2 maart 2023 – Ontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs: in het kort

Niet alleen ikzelf, maar ook commissievoorzitter Karolien Grosemans had vooraf de benodigde tijd voor de parlementaire behandeling van dit ontwerpdecreet verkeerd ingeschat. Zelf had ik aan 30 à 45 minuten gedacht, en klaar zou Kees zijn, maar dat was buiten de onderwijscommissarissen gerekend, die nu wel in groteren getale aanwezig waren dan in de ochtendlijke gedachtewisseling over de Stichting Leerpunt. Twee uur en vier minuten zouden verlopen tussen het begin van de toelichting door minister Weyts en het einde van de stemming. Och ja, ook nog iets maar toch niet onbelangrijks: commissievoorzitter Grosemans wees aan het begin van de vragenronde, zonder ze bij naam te noemen, de ruime liberale delegatie in de commissiezaal, medewerkers incluis, terecht wegens hun luidruchtig, storend gepraat tijdens de toelichting van de minister…terecht!

Het doel en omvang (memorie van toelichting, p.3) van dit decretale initiatief, als rechtstreeks gevolg van de coronapandemie (cf. ook: OBPWO 21.05 Blended learning in het Vlaams secundair onderwijs: van noodzaak naar structurele implementatie) én op vraag van het onderwijsveld (of toch ten minste van een deel van dat onderwijsveld), leken mij redelijk eenvoudig en duidelijk: dit ontwerp van decreet regelde de minimale bepalingen voor de organisatie van het hybride onderwijs in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4. Het ging om een decretaal kader (nwvr: tot nog toe bestond zoiets niet en was dus eigenlijk alles mogelijk op dat stuk) dat ruimte liet aan school- en centrumbesturen om het interactieve afstandsonderwijs vorm te geven op maat van hun pedagogisch-didactische visie en rekening houdend met de context van de school of het centrum.

Oké, tot zover geen probleem, denk je dan… tot enkele parlementsleden begonnen in te gaan op heel wat kleinere en grotere aspecten van de zaak. Voor mijn part heel vaak toch nogal wat Much Ado About Nothing. Gelukkig kon ook Gwendolyn Rutten zich nog net op tijd beheersen om alsnog, staande de vergadering, een bijkomend amendement te improviseren voor individuele ziektegevallen (plus gebroken benen en dergelijke) bij leerlingen.

De twee amendementen van het Vlaams Belang werden weggestemd. Over het gehele ontwerpdecreet stemde de meerderheid vóór, Groen en Vooruit tégen en het Vlaams Belang onthield zich. Voor de video-opname kun je hier terecht (vanaf 15:06].

P.S. Van de minister onthield ik uit zijn antwoorden nog deze mooie zinsnede: pour vivre heureux vivons cachés (in de versie van de minister aan het adres van Steve Vandenberghe klonk dat als volgt: “U zegt eigenlijk ‘Vivez câchés, vivez heureux!’ Ik wil het niet geweten hebben.”) waarvan ik internetgewijs de zelfs literaire oorsprong kon achterhalen (“L'origine de cette expression proviendrait d'une fable du XVIIIe siècle où un papillon périt entre les mains d'enfants après avoir volé devant eux. L'expression s'emploie surtout pour les personnalités.”). Zo leert een mens nog eens iets. Merci, monsieur le Ministre!

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio