Nieuwsoverzicht

Inschrijvingen IDP 2021 geopend

di 16 februari 2021

Tot en met 1 maart 2021 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren inschrijven om deel te nemen aan IDP 2021, voor het vierde en zesde leerjaar.

Toetsen voor einde basisonderwijs

Elke school is verplicht om op het einde van het basisonderwijs minstens drie leergebieden te evalueren aan de hand van gevalideerde toetsen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bieden we voor het schooljaar 2020-2021 de keuze uit toetsen voor zes leergebieden. Zoals vorig schooljaar zijn er toetsen voor Frans, mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. Nieuw voor dit schooljaar is de toets muzische vorming. In dit brede aanbod kiezen we per leergebied een scherpe focus. De geselecteerde leerinhouden evalueren we in de diepte.

Welke leerinhouden staan in de focus?

 • Toets Frans
  begrijpend luisteren en lezen. De toets onderzoekt of de leerlingen voor hen bestemde mondelinge en schriftelijke boodschappen in het Frans begrijpen. Hiervoor gaat de luister- en leestoets na of de leerlingen erin slagen het onderwerp te bepalen, de hoofdgedachte achterhalen, de gedachtegang volgen en informatie selecteren.
 • Toets mens en maatschappij
  leerinhouden uit het ontwikkelthema ruimte. Met deze toets gaan we na in welke mate de leerlingen hun omgeving kunnen verkennen, landschappen gericht kunnen waarnemen, kaartbegrip, oriëntatie- en kaartvaardigheid hebben en een reisweg kunnen uitstippelen. 
 • Toets Nederlands
  leerinhouden bij het generieke doel ‘mondelinge informatie verwerken’. Ook al krijgen leerlingen van thuis uit al heel wat bagage mee om gesproken informatie te begrijpen, toch vraagt het verwerken van de typische schoolse taal en bijbehorende boodschappen speciale aandacht. De focus van deze toets ligt dan ook op typisch schoolse boodschappen die leerlingen moeten begrijpen. Leerlingen luisteren naar uiteenzettingen en verhalen uit verschillende media en kunnen de informatie die erin voorkomt, herkennen en selecteren; ordenen, verbinden of samenvatten; en beoordelen.
 • Toets wetenschappen en techniek
  leerinhouden uit de ontwikkelthema’s natuur, zintuiglijke ontwikkeling, onderzoekscompetentie, engagement voor duurzaam samenleven en gezonde en veilige levensstijl. Met deze toets gaan we na in welke mate leerlingen inzicht hebben in verschillende aspecten van de levende natuur, natuurlijke verschijnselen herkennen en begrijpen, zorg voor de eigen gezondheid opnemen, inzicht hebben in weerselementen en weersituaties, verbanden kunnen leggen tussen klimaat en leefgewoonten, de functie van (delen van) het eigen lichaam verwoorden en illustreren hoe de zorg voor het milieu kan opgenomen worden.
 • Toets wiskunde
  het meten en metend rekenen met tijd en geld en het interpreteren van grafieken. Ook handig hoofdrekenen wordt getoetst. In de basisschool verwerven leerlingen fundamentele wiskundige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes over het meten en metend rekenen zoals met tijd en geld. Ze brengen deze in verband met betekenisvolle situaties, ook in andere leergebieden en buiten de school. Ze begrijpen en gebruiken daarbij de nodige wiskundetaal en leren gegevens interpreteren uit grafische voorstellingen.
 • Toets muzische vorming
  doelen uit zowel de muzische grondhouding, de muzische geletterdheid als de muzische vaardigheid. We gaan onder andere na in welke mate de leerlingen op het einde van het basisonderwijs expressievormen herkennen, muzische bouwstenen hanteren en competent zijn in beschouwen. Alhoewel er verschillende muzische domeinen aan bod komen, staat ‘dans’ wel speciaal in de kijker. 
  We beseffen dat slechts een beperkte set van doelen uit ontwikkeling zich lenen om op een gestandaardiseerde wijze via een online tool geëvalueerd te worden. Heel wat belangrijke doelen die binnen muzische vorming worden gerealiseerd, laten zich namelijk niet schriftelijk toetsen. Bij de verwerking van de toetsresultaten achteraf moeten de gebruikers van deze toets dit dan ook altijd in het achterhoofd houden. Het is zeker niet de bedoeling om muzische en mediakundige ontwikkeling doorheen het schooljaar schriftelijk te toetsen. Desalniettemin vinden we het, omwille van het belang van goede muzische vorming van onze leerlingen, relevant om ook de kwaliteitsontwikkeling daarbinnen te stimuleren. Deze toets kan daartoe bijdragen. We gaan ervan uit dat de leerlingen het afleggen van deze toets zullen ervaren als een fijne muzische ervaring. Opgelet, deze toets kan enkel online worden afgenomen!

Elke school kan kiezen hoeveel gevalideerde toetsen en welke leergebieden worden afgenomen. Die keuze maak je op het moment van afname en hoef je niet door te geven.

Extra toets voor begrijpend lezen

Uit zowel internationale leestoetsen (PIRLS) als Vlaamse gestandaardiseerde toetsafnames (peilingen basisonderwijs) blijkt dat het leesbegrip van Vlaamse leerlingen achteruit is gegaan. Daarom willen we het opvolgen van de leesvaardigheid via gestandaardiseerde proeven te faciliteren en kan je de IDP van vorig schooljaar opnieuw afnemen. We gaan daarin na in welke mate de leerlingen verschillende soorten schriftelijke boodschappen kunnen verwerken in een betekenisvolle opdracht en brengen in kaart of leerlingen de informatie die erin voorkomt, kunnen herkennen en selecteren; ordenen, verbinden of samenvatten; en beoordelen. Zo kan je bij de leerlingen de vaardigheid van het begrijpend lezen nagaan en effecten van genomen maatregelen in kaart brengen. Het nauw opvolgen van leesontwikkeling via deze toetsen biedt veel voordelen:

 • Het geeft inzicht in de evolutie van begrijpend lezen, zowel Vlaanderenbreed als in je school.
 • Het geeft pedagogisch begeleiding informatie om hun ondersteuning op uw school af te stemmen.
 • Het geeft handvatten voor een sterk leesbeleid in je school.

Andere proeven om gestandaardiseerd te evalueren

Om je de kans te geven een leerinhoud opnieuw te evalueren, worden ook de toetsen van 2019 en 2020 ter beschikking gesteld als gestandaardiseerde proeven om naast de gevalideerde toetsen af te nemen.

Daarnaast stellen we vanaf dit schooljaar opnieuw enkele evaluatie-instrumenten voor het vierde leerjaar ter beschikking om gestandaardiseerd te evalueren. Scholen kunnen kiezen voor een proef mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek of wiskunde.

Planning

Proeven voor het vierde leerjaar:

 • De toetsperiode start op maandag 17 mei en eindigt op donderdag 27 mei 2021.
 • De eigenlijke proeven vind je vanaf 7 mei 2021 terug in de databank van de evaluatiebox.
 • Bij keuze voor online afname, loopt de online testafname van donderdag 22 april tot en met vrijdag 30 april 2021.

Toetsen en proeven voor einde basisonderwijs:

 • De afnameperiode start op vrijdag 28 mei en eindigt op maandag 14 juni 2021.
 • De eigenlijke toetsen en proeven stellen we vanaf maandag 17 mei 2021 ter beschikking in de databank van de evaluatiebox.
 • Bij keuze voor online afname, vindt de online testafname plaats van maandag 3 mei tot en met woensdag 12 mei 2021.

Vanaf vandaag kun je je inschrijven!

Ben je directeur of ICT-coördinator? Dan kun je tot en met 1 maart 2021 zowel de klassen van het vierde als van het zesde leerjaar inschrijven via de themapagina evaluatiebox basisonderwijs. Bij de inschrijving kies je voor online afname of voor afname op papier. Je maakt per leerjaar een keuze voor alle deelnemende klassen.

Wil je meer weten?

Op de themapagina evaluatiebox basisonderwijs vind je een webinar terug waarin IDP 2.0 toegelicht wordt. Voor wie wil, bieden we in februari 2021 online informatiesessies aan over de evaluatiebox en IDP 2021. Daarvoor kun je je inschrijven via nascholing.be.

Meer informatie vind je op de website bij IDP-informatie en veelgestelde vragen. Met andere vragen en bij problemen kun je terecht bij onze helpdesk:

×
Kijkt als...
Niveau
Regio