Model afsprakenkader deconnectie voor gesubsidieerde personeelsleden

wo 14 december 2022

Om scholen te begeleiden in het opstellen van een lokaal afsprakenkader deconnectie stelden we drie documenten op.

Ten eerste bieden we een Model van bijlage – Lokale afsprakenkader deconnectie – bij het Arbeidsreglement aan. Dit document legt de link met het Arbeidsreglement, verwijst naar de deontologische ICT-code en definieert het begrip deconnectie. Daarnaast omvat het de minimaal vereiste afspraken en biedt het ruimte om schooleigen afspraken toe te voegen. Het staat instellingen dus vrij om zowel binnen het minimale afsprakenkader als de schooleigen afspraken, lokale en specifieke afspraken te maken. Verder focust het document op het belang van sensibilisering, professionalisering en infrastructuur.

Ten tweede stelden we ook een Leidraad bij het Model van bijlage – Lokale afsprakenkader deconnectie – bij het Arbeidsreglement op. Dit document kadert deze bijlage bij het Arbeidsreglement, verduidelijkt voor wie het afsprakenkader is bedoeld en geeft richtlijnen bij de minimaal op te nemen thema’s, de bijkomende schooleigen afspraken en het onderdeel sensibilisering en professionalisering. Ook verduidelijkt deze leidraad de te volgen procedure om een afsprakenkader op te stellen.

Tot slot stellen we ook een voorstel tot wijziging van hoofdstuk 9 artikel 23 van het arbeidsreglement ter beschikking.

De documenten zijn te vinden op onze PRO.-pagina rond het afsprakenkader deconnectie.

Dit model van afsprakenkader is echter uitsluitend bedoeld voor de personeelsleden van een onderwijsinstelling. Aangezien het gebruik van digitale communicatiemiddelen verder reikt dan voor hen alleen, maakt de onderwijsinstelling ook een bijkomend lokaal afsprakenkader voor de andere onderwijsactoren.

Voor de leerlingen, cursisten en ouders wordt het lokale afsprakenkader als een bijlage bij het schoolreglement / campusreglement / centrumreglement gevoegd. Dit kader komt tot stand via lokaal overleg in de schoolraad, academieraad of centrumraad. De dienst Lerenden bezorgt hierover nog aanbevelingen.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio