Duurzaam proteïnerijk voedsel - evenwichtige voeding
 • Duurzaam proteïnerijk voedsel - evenwichtige voeding

Motivatie:

Hoe gaan we in 2050 zowat tien miljard mensen voeden binnen de grenzen van de aarde? Bij die overkoepelende onderzoeksvraag kun je aandacht besteden aan de omslag naar een circulair voedselsysteem (klimaatneutraal en -slim). De zorg voor de gezondheid van mens en dier, de omgeving, de bodem, biodiversiteit en voor dierenwelzijn speelt een cruciale rol. Voedselverlies dient over de hele keten te worden beperkt en voedselreststromen dienen optimaal te worden ingezet. De productie van proteïnen en de consumptie ervan dient te verduurzamen, wat onder andere kan via plantaardige proteïnen en alternatieve proteïnebronnen (eiwitstrategie). De uitwerking van de eiwitstrategie past binnen de Vlaamse voedselstrategie, die als doel heeft het voedselsysteem de komende jaren veerkrachtiger en innovatiever te maken en klaar te stomen voor de toekomst. Als de consument naar de winkel gaat, moet die kunnen kiezen tussen een breed (en betaalbaar) gamma aan smakelijke, veilige en hoogwaardige proteïneproducten. Daarbij speelt ook de eventuele verwerking van proteïnebron naar -product een belangrijke rol.

Oriëntatie, probleem(stelling) of onderzoeksvraag
Je kunt:

 • de zoektocht naar literatuur initiëren en begeleiden. Zo kune je bijvoorbeeld aandacht besteden aan efficiënte zoekstrategieën (bv. gebruik van samenvattingen en literatuurlijsten, vaak voorkomende referenties ...) Je kunt aandacht hebben voor mogelijkheden van chatbots en meer specifiek een goede omschrijving van de zoekopdracht (prompting): rol van de vraagsteller, doel van de zoekopdracht, context, eigenschappen van het verwachte antwoord …).
 • aandacht besteden aan het identificeren van relevante sleutelwoorden of zoektermen.
 • het onderzoek kaderen binnen een groter geheel. De actualiteit kan je inspiratie bieden bv. het voedselvraagstuk voor een groeiende wereldpopulatie, maar je kunt ook starten vanuit een gemeenschappelijk kader bv. de SDGs, vanuit deelname aan Citizen Science-projecten (burgerwetenschap), vanuit een focus op systeemverbetering en innovatie, vanuit deelname aan een wedstrijd ...
 • via bronnenonderzoek beperkingen op vlak van regelgeving onderzoeken.
 • het onderzoek voeren in relatie tot verschillende doelgroepen bv. dieren, mensen en in functie van verschillende noden zoals leeftijd, energiebehoefte in verschillende omstandigheden (lactatie, groei en ontwikkeling, lichamelijke inspanning, intensieve sportbeoefening …).
 • focussen op lokale voedingsbronnen en voedselgewoonten maar ook op die binnen andere culturen en regio’s in het kader van een globale samenleving.
 • gezondheidsaspecten van zowel dieren als mensen linken aan het onderzoek bv. tekort aan proteïnen.
 • het onderzoek voeren in relatie tot het samenstellen van een evenwichtig rantsoen of dieet op basis van duurzaam geteelde proteïnebronnen in functie van de focus.

Onderzoeksmethode, gegevensverzameling, analyse

 • Je kunt met leerlingen nadenken over de te onderzoeken deelaspecten en aangewezen methodes om tot een goede oplossing te komen. Je kunt als leraar ook rekening houden met beperkingen op vlak van beschikbare tijd.
 • Om onderzoeken af te bakenen kun je deelvragen formuleren:
  • Wat is het effect van essentiële aminozuren op het organisme?
  • Hoe kunnen we de aminozuursamenstelling van proteïnebronnen onderzoeken?
  • Wat is de dagelijkse behoefte aan proteïnen in functie van leeftijdscategorie en verbruik?
  • Hoe merk je een tekort aan proteïnen op?
  • Hoe kunnen we een gebalanceerd rantsoen of dieet samenstellen op basis van duurzaam geteelde proteïnebronnen?
 • Je kunt aandacht besteden aan hoe verkregen informatie en data op een gestructureerde manier kan worden verwerkt bv. mindmapping, visuele voorstellingen.
 • Je kunt het onderzoek klassikaal voeren waarbij elke leerling dezelfde opdracht krijgt.
  Je kunt het onderzoek opsplitsen in meerdere deelopdrachten en toewijzen aan individuele leerlingen of groepjes van leerlingen.
  Je kunt deelresultaten tussentijds laten terugkoppelen naar de groep en van daaruit het onderzoek bijsturen.
  Je kunt binnen de klas verschillende onderzoeken laten uitvoeren door de individuele leerling of in groepjes.
 • Je kunt het onderzoek spreiden over de graad.
  Je kunt kiezen voor een jaaronderzoek, een trimesteronderzoek …
  Je kunt binnen het jaaronderzoek een aantal onderzoekscycli doorlopen en binnen hetzelfde onderzoek itereren waarbij de focus ligt op het bijsturen van het onderzoeksproces eerder dan het resultaat. Dat kan door binnen een cyclus de focus te leggen op bepaalde deelaspecten van de onderzoeksmethodiek.

Conclusie, rapportering

 • Je kunt het eindresultaat van het (deel)onderzoek laten concretiseren aan de hand van een presentatie (poster …), receptuur, stalvoederbalans, dieetvoorstel, formulering … in functie van het gevoerde (deel)onderzoek. Als conclusie kun je een synthese laten maken van de belangrijkste bevindingen.
 • Je kunt het eindresultaat toetsen aan de onderzoeksvraag.
 • De gebruikte methoden om tot een resultaat te komen, kunnen worden geschetst. Je kunt leerlingen laten reflecteren over de meerwaarde van de gebruikte onderzoeksmethoden bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
 • Je kunt leerlingen laten reflecteren over het verloop van onderzoek in relatie tot de verkregen inzichten en over mogelijkheden voor verder onderzoek.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio