Gewijzigde rol van het CLB bij beslissingen schoolloopbaan basisonderwijs

wo 23 november 2022

Na adviezen van de VLOR en van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering op 18 november 2022 definitief het decreet basisonderwijs gewijzigd met betrekking tot de rol van het CLB voor advisering bij beslissingen rond de schoolloopbaan. In de toekomst wordt het verplichte overleg met het CLB geschrapt bij: zittenblijven, verlengd verblijf in het kleuteronderwijs, vervroegde instap in het lager onderwijs en verlengd verblijf in het lager onderwijs voor 14-jarigen. Het is aan de klassenraad en de school om ouders en leerlingen te adviseren en te informeren. Het CLB kan altijd, op vraag van school of ouders, facultatief een advies geven, bijvoorbeeld bij leerlingen die zij al begeleidt of begeleid heeft. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft er begrip voor dat een aantal taken die door het CLB als planlast worden gezien, worden geschrapt, op voorwaarde dat het de kerntaken van het CLB ten goede komt en de planlast van de scholen niet verhoogt.

Vanuit een actief partnerschap tussen CLB en school vinden we het logisch dat scholen in deze aangelegenheden op eigen initiatief nog steeds advies kunnen inwinnen bij hun CLB. Dergelijke vragen worden er onthaald en verhelderd in een gesprek met de betrokkenen. Het CLB neemt de rol van klankbord op en helpt om voldoende breed te kijken. Hierover kunnen school en CLB vooraf afspraken maken.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio