Interjections: What the heck!

Tussenwerpsels vormen een leuke woordsoort die zelden aan bod komt in de klaspraktijk. Nochtans zijn ze erg populair in de gesproken taal, zeker bij jongeren. Die vinden tussenwerpsels cool!

In de nieuwe leerplannen tweede graad staan tussenvoegsels voor het eerst vermeld in de (exhaustieve) lijst van grammaticale items, meer bepaald bij de morfologische elementen. Deze woordsoort is in het verleden onder de radar gebleven. Nochtans zijn interjections van alle talen en van alle tijden.

Woordsoort?

sla link op in klembord

Kopieer

Ongetwijfeld de meest bizarre woordsoort, die tussenwerpsels! Interjections, discourse markers, profanities, fillers, words of exclamation zijn uitdrukkingen die diverse gevoelens van een spreker uitdrukken. Meestal worden deze uitingen afgesloten met een uitroepingsteken (What the heck!), soms met een beletselteken (Whatever…). Het is evenwel niet duidelijk of interjections wel een aparte woordsoort vormen. Sommige zijn immers adjectieven (G8!, Nice!), andere substantieven (Man, oh man!), of werkwoorden, meestal in de imperatief (F*ck!). De oude Grieken zagen deze uitdrukkingen als een soort losse bijwoorden. De Romeinen daarentegen zagen de Modistae als een aparte woordsoort en dat standpunt werd bijgetreden door middeleeuwse linguïsten, bv. door de 13de-eeuwse Zeger van Kortrijk.

Syntaxis

sla link op in klembord

Kopieer

Tussenwerpsels staan apart: ze kunnen voor de zin, achter de zin of midden in de zin staan. Ze zijn geen zinsdeel, zelfs geen zinsdeelstuk. Interjections voegen zich niet naar de gangbare syntaxis en dat resulteert soms in een heel eigenzinnige zinsbouw zoals in He went ouch!, waar ouch een adverbiale functie heeft, of in I was like Oh My God! als een soort erlelbte Rede. Grammatici noemen hen vaak particles, een benaming die ze gebruiken bij gebrek aan een beter woord.

Bizarre fonologie

sla link op in klembord

Kopieer

Ook fonologisch vormen ze een bizar buitenbeentje. Sommige hebben immers geen klinkers (brr, shh!), zijn klanknabootsend, zoals bij de alveolaire klik ‘tsk!’, en daarmee bevinden we ons op de grens van het verbale. Is het schrapen van de keel (Ahem) een vorm van gesproken taal? Tussenwerpsels worden overigens sterk geïntoneerd en beklemtoond (Alrighty!) Die intonatie wordt bepaald door de context waarin ze gebruikt worden en de gevoelens die worden uitgedrukt.

Semantisch

sla link op in klembord

Kopieer

Dat brengt ons tot de inhoudelijke betekenis van tussenwerpsels. Ze worden gebruikt om diverse emoties uit te drukken. Meestal zijn dat gevoelens van verrassing, enthousiasme, opwinding, geluk, zoals in Hurrah! Aha! Wow! Soms kunnen ze pijn/verdriet uitdrukken zoals bij Ouch!, Alas!, of afkeer, zoals bij Eww!, Yikes!, Yuck!, of ook nog onverschilligheid (Huh! Mmmm…). Heel wat tussenwerpsels worden gebruikt gewoon voor de fun (Hey presto!) en in die zin werken ze als een soort verbale emoticons.

Register

sla link op in klembord

Kopieer

De keuze van interjections wordt bepaald binnen niches van taalgebruikers. In de regel behoren ze tot de spreektaal. Vaak zijn het social markers. Uitdrukkingen als ‘Good heavens! Oh dear! Thank God!’ worden in een andere sociale klasse gebruikt als ‘Blimey! Lumme!’, terwijl public school boys dan weer hun eigen varianten ontwikkelden (crums!). Andere zijn duidelijk jongerentaal: Eek!, Sick!, Tada!, Holy moly... Jongeren gebruiken immers heel wat tussenwerpsels, gewoon omdat ze leuk klinken, als een soort slang.

Universeel

sla link op in klembord

Kopieer

Tussenwerpsels zijn een internationaal verschijnsel en lenen zich bijgevolg tot de verwezenlijking van cesuurdoel 2.1.1: ‘De leerlingen onderscheiden gelijkenissen en verschillen tussen talen om hun inzicht in taalverwantschap en classificatie van talen te vergroten.” Een paar voorbeelden:

Ježíš Maria! (Tsjechisch), tak (Tsjechisch), ёлки-палки! (Russisch), кошмар! (Russisch), aber hallo! (Duits), sapperlot! (Duits), calvaire! (Frans), zut alors! (Frans).

In de klas

sla link op in klembord

Kopieer

Uiteraard hebben onze leerlingen geen boodschap aan discussies over de formele aspecten van tussenwerpsels als woordsoorten of hun functie in de zin. In de richting Moderne Talen kun je overwegen om in te gaan op het belang van tussenwerpsels in jongerentaal aan de hand van leuke voorbeelden met korte opdrachten, eventueel gekoppeld aan een paar begrippen als onomatopee of eventueel aan een etymologisch onderzoekje (bv. holy moly = holy Moses), waarbij je metataal vermijdt.

Enkele voorbeelden van mogelijke opdrachten:

sla link op in klembord

Kopieer

Inleidende vragen

sla link op in klembord

Kopieer

  1. What are common interjections in your language?
  2. How do you express amazement in your language or culture?
  3. How do you greet someone you know in your language or culture?

Je kunt het onderwerp inleiden aan de hand van een korte clip:

Gesloten oefening

sla link op in klembord

Kopieer

Bron: Interjections Worksheet https://grammar.yourdictionary.com

Gesloten oefening

sla link op in klembord

Kopieer

  1.  … You scared me!

a) Ouch!

b) Hmm.

c) Ah!

  1.    … My eyes hurt!

a) Well!

b) Oh!

c) Eh!

  1. What do you think of my new shoes, … ?

a) oh

b) well

c) eh

  1. We tried to get him to come out with us, …  , he wouldn't leave his house.

a) alas

b) well

c) eh

  1.    …, this drink tastes delicious!

a) Er

b) Hi

c) Ah

Mondelinge interactie

sla link op in klembord

Kopieer

Rollenspel. Twee leerlingen zitten elk op een stoel, half naar de klas gekeerd. Ze lezen elk hun eigen krant. Ze drukken hun gevoelens uit over wat ze lezen aan de hand van tussenwerpsels en reageren op wat de ander zei, eveneens uitsluitend aan de hand van tussenwerpsels. Ze gebruiken slechts een beperkt aantal woorden en dit telkens met een andere intonatie: well(!?), what (!?) en OK (!?), O (!?), Oops (!?), Really (!?)

Zoekend luisteren

sla link op in klembord

Kopieer

Noteer alle tussenwerpsels uit een cartoon of een videofragment. Noteer daarbij telkens het gevoel dat de tussenwerpsels uitdrukken.

Johan Delbaere

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio