Geluid – trillingen en golven

Motivatie voor het onderzoek

Omgevingslawaai of geluidsbelasting direct aan of in een gebouw bepalen mee de leefomgevingskwaliteit in onze woon-, school- en werkomgeving. Geluid kan hinderlijk zijn maar kan ook de belevingswaarde van een plek verhogen, de sociale interactie verbeteren en een gezonde leefomgeving stimuleren.

De leerlingen optimaliseren voor een gegeven ruimte de akoestische interieurbeleving voor de beoogde gebruikers.

Je kunt onderstaande suggesties ook betrekken bij een onderzoeksopdracht voor het thermisch optimaliseren van een ruimte.

Oriëntatie, probleem(stelling) of onderzoeksvraag
Je kunt:

 • bij de probleemstelling het samenspel benadrukken tussen wensen van de eigenaar, wensen van de gebruiker en de financiële, technische en wettelijke beperkingen.
 • de bestaande en de gewenste beleving van de ruimte voor gebruikers onderzoeken door kwalitatieve methoden (interview, focusgesprek …).
 • via bronnenonderzoek beperkingen op vlak van regelgeving onderzoeken.
 • een ruimtelijke en bouwtechnische analyse van de ruimte laten uitvoeren aan de hand van bronnen: ontwerpplannen, technische data van aanwezige materialen, ontbrekende gegevens aanvullen door onderzoek en meting. Die fase omvat ook een bronnenselectie en -beoordeling.
 • de focus van het onderzoek laten concretiseren in een eisenprogramma met omschrijving van gebruikersbehoeften waar mogelijk vertaald in ruimtelijke en technische eisen en dit aftoetsen bij de belanghebbenden.

Onderzoeksmethode, gegevensverzameling, analyse

 • Je kunt met leerlingen nadenken over de te onderzoeken deelaspecten en aangewezen methodes om tot een gedegen oplossing te komen. Je kunt als leraar ook rekening houden met beperkingen op vlak van beschikbare tijd.
 • Je kunt het ontwerponderzoek opsplitsen in meerdere deelopdrachten en toewijzen aan leerlingenteams.
 • Om ontwerpkeuzes te staven kunnen leerlingen deelonderzoekjes uitvoeren en mogelijke deeloplossingen testen. Je kunt ook werken met leerlingenteams die opdrachten autonoom verdelen.
 • Je kunt het verloop van het ontwerponderzoek concreet maken door tussentijds deeloplossingen te presenteren en te bediscussiëren.
 • Je kunt oplossingen tussentijds aftoetsen door middel van een kosten-batenanalyse.
 • Je kunt het eindresultaat laten concretiseren aan de hand van tekeningen, simulaties, richtlijnen voor uitvoering (lastenboek) …
 • Ook bij uitvoering van het ontwerponderzoek kun je het samenspel met de belanghebbenden benadrukken.
 • Je kunt het onderzoek spreiden over de graad.
  Je kunt kiezen voor een jaaronderzoek, een trimesteronderzoek …
  Je kunt binnen het jaaronderzoek een aantal onderzoekscycli doorlopen en binnen hetzelfde onderzoek itereren waarbij de focus ligt op het bijsturen van het onderzoeksproces eerder dan het resultaat. Dat kan door binnen een cyclus de focus te leggen op bepaalde deelaspecten van de onderzoeksmethodiek.

Conclusie, rapportering

 • De leerlingen interpreteren het resultaat in relatie tot de probleemstelling of de onderzoeksvraag en formuleren conclusies.
 • Je kunt het eindresultaat toetsen aan het eisenprogramma. Je kunt het resultaat ook aftoetsen vanuit een bevraging van de belanghebbenden en zo nodig bijsturingen voorstellen.
 • Je kunt leerlingen laten reflecteren over de meerwaarde van de gebruikte onderzoeksmethoden bij de realisatie van de oplossing.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio