Graadevaluatie, examens en attestering in 1A

wo 26 april 2023

Deze week communiceerde de minister over de afschaffing van graadevaluatie in de eerste graad A-stroom. Die communicatie was weinig genuanceerd, net zoals de berichtgeving in de media erover. We kregen dan ook heel wat vragen vanuit scholen hoe de vork aan de steel zit.

We betreuren dat de minister in VTM Nieuws “niet goed presteren” gelijkstelt aan “leerlingen die niet hun best doen” en daarvoor “gestraft worden met een B- of C-attest”.

Afschaffen graadevaluatie in de eerste graad A-stroom

sla link op in klembord

Kopieer

Op 1 september 2022 trad nieuwe regelgeving in werking die niet langer voorziet in de mogelijkheid om de evaluatiebeslissing in 1A uit te stellen tot het einde van de eerste graad. De delibererende klassenraden van 1A nemen vanaf dit schooljaar dus steeds een beslissing op het einde van het schooljaar. In de eerste graad B-stroom en – uitzonderlijk – in de tweede en derde graad kunnen schoolbesturen wel kiezen voor graadevaluatie. De leerlingen krijgen dan op het einde van het 1ste leerjaar B of op het einde van het 1ste leerjaar van de tweede of derde graad geen oriënteringsattest, maar een attest van lesbijwoning als regelmatige leerling. Op basis van dit attest gaan ze over naar het 2de leerjaar van de graad. Meer info hierover lees je in punt 6 van de Mededeling over “Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs”.

Attestering in het 1ste leerjaar van de eerste graad

sla link op in klembord

Kopieer

In 1A en 1B kan enkel een oriënteringsattest A of C uitgereikt worden. Een A-attest kan gecombineerd worden met een verplichte remediëring en/of met een uitsluiting van één of meerdere basisopties en of pakketten van basisopties in het 2de leerjaar. De regelgeving bepaalt dat een C-attest in het 1ste leerjaar van de eerste graad alleen uitzonderlijk wordt uitgereikt. In de meeste gevallen behalen de leerlingen in 1A of 1B dus een A-attest.

Een B-attest in 1A en 1 B is niet mogelijk.

Een oriënteringsattest A met uitsluiting van één of meerdere basisopties en/of pakketten van basisopties verschilt inhoudelijk niet van een B-attest. Beide laten de leerling toe om over te gaan naar het hoger leerjaar behalve in de geclausuleerde structuuronderdelen.

De klassenraad neemt zijn beslissing autonoom en op basis van het globale dossier

sla link op in klembord

Kopieer

De berichtgeving kan de indruk doen ontstaan dat scholen verplicht zijn om de leerlingen te evalueren met examens én dat deze resultaten doorslaggevend zijn voor de eindbeslissing op het einde van het schooljaar. Het zijn echter de schoolbesturen en scholen die binnen het schooleigen pedagogisch project het evaluatiebeleid bepalen. De wijze waarop de evaluatie wordt georganiseerd (bijvoorbeeld wel of niet met examens) en welke evaluatiecriteria worden gehanteerd (bijvoorbeeld vaste verhouding tussen punten examen en dagwerk) behoren tot pedagogische vrijheid van de school. Het organiseren van examens is geen wettelijke verplichting.

Examenresultaten zijn een deel van het globale dossier waarop de delibererende klassenraad zijn beslissing baseert. De delibererende klassenraad weegt voor elke leerling individueel de verschillende elementen van het dossier tegenover mekaar af en beslist autonoom over de attestering. Naast de examenresultaten spelen ook andere evaluatieresultaten, de evolutie doorheen het schooljaar en de begeleidende maatregelen mee in de beslissing van de klassenraad.

Vanuit een ontwikkelingsgerichte kijk op vorming zijn leerlingen – zeker in de lagere leerjaren – vooral gebaat met een positieve benadering bij het nemen van de evaluatiebeslissing. Klassenraden vertrekken vanuit de sterktes en talenten van de jongere om de meest gunstige onderwijsloopbaan voor elke leerling te zoeken. Zeker in de eerste graad zijn leerlingen nog volop op zoek naar hun eigen identiteit, hun interesses en studiemethode.

Uitgebreide informatie over delibereren in de eerste graad lees je de Algemene Pedagogische Reglementering nr.3 over de delibererende klassenraad op het einde van de eerste graad. Voor de deliberaties van dit schooljaar wordt gewerkt een update, er zijn slechts een beperkt aantal wijzigingen. De publicatie van de actuele versie volgt zo snel mogelijk.

Met vragen over de deliberaties in de eerste graad kun je terecht bij de dienst Lerenden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio