Aan de slag in je school

Op welke manier zet je een schoolbeleid in verband met muzische vorming op touw?

Als je het driesporenbeleid in je klas goed wilt aanpakken is een goed muzisch schoolklimaat een belangrijke en ondersteunende factor.

Een muzisch schoolklimaat

sla link op in klembord

Kopieer

Een school met een positief muzisch schoolklimaat heeft een gedragen visie over kwaliteitsvolle muzische vorming. Iedereen van het team kent deze visie en draagt die ook uit bij het nemen van beslissingen.

In het voorbeeld van het sprookje Peter en de wolf zal een school met een sterk muzisch klimaat hier een hele periode aan werken. Iedereen zal met het sprookje bezig zijn (vaak klasoverschrijdend). Sommigen werken aan het decor, anderen maken de muziek, een volgende klas zorgt voor een opname, weer anderen maken de kledij, verkoop van de tickets, de acteurs, publiciteit … Leuk om na de eigen voorstelling naar het oorspronkelijke verhaal te gaan kijken, uitgevoerd door een symfonisch orkest.

Tien pijlers van kwaliteitsvolle muzische vorming op school

sla link op in klembord

Kopieer

  • Passen we de 10 pijlers van goed muzisch klasonderwijs op schoolniveau toe?
  • Op welke manier is onze visie op muzische vorming zichtbaar op school? Op welke wijze is deze geïntegreerd in ons opvoedingsproject?
  • Op welke manier zetten we beleidsmatig in op cultuurparticipatie en -integratie? Welke concrete acties nemen we?
  • Maken we werk van een krachtige leeromgeving waarin de muzische ontwikkeling van onze leerlingen optimaal kan verlopen?
  • Benutten we de muzische talenten van de leraars en is er ruimte voor professionalisering?
  • Is de muzische ontwikkeling een agendapunt op het leerlingenoverleg/MDO en oudercontact?
  • Evalueren we de muzische groei bij de leerlingen breed en sturen we bij waar nodig?
  • In ons kindvolgsysteem is er voldoende aandacht voor de muzische ontwikkeling van onze leerlingen over de jaren heen
  • Is er in het omgevingsboek aandacht voor cultuurschakels en -partners in de buurt van de school?
  • Investeren we in voldoende en gevarieerde middelen, tijd en ruimte zodat de muzische vorming optimaal kan verlopen bij alle leerlingen?

Meer weten?

sla link op in klembord

Kopieer 

     
  

×
Kijkt als...
Niveau
Regio