Decreet lerarenambt

wo 31 mei 2023

De leraar-specialist kan vanaf 1 september 2023 geïntroduceerd worden in het basis- en secundair onderwijs. Het gaat echter om een facultatieve maatregel, waarbij schoolbesturen de vrijheid hebben hier al of niet op in te gaan.

Deze maatregel omvat de invoering van een mandaat van drie jaar, dat onbeperkt verlengd kan worden. Aan dit mandaat is een mandaatsvergoeding verbonden in een niet-verworven salarisschaal.

Volgende voorwaarden zijn aan een aanstelling in het mandaat verbonden:
 

  • Het gaat om maximaal 5 % van het pakket lestijden, urenleraar of lesuren;
  • Een personeelslid wordt voor minstens 1/3 van een voltijdse opdracht in dit mandaat aangesteld. Er kan enkel van dat volume afgeweken worden, als de 5 % van het pakket kleiner is dan 1/3 van een voltijdse opdracht;
  • Het personeelslid moet minstens 10 jaar dienstanciënniteit in het ambt van leraar hebben en een aantoonbare expertise bezitten of nog verwerven in functie van de taken verbonden aan het mandaat;
  • Het personeelslid mag geen laatste evaluatie ‘onvoldoende’ gekregen hebben.

De specifieke taken verbonden aan het mandaat dienen onderhandeld te worden in het bevoegd lokaal comité.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt het dat het Volwassenonderwijs niet werd meegenomen in het decreet. Dit werd meerdere keren tijdens de onderhandelingen aangebracht, maar telkens werden budgettaire redenen aangevoerd. Na twee schooljaren zou dit geëvalueerd worden, waarbij de vraag gesteld zal worden ook de andere niveaus mee te nemen in dit decreet. We hebben dit dan ook in ons protocol opgenomen: “Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt zich de vraag of het mandaat van leraar-specialist en de daaraan gekoppelde investering de meest geschikte optie is om de vlakke loopbaan van de leraar te doorbreken en bijgevolg het lerarenambt te herwaarderen. Deze maatregel past eerder in een globaal HR-beleid waarbij ook andere tools zoals affectatie aan het schoolbestuur en jaaropdracht nodig zijn om voor meer differentiatie in de schoolloopbaan te zorgen. Indien het dan toch wordt geïntroduceerd vragen we om het ook in het Volwassenonderwijs te kunnen toepassen.

Naast de leraar-specialist werden nog een aantal andere maatregelen, zoals de gastleraar, geïntroduceerd. Van zodra we meer zicht hebben op de modaliteiten, houden we je op de hoogte via onze nieuwsberichten en voorzien we een uitgebreide infosessie voor directies en personeelsadministraties.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio