Deskundigheid

Deskundigheid houdt in de benodigde competenties van het schoolteam om ICT goed in te zetten.

Beginsituatie

sla link op in klembord

Kopieer

De beginsituatie van elke leraar voor het werken met digitale middelen is verschillend. Om de deskundigheid van de leraar te bevorderen is differentiatie nodig. Leraren die vertrouwd zijn met de mogelijkheden van digitale middelen zullen ze al veelvuldig gebruiken in hun lespraktijk. Anderen zetten nog maar, mede door corona, de eerste stappen op deze weg. Blijvende professionalisering blijft weliswaar nodig voor iedereen. De digitale wereld staat niet stil.

Hieronder vind je een zelfinschalingstool voor het schoolteam. Het is gebaseerd op DigCompEdu. DigCompEdu is het Europese referentiekader dat de digitale competenties van leraren beschrijft. Het framework bestaat uit 22 competenties waaraan de leraar op vlak van ICT en leren zou moeten voldoen. Deze 22 competenties zijn onderverdeeld in zes competentiegebieden:

 1. Professioneel engagement
 2. Digitale bronnen
 3. Lesgeven en leren
 4. Evaluatie
 5. Oriëntatie van de lerende
 6. Digitale competenties van lerenden bevorderen

Onderstaand document kun je gebruiken om je eigen digitale competenties of de digitale competenties van je schoolteam in te schalen en daaruit je nood aan professionalisering af te leiden. Er zijn inschalingsvragen voor de verschillende competentiegebieden. Als school kun je deze bevraging schooleigen maken.

Digitale didactiek

sla link op in klembord

Kopieer

Niet alleen het technische aspect van het omgaan met digitale middelen speelt hierbij een rol. Leraren moeten ook weten waar en hoe het een plaats kan krijgen in hun didactische aanpak. In het Engels wordt dit type kennis aangeduid als TPACK: Technological Pedagogical Content Knowledge. Dit omvat drie componenten die aan de basis liggen van een goede ICT-integratie, namelijk inhoud, didactiek en technologie evenals de onderlinge relatie ertussen. Die kennis en bijbehorende vaardigheden leer je niet noodzakelijk in een cursus. Het aanscherpen van de deskundigheid zal mee bepaald worden door de samenwerkingscultuur die in de leraarskamer en in de vakgroepen leeft.

Deskundigheid bevorderen

sla link op in klembord

Kopieer

In het kader van de professionalisering van de leraar kan de school in een vormingsaanbod op maat voorzien. Dat kan al dan niet op het niveau van de scholengemeenschap dan wel op schoolniveau georganiseerd worden, evenals door aan te sluiten bij een extern georganiseerd nascholingsprogramma. Ook de ICT-coördinator en leraren met een zekere expertise kunnen – indien ze hiertoe door de directie de nodige ondersteuning krijgen – door coaching bijdragen in het leerproces van de leraar. Tot slot liggen in het informele leren kansen om de vaardigheden aan te scherpen.

Door ook ouders te betrekken in dit vormingsaanbod, vergroot hun betrokkenheid en wordt hen de mogelijkheid geboden hun zoon/dochter gepast te kunnen begeleiden.

Meer duiding over professionaliseren vind je op de PRO-pagina Visie op professionaliseren.

Reflectievragen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Is het schoolteam in staat om de digitale middelen op een adequate manier in te zetten bij hun takenpakket? Waar haalt het schoolteam zijn inspiratie voor de professionalisering?
 • Welke middelen en methodieken voorziet de school voor deze professionalisering?
 • Organiseert de school zelf professionaliseringsinitiatieven voor het verhogen van de kennis en vaardigheden omtrent digitale didactiek, digitale competenties en mediawijsheid of wordt het schoolteam doorverwezen naar externe organisaties? Of kies je als school voor een combinatie van beide?

 • Indien de school zelf deze professionaliseringsinitiatieven organiseert:
  • Wie bepaalt het aanbod?
  • Op wie doe je beroep voor het uitwerken en geven van het aanbod:
   • de (pedagogische) ICT-coördinator,
   • ICT-vaardige leraren,
   • externen,
   • combinatie van bovenstaande,
  • Hoe organiseer je het aanbod?
   • via intern ontwikkelde instructiefiches, -filmpjes …,
   • via gerichte nascholingsmomenten op afgesproken tijdstippen,
   • leden van het schoolteam die nood hebben aan nascholing, kunnen de verantwoordelijke aanspreken voor een nascholing op maat,
   • via een “café”, een “speeddate” waarin succeservaringen uitgewisseld worden,
   • een combinatie van bovenstaande
 • Indien de school voor deze professionaliseringsinitiatieven een beroep doet op externe organisaties:
  • Hoe wordt het schoolteam op de hoogte gebracht van deze initiatieven? Is er een centrale plaats waar deze informatie te vinden is? In de leraarskamer? Online?
  • Maakt de school een eigen selectie in de initiatieven die doorgegeven worden aan het schoolteam?
  • Welke moeilijkheden verwachten we bij de professionalisering van dit onderdeel?
  • Welke criteria voor kwaliteitsvolle professionalisering hanteert de school?
 • Beschikken de ICT-coördinator en leraren met expertise over voldoende tijd en ruimte om hun expertise ten dienste te stellen ter ondersteuning van de deskundigheid van het lerarenteam?
 • Hoe zorgt de schoolleiding voor een duurzame professionalisering?
 • Over welke fora beschikt de school waarop leraren hun initiatieven en ervaringen met digitale leermiddelen aan elkaar zichtbaar kunnen maken?

Professionaliseringsaanbod

sla link op in klembord

Kopieer

Nascholingen Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Webinar over ICT-beleid met aandacht voor zorg voor elke leerling

sla link op in klembord

Kopieer

De opnames van deze webinar vind je op de playlist ICT-beleid in ons Youtubekanaal.

De info over Digisprong vind je onder de tegel Digisprong en de FAQ speerpunt 1 en FAQ speerpunt 2. Deze vullen we regelmatig aan.

Nascholingen voor de technische ICT-coördinator

sla link op in klembord

Kopieer

Nascholingen voor iedereen die ICT wil integreren in de les

sla link op in klembord

Kopieer

Nascholingen gekoppeld aan de leerplannen Media (BaO) of ICT/Informatica

sla link op in klembord

Kopieer

Overzicht van de nascholingen gekoppeld aan het leerplan Media (BaO)
Overzicht van de nascholingen gekoppeld aan de Gemeenschappelijke leerplannen ICT (SO)

Nascholingen door derden

sla link op in klembord

Kopieer

Aanbod centra voor volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Er wordt steeds nadrukkelijker van leraren verwacht dat ze op een verantwoorde pedagogisch-didactische manier digitale competenties inzetten tijdens hun onderwijsproces. Om leraren daarin te ondersteunen, stelt de minister in het kader van Digisprong middelen ter beschikking, zodat elke leraar de kans krijgt zijn of haar digitale competenties te versterken.

Voor het aanbieden van die cruciale beroepsvaardigheden kijkt de minister in de richting van de centra voor volwassenenonderwijs (cvo's) (speerpunt 3 van de nota Edusprong). Alle cvo's van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben zich de voorbije weken en maanden voorbereid om tegen 1 september 2021 een geschikt aanbod voor leraren uit te werken. Dat aanbod zal een aantal standaardpakketten omvatten. Daarnaast zal er echter ook maatwerk mogelijk zijn en kan een cvo op vraag van jouw school of jouw lerarenteam een aanbod organiseren in functie van jullie specifieke noden of context.

De cvo's van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn daartoe een samenwerking aangegaan met Microsoft en Google. Door hun jarenlange ervaring in het organiseren van ICT-opleidingen, zijn de cvo's immers ideaal geplaatst om als Global Training Partner van Microsoft en als Google Certified Trainer jouw digitale competenties te verhogen.

Benieuwd welk cvo bij jouw school in de buurt ligt en bij wie je terecht kunt voor meer info of concrete afspraken? Hier vind je alvast een overzicht:

Contactgegevens cvo's

sla link op in klembord

Kopieer

Nascholingsmiddelen ICT-opleidingen Digisprong

sla link op in klembord

Kopieer

Bedrag en verdelingswijze

sla link op in klembord

Kopieer

Door artikel 2 van het decreet over de relancemaatregelen in het onderwijs zul je 120 euro ontvangen per organieke voltijdse betrekking in een ambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

Je krijgt middelen overeenkomstig het aantal voltijdse betrekkingen op 1 februari 2021.

Aanwending en sancties

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet de middelen gebruiken voor het volgen van opleidingen Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Je mag de middelen niet voor andere doeleinden of andere opleidingen gebruiken.

Je mag de middelen alleen gebruiken voor de opleiding van personeel met een ambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Je mag de middelen gebruiken vanaf 1 juni 2022: voor opleidingen met een begindatum op 1 juni 2022 of later en met een factuurdatum van 1 juni 2022 of later.

De uiterste bestedingsdatum is 31 juli 2026.

Middelen die niet besteed zijn op 31 juli 2026 zul je onmiddellijk moeten terugbetalen.

Er wordt een administratieve geldboete voorzien van ten hoogste het vijfvoud van de nascholingsmiddelen:

 • die je voor andere doeleinden of andere doelgroepen hebt aangewend;
 • die je op 31 juli 2026 nog niet hebt aangewend voor het voorgeschreven doel en de toegelaten doelgroep en die je niet tijdig hebt terugbetaald.

De geldboete kan worden afgehouden van de nog te ontvangen werkingsmiddelen.

Verplichtingen

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet de opleidingen ICT waarvoor je de middelen zult aanwenden, opnemen in het professionaliseringsplan.

Middelen die niet correct besteed zijn en/of middelen die niet op 31 juli 2026 besteed zijn, zul je onmiddellijk moeten terugbetalen (zie Aanwending en sancties).

Uitbetaling

sla link op in klembord

Kopieer

De middelen worden in twee schijven uitbetaald aan de inrichtende machten:

 • 60% (of 72 euro per voltijdse organieke betrekking) wordt uitbetaald vóór 1 september 2022;
 • 40% (of 48 euro per voltijdse organieke betrekking) wordt uitbetaald vóór het einde van 2022.

Boekingswijze

sla link op in klembord

Kopieer

De nascholingsmiddelen zijn exploitatiesubsidies met ontbindende voorwaarde. Ze moeten worden geboekt op het moment waarop het recht van de vzw op de subsidie komt vast te staan en de subsidie redelijkerwijze gewaardeerd kan worden. Voor de nascholingsmiddelen is dat boekjaar 2022.

Het gedeelte van de Digisprong-nascholingssubsidie die einde boekjaar 2022, 2023, 2024 en 2025 nog niet is besteed moet via overlopende rekening worden overgedragen naar het volgende boekjaar. De ontbindende voorwaarde moet vanaf boekjaar 2022 tot en met boekjaar 2025 worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening als “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen” (in het VSKO-model: XII.C op bladzijde VSKO 13).

Boekingen:

sla link op in klembord

Kopieer

Bij ontvangst van de subsidie:
D/55 Kredietinstellingen @ 731x0 Nascholing Digisprong nog niet besteed

Bij ontvangst van een factuur waarvoor de subsidie wordt aangewend:
D/731x0 Nascholing Digisprong nog niet besteed @ C/731x1 Nascholing Digisprong besteed

Per einde boekjaar 2022, 2023, 2024 en 2025:
D/731x0 Nascholing Digisprong nog niet besteed @ C/4930 Over te dragen werkingstoelagen

Bij de heropening in volgend boekjaar (2023, 2024, 2025 en 2026):
D/4930 Over te dragen werkingstoelagen @ C/731x0 Nascholing Digisprong nog niet besteed

Op 01/08/2026 na het verstrijken van de uiterste bestedingstermijn:
D/731x0 Nascholing Digisprong nog niet besteed @ C/489 Diverse overige schulden

Op 01/08/2026 bij de spontane terugbetaling van de niet gebruikte subsidie aan de subsidieverstrekkende overheid:
D/489 Diverse overige schulden @ C/55 Kredietinstellingen

Download reflectievragen

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Kathleen Rymen
pedagogisch begeleider
   +499245943
   Marcel Vanlommel
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 45
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio