25 februari 2021 – Toenemend aantal vragen via CLBch@t

Kathleen Krekels had het over de zgn. CLBch@t in het jaarverslag van de CLB’s en het duidelijk toegenomen aantal vragen in dat verband. Ze benadrukte terecht dat CLB’s in deze coronatijden (met hun extra opdracht van testing en contactonderzoek) ook hun kerntaken moesten kunnen blijven uitvoeren. Via enkele vragen wilde ze dat minister Weyts de actuele situatie van de CLB-werking concreter toelichtte, alsook de afstemming met het beleidsdomein Welzijn.

De minister becommentarieerde de stijging van het aantal chatgesprekken in de coronacontext, met vermelding van de (tijdelijke) toegenomen financiële middelen. Via het Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem (LARS) kon makkelijk informatie uitgewisseld worden met Welzijn. Ook los van de melding via de chatfunctie was er een duidelijke toename van ernstige problemen: de zgn. gevallen van verontrusting. De minister lichtte de opvolging daarvan toe en had ook zijn collega Beke van een en ander op de hoogte gebracht. De dag na de commissievergadering zou er een plan om in te zetten op het welzijn van zulke kwetsbare jongeren geagendeerd staan op de Vlaamse regering. Ik vond alleen een plan van minister Dalle en weet dus niet zeker of minister Weyts dat hier bedoelde. De hele situatie overtuigde minister Weyts alleszins om de scholen maximaal open te houden.

Vragensteller Krekels plaatste het thema in de beleidscontext van het “begeleidingsdecreet” van 2018. Zoiets lijkt mij altijd zinvol bij parlementaire vragen, maar door de gebruikte terminologie kon hier wat verwarring ontstaan. Volgens mij bedoelde vragensteller Krekels het Decreet leerlingenbegeleiding (van inderdaad 27 april 2018). Maar dat is iets anders dan het “begeleidingsdecreet” dat bijvoorbeeld gebruikt wordt in het Regeerakkoord: daar slaat die term namelijk op het toekomstige decreet dat in de plaats zal komen van het zgn. M-decreet. Intussen circuleert daarvoor dan weer de naam “Leersteundecreet” of was het “Decreet leersteun”? Het is niet altijd zo eenvoudig te volgen. Hoe dan ook, Krekels vroeg naar een evaluatie van dat Decreet leerlingenbegeleiding, wat de kwestie van de doorstroming naar Welzijn betrof, en naar bijkomende cijfers over wat er dan binnen Welzijn met zulke casussen gebeurde.

Interveniënt Loes Vandromme verwees naar haar vraag om uitleg van 12 december 2019: hoe zat het intussen met de structurele inbedding van de onlinehulpverlening? Ze had ook in een ander overleg al opgevangen dat er nog verder onderzoek gedaan zou worden naar hoe de verdere afhandeling van de gestelde vragen verliep. Interveniënt Jan Laeremans vroeg hoeveel extra CLB-medewerkers er gekomen waren en of er geen onderscheid gemaakt kon worden tussen de tweede en de derde graad secundair onderwijs, wat contactonderwijs betrof.

Minister Weyts lichtte al een tipje van de sluier over dat plan dat de dag nadien op de Vlaamse regering zou komen: er zou versterking komen van diverse actoren binnen Welzijn. Wat het contactonderwijs voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs betrof, moest nog op een evaluatie gewacht worden, maar de minister zag wel iets in de gevraagde prioriteit voor de tweede graad. Hij eindigde met enkele cijfers over de extra personeelsinzet.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio