Naar een kwaliteitsvolle en duurzame werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

do 29 juni 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat de komende jaren voor de uitdaging om financieel gezond te worden en zo haar kwaliteitsvolle en duurzame werking te garanderen. De voornaamste oorzaak van het financiële tekort is de inflatie, waardoor onder meer de personeelskosten hoog oplopen en het feit dat de lidgelden niet mee evolueren met die loonindexeringen.

De voorbije weken werd in de adviesraden, op de jaarvergaderingen van de comités besturen en op de inforondes voor het basis- en secundair onderwijs een plan van de raad van bestuur toegelicht en afgetoetst. De raad keurde het plan vervolgens op de vergadering van 22 juni goed.

De financiële gezondmaking van de organisatie kent een dubbele beweging: een bijstelling van de lidgelden, enerzijds, gekoppeld aan een evenredige besparings- en efficiëntieoefening binnen de organisatie, anderzijds.

Wat de bijstelling van de lidgelden betreft, gaat dat in de eerste plaats over een verhoging van de bijdrage van het basisonderwijs. Tegelijk worden ook de lidgelden van de internaten, het volwassenenonderwijs (kostendekkend) en het hoger onderwijs (welvaartsvaster) herbekeken. Ook voor de leersteuncentra die op 1 september opstarten, wordt in de loop van volgend schooljaar een ledenbijdrage bepaald.

Concreet wordt het lidgeld voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs over een periode van drie jaar getrapt verhoogd van respectievelijk 1,14 procent en 1,06 procent vandaag tot een bijdrage van 1,85 procent van de werkingsmiddelen. De eerste trap van 1/3de wordt toegepast vanaf het schooljaar 2023-2024.

Waarom wordt de ledenbijdrage voor het basisonderwijs verhoogd? De ledenbijdrage voor het basisonderwijs ligt vandaag een stuk lager dan die van de andere onderwijsniveaus. Hoe komt dat? Tot voor enkele jaren betaalden basisscholen telkens apart voor bijkomend aanbod: leerplannen, pedagogisch-didactische materialen, de IDP-proeven. Met de komst van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! werd al dat materiaal gedigitaliseerd en hoefde daarvoor niet langer apart betaald te worden. Dat geldt ook voor de digitaal aangeboden IDP-proeven. Maar er zijn wel nog kosten aan verbonden die niet gedekt worden door de huidige ledenbijdrage.

Tegelijk met een verhoging van het lidgeld komt er een evenredige besparings- en efficiëntieoefening in Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Volgend schooljaar wordt er als eerste stap in de organisatie bespaard op de secundaire processen, zonder gevolgen voor onze inhoudelijke dienstverlening. Daarnaast wil de raad van bestuur nagaan welke dienstverlening voor de leden essentieel is. Daarom voert de raad volgend schooljaar vanuit de comités besturen en samen met het werkveld gesprekken. Die moeten leiden tot een definitieve besparings- en efficiëntieoefening die de komende jaren wordt uitgevoerd.

Dit is geen gemakkelijke boodschap in een periode waarin het onderwijs met een dalende koopkracht én steeds meer uitdagingen wordt geconfronteerd. Samen met alle besturen en hun onderwijsinstellingen wil de raad van bestuur de kwaliteitsvolle en duurzame werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook in de toekomst borgen. Laat dus zeker volgend jaar je stem in het overleg daaromtrent horen!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio