Wettelijk kader

Hieronder vind je de regels voor de attesten die moeten worden uitgereikt in 2023. De nieuwe regelgeving bevat een hele reeks nieuwe verplichtingen voor scholen, opvanginstanties verbonden aan scholen en internaten. Samen met de andere onderwijsnetten en leden van de beleidscel van de federaal minister van Financiën zoeken we naar oplossingen om de regels werkbaar te maken voor onze leden. Als je zelf nog met vragen zit, aarzel dan niet om contact op te nemen zodat we voor deze vragen tijdig een oplossing kunnen vragen.

Leeftijdsgrenzen

sla link op in klembord

Kopieer

De betalingen moeten betrekking hebben op kinderen en jongeren die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. Voor jongeren met een zware handicap is dat 21 jaar.

Voor kinderen en jongeren die de leeftijdsgrenzen hebben overschreden mogen de bedragen worden vermeld voor opvang die heeft plaatsgevonden vóór hun verjaardag.

Maximum dagprijzen

sla link op in klembord

Kopieer

De geïndexeerde maximum dagprijs voor opvangkosten betaald in kalenderjaar 2022 bedraagt 14,40 euro.

Vanaf wanneer?

sla link op in klembord

Kopieer

De oude modelattesten en de oude regels mogen nog worden gebruikt voor opvang die heeft plaatsgevonden vóór 1 september 2022.

De nieuwe modelattesten en de nieuwe regels moeten verplicht worden gebruikt voor opvang die heeft plaatsgevonden na 31 augustus 2022. De FOD Financiën zal geen enkele afwijking of blanco velden tolereren!

Het is toegelaten om al nieuwe modelattesten te gebruiken voor opvang die heeft plaatsgevonden vóór 1 september 2022. Wat dan de consequenties zijn op gebied van elektronische aangifte is nog niet duidelijk.

Uiterste datum uitreiking

sla link op in klembord

Kopieer

De elektronische aangifte via Belcotax-on-Web moet gebeuren tegen 28 februari 2023. Of die datum ook van toepassing is voor de uitreiking van de attesten aan de ouders is nog onduidelijk.

Rijksregisternummers

sla link op in klembord

Kopieer

Op de nieuwe attesten zul je het rijksregisternummer van een ouder en van het kind moeten worden vermeld.

In sommige gevallen zul je aan elke ouder een attest moeten bezorgen met zijn de opvangkosten waarvoor deze ouder belastingvermindering mag vragen. Voor welke ouders dat het geval zal zijn, zal je pas zeker weten vanaf 1 januari 2023.

We raden daarom aan dat je nu al de rijksregisternummers opvraagt van beide ouders. Je kunt hiervoor gebruik maken van deze modelbrief.

Aan sommige mensen is geen rijksregisternummer toegekend. Als zij je geen rijksregisternummer kunnen bezorgen, dan moet je hen het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vragen.

Bewaartermijnen

sla link op in klembord

Kopieer

De gegevens van de attesten moeten gedurende zeven jaar worden bewaard.

Volmachten/mandaten

sla link op in klembord

Kopieer

Een instantie die verplicht is om attesten kinderopvang uit te reiken, zal die verplichting aan een andere instantie kunnen overdragen door middel van een volmacht of mandaat. Er is nog geen duidelijkheid over de te volgen procedure, de instanties die een volmacht of mandaat kunnen krijgen, de gevolgen op gebied van aansprakelijkheid en de rechten van de gevolmachtigden en de gemandateerden.

Begin- en einddatum van een opvangperiode - datum attest

sla link op in klembord

Kopieer

Uit de voorbeelden in de circulaire menen we af te leiden dat de FOD Financiën uitgaat van regels over de begin- en einddatum van een opvangperiode die niet (voor alle opvanginstanties) aansluiten bij de normale werkwijze in de buitenschoolse opvang. Maar die regels zijn nog niet door de FOD Financiën beschreven.

Omdat een attest kinderopvang maar toegelaten is nadat de opvangkost volledig betaald is, bepaalt de periode-indeling ook wanneer het attest mag worden uitgereikt.

In het verleden is een sociale maatregel ingevoerd waardoor alleenstaande ouders met een laag inkomen een extra belastingvermindering krijgen. Die sociale maatregel blijft bestaan maar hij wordt aangetast door de nieuwe regels: alleenstaande ouders met een laag inkomen die niet volledig of niet alles tijdig kunnen betalen, zullen geen attest mogen krijgen voor de opvangkosten die ze al wel hebben betaald tot op het moment dat ze alles hebben betaald.

Internaten: geen attest voor afwezige internaten

sla link op in klembord

Kopieer

Als internen afwezig zijn, bijvoorbeeld wegens ziekte, zonder kwijtschelding van het kostgeld, dan mag er voor de periode van afwezigheid geen attest kinderopvang worden uitgereikt.

Soorten opvang

sla link op in klembord

Kopieer

Opvangkosten waarvoor een fiscaal attest kinderopvang verplicht is

sla link op in klembord

Kopieer

De volgende soorten kosten moeten op een attest kinderopvang worden vermeld:

 • kosten voor voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht;
 • kosten voor deelname aan de studie of de huiswerkklas;
 • kosten voor de opvang op woensdagnamiddagen;
 • kosten voor opvang vóór en na de zomerschool;
 • kosten voor de opvang tijdens schoolvrije dagen en vakantieperiodes;
 • kosten voor opvang tijdens weekends;
 • kosten voor opvang in internaten
 • kosten voor professionele thuisopvang van zieke kinderen, georganiseerd door scholen of internaten die daarvoor een erkenning hebben als de opvang is verricht door professionele of zelfstandige oppassers.

Kosten die niet op een fiscaal attest kinderopvang mogen worden vermeld

sla link op in klembord

Kopieer

De volgende kosten mogen niet op een attest kinderopvang worden vermeld:

 • bijdragen voor schoolreizen, bosklassen, sneeuwklassen, zeeklassen, … die plaatsvinden op schooldagen;
 • bedragen die betaald zijn voor bijlessen;
 • bedragen die niet in 2022 ontvangen zijn;
 • bijdragen voor maaltijden en dranken;
 • bedragen die worden aangerekend bij afwezigheid;
 • sanctionerende vergoedingen.

Welke vragen heeft de onderwijssector nu ingediend?

sla link op in klembord

Kopieer

De volgende vragen zijn nu door de onderwijssector voorgelegd aan de FOD Financiën:

 • Zijn gegevens over de gezinssituatie en de financiële regeling bij scheiding te beschouwen als gevoelige persoonsgegevens? Zo ja, welke wetgeving geeft scholen, schoolbesturen, opvanginstanties verbonden aan scholen of schoolbesturen en internaten het recht om deze informatie te verzamelen, te verwerken, te bewaren en te delen?
 • Wie is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens en hoe worden fouten gesanctioneerd?
 • Moeten scholen, schoolbesturen, opvanginstanties verbonden aan scholen of schoolbesturen en internaten over bewijsstukken beschikken die de correctheid van de informatie staven? Zo ja welke bewijsstukken?
 • Zijn de nieuwe verplichtingen in overeenstemming met de Only Once wetgeving | Only Once (vereenvoudiging.be)?
 • Welke bedragen moeten worden vermeld op een fiscaal attest voor kinderen waarvan de ouders co-ouderschap hebben en waarbij de ouders niet alle gevorderde opvangkosten (tijdig) hebben betaald?
 • Welke regels zijn van toepassing als een ouder is overleden?
 • Moet de fiscus een protocol afsluiten met de instanties die de gegevens aan de fiscus moeten aanleveren, zoals voorzien door artikel 8 van het Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (vlaanderen.be)?
 • Hoe zal de fiscus over correcte informatie beschikken als er verschillende organisatoren van buitenschoolse opvang bestaan: de school, een opvanginstantie verbonden aan de school, het deeltijds kunstonderwijs van een gemeenteschool, een ander initiatief van een lokaal bestuur?
 • Wanneer moeten de attesten uiterlijk worden uitgereikt aan de ouders?
 • Elektronische gegevensaanlevering:
  • Tot wanneer kunnen scholen, internaten en opvanginstanties verbonden aan scholen worden vrijgesteld van de elektronische aanlevering van de gegevens?
  • Wie is verantwoordelijk voor de elektronische aanlevering als de vakken I en II van de attesten door verschillende instanties moeten worden ingevuld?
  • Kan/moet er elektronisch worden aangeleverd over opvang die betaald/georganiseerd is vóór 1 september 2022?
 • Welke regels zijn van toepassing voor kinderen met een zware handicap waarbij de zwaarte van de handicap wijzigt?

Bijkomende informatie

sla link op in klembord

Kopieer

We zullen je verder op de hoogte houden van de antwoorden die we ontvangen op de vragen in de nota en op bijkomende vragen die we van jullie ontvangen. Begin 2023 mag je verdere instructies verwachten over de elektronische aangifte en het invullen van de attesten.

Onder de titel “Attest 281.86 - Kosten van kinderopvang” op deze webpagina van de FOD Financiën vind je het modelattest in pdf-formaat, een leidraad over het invullen van de attesten, de nieuwe circulaire 2022/C/104 en technische informatie.

We vragen extra uitleg aan de overheid.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio