt dat de tekorten in het buitengewoon onderwijs zich voornamelijk situeren in type 2 en 3 van het buitengewoon basisonderwijs en opleidingsvorm 1, type 2 of 3 en opleidingsvorm 2, type 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs, wil de overheid schoolbesturen extra ondersteunen die een substantieel aantal van deze leerlingen die geen plaats toegekend kregen in een school, alsnog een plaats geven in het gewoon of buitengewoon onderwijs. De subsidie moet je aanwenden voor personeels- en werkingskosten. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 augustus 2022.

Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn we blij met de extra inspanningen die de overheid wil leveren om tegemoet te komen aan de capaciteitsnood voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De oproep riep bij ons en onze leden echter heel wat praktische vragen op.

Hieronder proberen we de belangrijkste vragen te beantwoorden:

Voor scholen gewoon onderwijs

Vraag: Gaat het daadwerkelijk over extra of nieuwe inschrijvingen of komen al ingeschreven leerlingen van wie een Gemotiveerd Verslag wordt omgezet in een Verslag of die in de loop van het eerste trimester van schooljaar 2022-2023 een Verslag krijgen ook in aanmerking?

Antwoord: De extra  regelmatige leerlingen (behalve POAH leerlingen) die er zijn op 1/2/2023 met een verslag in vergelijking met de leerlingen met een verslag die er zijn  1/2/2022 moeten doorgegeven worden.

Bijvoorbeeld: Er zijn 15 regelmatige leerlingen in buitengewoon basisonderwijs type 2 in de school op 1 februari 2022 en de school doet bijkomende inspanningen om 31 regelmatige leerlingen type 2 in diezelfde school op 1 februari 2023 in te schrijven, dan kan de school 16 leerlingen doorgeven in de aanvraag voor de subsidie voor type 2. In het gewoon onderwijs tellen ook al ingeschreven leerlingen, dus ook diegene waarvoor pas een verslag wordt opgemaakt in de loop van het eerste trimester.

Vraag: Mag je leerlingen tellen over de vestigingsplaatsen van een school heen? Mag je tellen op campusniveau (verschillende scholen gelegen op een campus, zie regels bij inschrijvingsrecht?

Antwoord: Er wordt geteld op het niveau van het instellingsnummer (alle vestigingsplaatsen van één instelling tellen dus samen). Er wordt niet geteld op niveau van de campus (omdat dit meerdere instellingen omvat).

Vraag: De subsidie moet worden aangewend voor de personeels- en werkingskosten: Mogen scholen gewoon onderwijs hier ook paramedici en orthopedagogen of psychologen mee aanwerven?

Antwoord: Indien de aanwervingen gebeuren via het systeem “Personeel betaald ten laste van het werkingsbudget”, op basis van artikel 154, § 2 van het decreet basisonderwijs en artikel 251/1 en 332/1 van de codex secundair onderwijs, gebeurt dit in de ambten die zij normaal gezien hebben (dus in gewoon onderwijs kan dit dan niet voor paramedici of orthopedagogen of psychologen, omdat deze ambten daar niet bestaan).

Scholen kunnen uiteraard wel zelf zuiver contractueel personeel aanwerven (die persoon wordt dan niet aangesteld binnen een ambt onder het DRP). Bij dergelijke aanwervingen moet het personeelslid bij voorkeur goed geïnformeerd worden dat het over contractuele tewerkstelling gaat, en ze niet onder het DRP vallen.

Vraag: Hebben deze leerlingen ook recht op ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel, met name:

  • leerlingvolgende financiering voor type 2 waarbij de school de ondersteunende buo-school, in overleg met de ouders, aanduidt in Discimus
  • voor type 3 en 9 ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk waarbij de school gewoon onderwijs is aangesloten – kunnen deze leerlingen dan ook meetellen voor de extra teldatum voor de ondersteuningsnetwerken in het kader van dringende maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis?  

Antwoord: Ja, leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs behouden ook hun andere rechten, oa op ondersteuning uit het ondersteuningsmodel voor hun desbetreffend type.

Vraag: Indien er meer aanvragen zijn dan realiseerbaar met het beschikbare budget (5 miljoen euro), baseert men zich op de criteria zoals voor de toekenning van de capaciteitsmiddelen voor buitengewoon onderwijs. Hoe worden de aanvragen van scholen voor gewoon onderwijs hierin verdisconteerd? Wie beslist hierover? Worden de koepels hierbij betrokken?

Antwoord: Er wordt een systeem uitgewerkt gebaseerd op de scorematrix van de capaciteitsmiddelen, waarin zowel scholen van buitengewoon als scholen van gewoon onderwijs kunnen worden geordend.  

Voor scholen buitengewoon onderwijs

Vraag: Kunnen buo-scholen die worden weerhouden voor deze projectoproep nog beroep doen op afwijkingsuren?

Antwoord: Bij de toekenning van de afwijkingsuren zal rekening worden gehouden met de toegekende subsidie (voor dezelfde extra leerlingen kunnen scholen niet twee keer extra financiering krijgen). Maar als een school voor een andere type of omwille van andere redenen afwijkingsuren vraagt, kan dit wel in overweging genomen worden.

Voor scholen gewoon en buitengewoon onderwijs

Vraag: Welke verhouding dient er te worden gehanteerd tussen personeelskosten en werkingskosten? Wordt dit vastgelegd?

Antwoord: Dit wordt niet vastgelegd.

Vraag: Komen tijdelijke verslagen ook in aanmerking? (zie bepaling corona-9 decreet: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/maatregelen-corona-9-decreet)

Antwoord: Ja, deze leerlingen komen ook in aanmerking, als ze regelmatige leerling zijn (en geen POAH volgen) .

Scholen buitengewoon onderwijs die voor deze oproep in aanmerking komen, kunnen eventueel met deze middelen samen met het gewoon onderwijs een één-campus-initiatief oprichten. Op deze manier zetten we stappen richting realisatie van een onderwijscontinuüm voor alle leerlingen. Wie in deze richting denkt kan steeds contact opnemen met hans.verpoest@katholiekonderwijs.vlaanderen of annemie.jennes@katholiekonderwijs.vlaanderen om hier samen over na te denken en vragen te bekijken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio