Antwoorden op gestelde vragen tijdens de inforonde (mei 2022)

do 2 juni 2022

Klassenraad

sla link op in klembord

Kopieer

Blijft de ondersteuner als adviserend lid van de klassenraad betrokken bij de klassenraden (toelatings-, begeleidende en delibererende klassenraad) van de desbetreffende leerling?

sla link op in klembord

Kopieer

Ja. De voorzitter kan de personeelsleden van de school in kwestie of andere personen die bij de psychosociale of pedagogische begeleiding van de leerlingen betrokken zijn aanwijzen als ambtshalve raadgevende leden van een klassenraad. Ondersteuners vanuit een ondersteuningsnetwerk of een buo-school type 2, 4, 6 en 7 vallen onder die laatste categorie.

Overzitten van een leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

In een vorige powerpointpresentatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat dat overzitten met meer dan helft van uitgesloten basisopties in 1A ingaat vanaf juni 2022 ...

sla link op in klembord

Kopieer

Dat klopt.

Art. 76 en 77 van het betrokken ontwerpbesluit treden in werking op 15 juni 2022. In de versie waarover wij beschikken luiden ze als volgt:

Art/76. §1. Samen met de evaluatiebeslissing dat de leerling een leerjaar of een graad met vrucht en met clausulering heeft beëindigd, geeft de klassenraad een gunstig of ongunstig advies over het overzitten van een leerjaar.
Het advies is bindend. Alleen een gunstig advies voor overzitten biedt mogelijkheid tot overzitten als regelmatige leerling.
§2.
Het bindend advies, vermeld in paragraaf 1, wordt niet gegeven:
1° in het eerste leerjaar van de eerste graad
;
2° wanneer de leerling het tweede leerjaar van de eerste graad, het eerste leerjaar van de tweede graad of het tweede leerjaar van de tweede graad met vrucht en met clausulering voor minstens alle structuuronderdelen van drie onderwijsvormen of van twee finaliteiten heeft beëindigd;

Art. 77. Met behoud van de toelatingsvoorwaarden en de toepassing van artikel 76 kan een regelmatige leerling in de volgende gevallen een leerjaar overzitten:
1° als de leerling opteert voor een ander structuuronderdeel van een leerjaar dat met vrucht en zonder clausulering of met attest van regelmatige lesbijwoning dat toegang verleent tot het hoger leerjaar, is beëindigd;
2° als de leerling opteert voor hetzelfde of een ander structuuronderdeel van een leerjaar dat met vrucht maar met een clausulering is beëindigd;
in het eerste leerjaar van de eerste graad dat met vrucht maar met een clausulering voor minstens de helft van alle basisopties van het tweede leerjaar A of voor minstens de helft van alle basisopties van het tweede leerjaar B is beëindigd;

Conclusie: De delibererende klassenraad van het eerste leerjaar A geeft bij toekenning van een oriënteringsattest A met beperkingen op het einde van dit schooljaar geen advies over overzitten.

Voor alle duidelijkheid: deze wijzigingen (overzitten) gaan toch in voor de deliberaties van juni 2022?

sla link op in klembord

Kopieer

Dat klopt. Zie antwoord op de vraag hierboven.

Een leerling in het 3de jaar krijgt een B-attest met clausulering van aso of domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. We geven nog steeds een advies tot overzitten?

sla link op in klembord

Kopieer

Ja. Als je als volgt clausuleert ‘overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden tot het volgend leerjaar mag worden toegelaten, behalve in de onderwijsvorm: aso’, dan clausuleer je voor slechts één onderwijsvorm. Je moet dan een advies geven over al dan niet overzitten. Alleen in geval van een clausulering voor bv. ‘aso, tso en kso’ (minstens drie onderwijsvormen) geeft de klassenraad geen advies. De leerling heeft recht om over te zitten.

Je kunt niet clausuleren voor de “domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit”, wél voor ‘doorstroomfinaliteit’. Ook in dat geval moet je een advies geven over al dan niet overzitten. Alleen in geval van een clausulering voor bv. ‘doorstroomfinaliteit en dubbele finaliteit ’ (minstens twee finaliteiten) geeft de klassenraad geen advies. De leerling heeft recht om over te zitten.

Er zijn 3 finaliteiten, dus DO en DG wordt beschouwd als 1 finaliteit D?

sla link op in klembord

Kopieer

Dat klopt. Er zijn drie finaliteiten, namelijk doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit. Domeinoverschrijdende en domeingebonden doorstroomfinaliteit worden beschouwd als één finaliteit, namelijk doorstroomfinaliteit.

Toelatingsvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Blijft een flexibel leertraject met oriënteringsattest op het einde van de graad mogelijk als nodige en gepaste redelijke aanpassing voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB)?

sla link op in klembord

Kopieer

Ja, indien gebruik wordt gemaakt van een van de volgende flexibele trajecten.

Het schoolbestuur kan er vóór de start van het schooljaar voor kiezen om voor een individuele leerling met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen af te wijken van de toelatingsvoorwaarden van:

 • het 2de leerjaar A of het 2de leerjaar B;
 • het 2de leerjaar van de tweede graad aso, tso, kso of bso;
 • het 2de leerjaar van de derde graad doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit, arbeidsmarktfinaliteit (aso, tso, kso of bso)

op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.
In voorkomend geval:
1° bestaat de toelatingsklassenraad, voor wat het onderwijzend personeel betreft, uit alle leden van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert;
2° moeten de tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het eerste leerjaar worden weggewerkt vóór het einde van het tweede leerjaar van de graad in kwestie waarvoor de leerling toelating heeft verkregen;
3° wordt in het eerste leerjaar van de graad in kwestie de uitreiking van een oriënteringsattest vervangen door de uitreiking van een attest van lesbijwoning als regelmatige leerling in afwachting van het wegwerken van de tekorten.

Daarnaast kan het schoolbestuur er vóór de start van het schooljaar ook voor kiezen om voor alle leerlingen, dus niet enkel voor leerlingen met SOB, toelatingsvoorwaarden per graad (zgn. graadevaluatie) te hanteren:

 • in de eerste graad B-stroom;
 • in uitzonderlijke gevallen:
  • in één of meerdere structuuronderdelen van de tweede graad;
  • in één of meerdere structuuronderdelen van de derde graad.

Wanneer wordt de toelatingsvoorwaarde voor het 3de jaar A-finaliteit op basis van leeftijd 15 jaar eens herbekeken ? Als leerlingen niet slagen in 2B maar wel 15 jaar zijn mogen ze naar het 3de jaar waar ze ook niet kunnen volgen en wat dan vaak de oorzaak is van tuchtproblemen in dat jaar.

sla link op in klembord

Kopieer

Deze toelatingsvoorwaarde werd nooit eerder in vraag gesteld.

Evaluatie en studiebekrachtiging

sla link op in klembord

Kopieer

Wordt hierbij de deur opengezet om de klassieke 'herexamens' opnieuw in te voeren?

sla link op in klembord

Kopieer

De reglementering rond uitgestelde beslissingen (of de visie op bijkomende proeven) wordt door deze ontwerp-regelgeving niet gewijzigd.

Blijft de mededeling "geïntegreerde proef" richtinggevend voor de bepalingen die scholen in hun schoolreglement zullen opnemen of mogen scholen strengere voorwaarden bepalen?

sla link op in klembord

Kopieer

We zullen de mededeling De geïntegreerde proef in het voltijds secundair onderwijs hetzij moeten annuleren, hetzij aanpassen.

Momenteel hebben wij via de PRO.-site het volgende gecommuniceerd:
Vanaf het schooljaar 2022-2023 verdwijnt de verplichting tot het inrichten van een geïntegreerde proef in de tweede leerjaren van de derde graad kso, tso en bso en de specialisatiejaren bso uit de regelgeving. Indien een school ervoor opteert om voor bepaalde structuuronderdelen alsnog een vakoverschrijdend project of eindwerk te organiseren, dan neemt ze dit uitdrukkelijk op in het schoolreglement. De school verduidelijkt:

 • het concept, de doelstelling en de werkwijze van een dergelijk vakoverschrijdend project of eindwerk;
 • de rol van eventuele externe deskundigen bij de beoordeling ervan;
 • de impact van het project of eindwerk bij de eindbeoordeling van de leerling.

Verder hebben wij aangegeven dat dit thuis hoort in punt 3.5.4.1 van het model van schoolreglement, maar hebben we geen tekstsuggestie of -voorstel gedaan. Dit lijkt ons ook niet zo gemakkelijk te zijn gezien de verschillende invulling die men eraan zal geven. Ook kunnen we via het schoolreglement niet raken aan de autonomie van de delibererende klassenraad.

Mogen we in het schoolreglement verwijzen naar de GIP-brochures van de verschillende richtingen?

sla link op in klembord

Kopieer

Ja, maar noch het schoolreglement, noch die GIP-brochures mogen bepalingen (criteria) bevatten die zou raken aan de autonome beslissingsbevoegdheid van de klassenraad.

Vervroegen van de evaluatiebeslissing, kan dit ook voor leerlingen die het jaar overzitten?

sla link op in klembord

Kopieer

Het enige criterium om de beslissingstermijn te vervroegen is de beoordeling dat de leerling de toepasbare doelen al heeft bereikt door een delibererende klassenraad. Het kan dus ook voor leerlingen die overzitten.

Is een IAC mogelijk binnen OV4?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor zover we weten, zou een IAC mogelijk blijven voor leerlingen met een verslag van OV4 die ingeschreven zijn in het gewoon secundair onderwijs. Binnen buso-OV4 kunnen deze leerlingen echter alleen het gemeenschappelijk curriculum volgen. Dit moeten we wel checken in de definitieve teksten.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio