Activiteiten en essentiële derden

Wat met activiteiten op school? Wie mag daar op aanwezig zijn? Alleen personeelsleden, leerlingen en essentiële derden? En wie zijn dat dan, die essentiële derden? Zijn ouders essentiële derden? En wat met extra-muros-activiteiten? Zijn alle activiteiten waarbij je de school verlaat extra-muros-activiteiten? Wij proberen een aantal zaken helder te stellen.

 Activiteiten

sla link op in klembord

Op school vinden altijd heel wat activiteiten plaats en aan het begin of op het einde van een trimester worden vaak contactmomenten georganiseerd. We denken bijvoorbeeld aan oudercontacten, personeelsvergaderingen, gebedsvieringen, klassenraden enzovoort. Verder staan er in de meeste scholen jaarlijks ook binnen- of buitenlandse uitstappen gepland. In code geel - die ingaat op maandag 7 maart, gelden er in principe geen beperkingen meer op die activiteiten. De lokale risicoanalyse kan wel nog altijd aanleiding geven tot extra maatregelen.

Activiteiten op school

sla link op in klembord

Activiteiten met leerlingen, personeelsleden en derden

sla link op in klembord

In code geel van de coronabarometer die ingaat vanaf maandag 7 maart, gelden er geen beperkingen meer op activiteiten met leerlingen, personeelsleden en derden. Je hoeft ze niet langer digitaal te organiseren. We denken dan onder meer aan:

 • vergaderingen met personeelsleden
 • schoolraad
 • leerlingenraad
 • ouderraad
 • oudercontacten
 • bijscholingen
 • pedaogigsche studiedagen
 • ...

Activiteiten op school waarop (groot)ouders of andere derden worden uitgenodigd

sla link op in klembord

In code geel en groen zijn activiteiten op school waarop (groot) ouders of andere derden aanwezig zijn in principe opnieuw toegelaten. Niet-essentiële derden zijn dus terug welkom tijdens de schooluren.

Activiteiten buiten de schooluren

sla link op in klembord

Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die in de samenleving gelden bij code geel.

Extra-muros- en andere buitenschoolse activiteiten

sla link op in klembord

Oorspronkelijk waren meerdaagse schooluitstappen verboden tot 6 maart 2022. Voortschrijdend inzicht met betrekking tot de omikronvariant heeft er echter toe geleid dat meerdaagse uitstappen toch opnieuw zijn toegelaten vanaf 29 januari 2022! We volgen daarbij de regels van de maatschappij, meer bepaald de regels die gelden voor voor jeugd/toerisme/horeca. De regels voor de jeugd vind je op de website van De Ambrassade.

Buitenlandse reizen

sla link op in klembord

De buitenlandse reizen (verplichte en niet-verplichte) konden in 2020 en 2021 spijtig genoeg niet plaatsvinden. Nu de extra-murosactiviteiten in binnen- en buitenland met overnachting vanaf 29 januari 2022 opnieuw toegelaten zijn, willen veel scholen dan ook opnieuw op uitstap met hun leerlingen. Op dit ogenblik hanteren verschillende landen strikte regels en eisen zij een coronacertificaat en dat niet alleen om het land binnen te komen, maar bijvoorbeeld ook om ter plaatse een museum te bezoeken, op restaurant te gaan enzovoort.

Er zijn intussen ook landen die nog striktere voorwaarden opleggen (bijvoorbeeld Italië), waardoor mensen die niet gevaccineerd zijn, het land niet zomaar meer binnen mogen en/of niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten, ook niet na het voorleggen van een negatieve test.

Stel dat die regels nog steeds van kracht zijn op het ogenblik dat de geplande reis plaatsvindt, mag je dan voorwaarden opleggen aan de deelnemers? En wat als de regels plots weer verstrengen?

Wat als de regels opnieuw verstrengen?

sla link op in klembord

Wij raden in ieder geval aan om de annulatievoorwaarden van de reizen heel goed onder de loep te nemen. Dat er geen annulatiekosten worden aangerekend indien het land van bestemming opnieuw in lock down zou gaan of geen buitenlandse reizigers meer zou toelaten, zit meestal vervat in de annulatievoorwaarden. Denk er echter aan om expliciet te laten opnemen dat je ook kosteloos moet kunnen annuleren als een Belgische overheid opnieuw een (uit)reisverbod zou opleggen, ongeacht de regels die gelden in het land van bestemming.

Reisbijstandsverzekering

sla link op in klembord

Voor het geval je  ter plaatse geconfronteerd zou worden met een besmetting of een verplichte quarantaine of isolatie, ga zeker na of je voldoende verzekerd bent voor eventuele bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan (langer verblijven, medische kosten, eventuele repatriëring,…). Hiervoor kan je beroep doen op een reisbijstandsverzekering. Communiceer hierover ook zeker met de ouders welke kosten hierin gedekt zijn.

Sommige reisorganisaties leggen zelf voorwaarden op in die zin dat alleen gevaccineerde personen meekunnen. Hoewel de juridische basis van die voorwaarde voor discussie vatbaar is, kun je als school dan niet anders dan die voorwaarde communiceren naar de mogelijke deelnemers. Het is dan aan de ouders van de deelnemers om ervoor te zorgen dat zij aan die voorwaarde voldoen. Laat de ouders een document ondertekenen waarin zij verklaren dat zij op de hoogte zijn van de voorwaarde en dat zij – mocht hun zoon/dochter toch niet aan de voorwaarde voldoen - alle kosten zullen dragen die uit die situatie voortvloeien. Wij denken dan bijvoorbeeld aan terugreiskosten voor begeleider en leerling, boetes, extra testkosten, extra verblijfskosten voor begeleider en leerling.

Als de reisorganisatie die voorwaarde niet oplegt, blijft het erg belangrijk om naar de ouders te communiceren welke voorwaarden het land van bestemming oplegt. Heel wat landen vragen een coronacertificaat. Het is belangrijk dat ouders weten wat dat certificaat inhoudt en wat de gevolgen zijn wanneer hun kind niet gevaccineerd is of niet over een herstelcertificaat beschikt.  Omdat je wegens de privacyregels niet mag vragen of iemand al dan niet gevaccineerd is, raden wij aan om met verklaringen te werken.

Leerlingen die de studierichting toerisme volgen, moeten in de derde graad volgens het leerplan minstens tien schooldagen besteden aan meerdaagse buitenlandse excursies. Die reizen zul je zodanig moeten plannen dat alle leerlingen hieraan kunnen deelnemen. Dus ook leerlingen die niet gevaccineerd zijn en niet over een herstelcertificaat beschikken.

Je keuze van bestemming zal hier in grote mate van afhangen. Voor sommige bestemmingen is periodieke testing ter plaatse nog een oplossing om te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Maar er zijn ook landen die intussen nog strengere voorwaarden opleggen. Volg de voorwaarden van je bestemming daarom goed op. Op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vind je telkens een uitgebreide update per land terug.

Maak eventueel gebruik van de volgende boodschap naar de ouders en laat hen een verklaring ondertekenen.

Voor verplichte buitenlandse reizen die niet verplicht zijn volgens het leerplan kun je twee opties aanbieden: 

 • Je organiseert de reis zo dat alle leerlingen hieraan kunnen deelnemen. Dus ook leerlingen die niet gevaccineerd zijn of niet over een herstelcertificaat beschikken. Voor sommige bestemmingen is periodieke testing ter plaatse nog een oplossing om te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Maar er zijn ook landen die intussen nog strengere voorwaarden opleggen. Volg de voorwaarden van je bestemming daarom goed op. Op de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken vind je telkens een uitgebreide update terug.  In dat geval kun je wel alle extra kosten die daaruit mogelijk voortvloeien doorrekenen aan de ouders. De ouders moeten dat uiteraard wel op voorhand weten. Zij ondertekenen een verklaring waarin zij bevestigen op de hoogte te zijn van de gestelde voorwaarden.
 • Voor de leerlingen wiens ouders de verklaring niet wensen te onderteken, bied je een gelijk(w)aardig alternatief op school aan waarbij de pedagogische doelen van de reis op school gerealiseerd worden. 

Maak eventueel gebruik van de volgende boodschap naar de ouders en laat hen een verklaring ondertekenen.

De niet-verplichte buitenlandse reizen organiseer je idealiter ook zodanig dat alle leerlingen kunnen deelnemen.  Je laat de ouders een verklaring ondertekenen waarin zij bevestigen op de hoogte te zijn van het feit dat hun zoon/dochter over een coronacertificaat moet beschikken. Je kunt gebruik maken van de boodschap die we voorstellen voor de verplichte buitenlandse reizen.

Voor sommige bestemmingen is periodieke testing ter plaatse nog een oplossing om te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Maar er zijn ook landen die intussen nog striktere voorwaarden opleggen. Volg daarom de voorwaarden van je bestemming goed op. Op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vind je een uitgebreide update per land terug.

Heel wat scholen vinden het praktisch niet haalbaar om de leerlingen die niet gevaccineerd zijn of over een herstelcertificaat beschikken ter plekke te laten testen.  Die leerlingen kunnen dan niet mee op de niet-verplichte reis. Als school mag je echter niet vragen of een leerling al dan niet gevaccineerd is. Je kunt de ouders alleen een verklaring laten ondertekenen dat zij op de hoogte zijn van de voorwaarden die de school stelt, met name gevaccineerd zijn of over een herstelcertificaat beschikken. Besef wel dat de juridische basis van die werkwijze voor discussie vatbaar is. 
 
Als je toch op die manier wil werken, kun je gebruik maken van de volgende boodschap naar de ouders.

Als je naar een bestemming reist die hele strikte voorwaarden oplegt, waardoor bijvoorbeeld personen die niet gevaccineerd zijn of nog geen boosterprik hebben gehad het land niet zomaar meer binnen mogen en/of niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten, ook niet na het voorleggen van een negatieve test, biedt testing ter plaatse geen oplossing meer. Dat maakt het praktisch onmogelijk voor leerlingen die niet beschikken over een vaccinatie- of herstelcertificiaat om deel te nemen aan de reis. In dat geval kun je gebruik maken van onderstaande modelbrief om ouders daarover te informeren.

Annulatie schoolreizen

sla link op in klembord

Schoolreizen worden vaak enige tijd op voorhand gepland. Niemand weet natuurlijk hoe de pandemie verder zal evolueren. Reizen naar het buitenland blijft daardoor ook steeds wat onzeker (denk maar aan de verschillende kleurcodes, lokaal wijzigende maatregelen per land of regio) In het document ‘Annulatie schoolreizen’ vind je terug waar je overal rekening mee kan houden bij het plannen van reizen die je zelf organiseert en bij pakketreizen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan aangepaste annulatievoorwaarden, zodat bij eventuele annulatie de annulatiekosten zo beperkt mogelijk blijven.

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs

sla link op in klembord

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs - vanaf 7 mAART 2022

Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels die gelden in de samenleving.

Als je een uitstap plant, neem dan eerst altijd contact op met de locatie (uitbater en gemeente) om te weten welke veiligheidsmaatregelen zij hanteren. Indien zij verschillende veiligheidsmaatregelen hanteren, volg je de strengste. Op sommige locaties zul je sowieso ook moeten reserveren.
 
In geval van uitstappen naar het buitenland is het erg belangrijk na te kijken welke maatregelen daar ter plekke gelden.

Wat met klasbezoeken aan secundaire scholen? 

sla link op in klembord

Vanaf maandag 7 maart (inwerkingtreding code geel), gelden er geen beperkingen meer op klasbezoeken van lagere scholen aan secundaire scholen.

Richtlijnen organisaties

sla link op in klembord

De Vlaamse jeugdverblijfcentra en hostels hebben de richtlijnen en aanbevelingen voor meerdaagse schooluitstappen aangepast. Zij baseren zich daarvoor onder meer  op de protocollen voor de jeugdvakanties.

Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde

sla link op in klembord

Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde

Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels die gelden in de samenleving.

Als je een uitstap plant, neem dan eerst altijd contact op met de locatie (uitbater en gemeente) om te weten welke veiligheidsmaatregelen zij hanteren. Indien zij verschillende veiligheidsmaatregelen hanteren, volg je de strengste. Op sommige locaties zul je sowieso ook moeten reserveren. 
In geval van uitstappen naar het buitenland is het erg belangrijk na te kijken welke maatregelen daar ter plekke gelden.

Richtlijnen organisaties

sla link op in klembord

De Vlaamse jeugdverblijfcentra en hostels hebben de richtlijnen en aanbevelingen voor meerdaagse schooluitstappen aangepast. Zij baseren zich daarvoor onder meer op de protocollen voor de jeugdvakanties.

Extra-muros klasbezinningen kunnen ook!

sla link op in klembord

Ook klasbezinningen kun je organiseren Neem zeker een kijkje op de website www.klasbezinning.be. Daar vind je onder meer in welke bezinningscentra je voor een klasbezinning terecht kan.

Stages en duaal leren?

sla link op in klembord

Stages en duaal leren blijven mogelijk en dat volgens de regels die op de stageplaats van toepassing zijn. 

Wat met stages en sociaal-maatschappelijke trainingen bij OV1 en OV2?

sla link op in klembord

Stages en sociaal-maatschappelijke trainingen bij OV1 en OV2 blijven mogelijk volgens de regels die gelden in de sector van de stagegever. 

Mag je als school een Covid Safe Ticket gebruiken of niet?

sla link op in klembord

Het gebruik van het Covid Safe Ticket is  aan strikte voorwaarden verbonden.

Essentiële of niet-essentiële derden

sla link op in klembord

In code rood van de coronabarometer zijn niet-essentiële derden niet toegelaten op school. In code oranje blijf je voorzichtig en geldt de regel dat niet-essentiële derden op school niet aangewezen zijn. Scholen maken altijd zelf de inschatting welke personen essentieel zijn voor haar werking en dus fysiek aanwezig mogen zijn op school. Essentiële derden dragen tijdens hun bezoek een mondmasker, in ieder geval zolang dit wettelijk verplicht is.

In code geel en groen zijn ook niet-essentiële derden opnieuw welkom op school
 
Toch blijft het belangrijk om, zelfs als bijeenkomsten fysiek mogen plaatsvinden, je telkens kritisch de vraag te stellen of dat wel aangewezen is en of er geen alternatieven zijn. Onze medewerkers maken graag samen met jou de afweging. Welke criteria kunnen je hierbij helpen? We noteren er alvast vier: doel, context, conditie betrokken personen en tijdstip.

 1. Doel: wat is het doel van het initiatief?
  Kun je het doel van het initiatief op een even efficiënte en effectieve manier via een digitale weg realiseren?
 2. Context: welke context is voorzien voor het overleg?
  Vindt de vergadering plaats op school zelf of op een locatie buiten de school? Wat is het pandemieniveau van de school en van haar omgeving? Welke infrastructuur is beschikbaar? Kun je leerlingenstromen wel of niet ontwijken? Hoeveel scholen bezoekt onze medewerker op de dag van het overleg?
 3. Conditie betrokken personen: in welke conditie bevinden de deelnemers aan het overleg zich? Wat is de conditie of situatie van de medewerkers op school en van onze medewerkers? Gaat het om personen die tot de risicogroep behoren, hebben zij gezinsleden die tot de risicogroep behoren?
 4. Tijdstip: kun je het fysiek overleg eventueel uitstellen?
  Als het initiatief fysiek moet plaatsvinden, moet het dan nu of kan het ook later? Soms kun je het fysiek overleg later in het traject plaatsen. Uitstellen is zeker geen evidente keuze. De situatie zal immers niet snel versoepelen. We zullen nog lang met de beperkingen van de pandemie moeten leven.

Contact

Nieuws

MEER

×
Kijkt als...
Niveau
Regio