21 april 2022 – Vrijstellingen voor hoogbegaafde leerlingen

Vier vragenstellers voor de zaak van hoogbegaafde leerlingen, die óók al meermaals de revue passeerde in deze commissie sinds de parlementaire resolutie ter zake aan het eind van vorige legislatuur. De ene vragensteller wat korter, de andere wat langer en Roosmarijn Beckers alweer héél lang, maar allen gingen ze in op de decretale wijzigingen die de Vlaamse regering voor deze doelgroep definitief goedgekeurd had op 25 maart 2022 (cf. ook commissievergadering van 13 januari 2022). Er werd daarbij ook de koppeling gemaakt met de lopende proefprojecten. Vragensteller Johan Danen viel in zijn enige vraag nog op door een heel ‘economische’ (lees: spaarzame) formulering met een toch duidelijk andere insteek dan die van de andere vragenstellers: “De intentie om hoogbegaafde leerlingen binnen het gewone onderwijs te laten functioneren, draagt ook onze voorkeur weg. Waarom kiest u ervoor voor leerlingen met andere noden het tegenovergestelde te doen?”.

Algemeen antwoordde minister Weyts dat de genomen maatregelen (minimumleeftijd voor lager onderwijs verdwijnt en vakvrijstellingen in het secundair onderwijs) al tussentijdse resultaten waren van het hoogbegaafdenproject in diverse ankerscholen. Maar ook een mogelijkheid tot een versneld traject in het secundair onderwijs zou er nog aankomen. Aan het eind van het project (eind 2022) konden nog andere aanbevelingen volgen. Alleszins (wat inderdaad, belangrijke professionaliseringsnoden betrof) zouden pedagogische begeleidingsdiensten en CLB’s betrokken worden bij de voortgang van het project, maar ook bij die diensten zelf en bij de lerarenopleidingen zag de minister te lenigen professionaliseringsnoden.

Daarnaast legde de minister de rationale en modaliteiten uit i.v.m. de twee al genomen maatregelen, met een belangrijke rol voor de klassenraad. Voor beide maatregelen (het zou hier niet gaan om een lawine aan gegadigden) leek de minister mij een heel redelijke want realistische kijk op de zaak te hebben. Ten slotte legde hij de link naar het toekomstige decreet Leersteun, waar ook dit thema in vervat zou zitten, maar waarover we gelijk nog niet veel gehoord hebben, een algemene conceptnota plus een gedachtewisseling met de minister en een hoorzitting uitgezonderd. Afwachten dus nog, maar de legislatuur vordert met rasse schreden…

Bij de replieken van de vragenstellers was er veel blijdschap te merken. De methode van de zgn. lerende netwerken, die ook expliciet speelde bij het hoogbegaafdenproject, werd omstandig geprezen en kon misschien ook voor nog andere zaken gehanteerd worden. Vragensteller Krekels vond niet onverwacht dat de specifieke insteek van vragensteller Danen te kort door de bocht was, die vervolgens zijn samengebalde formulering in een nog ietwat andere variatie toch rustig herhaalde. We kennen intussen de diverse ideologische standpunten ter zake wel… Vragensteller Beckers liet veel specifieker en niet onterecht de lerares in haar spreken, wat die vakvrijstellingen in het secundair onderwijs én de verbondenheid met een klasgroep betrof. Heel interessant, vond ik.

In de rest van de bespreking, -- de betrokkenen deden inderdaad hun best om beknopt te blijven --, volgde eigenlijk niets nieuws meer. Misschien wel nog even wat onduidelijkheid over de timing van het hoogbegaafdenproject (al of niet nog een vervolgjaar in 2022-2023): maar mij leek het geplande einde, nl. eind 2022, alvast een stuk van dat vervolg(school)jaar te impliceren.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio