Personeelsomkadering

De overheid voorziet bijkomende omkadering voor het bao en het so om de leerachterstand weg te werken ten gevolge van COVID-19. Meer informatie over deze bijsprong-uren vind je terug in omzendbrief NO/2021/02, Bijkomende omkadering voor het basis- en secundair onderwijs voor het wegwerken van leerachterstand opgelopen ten gevolge van COVID-19.

Welke periode?

sla link op in klembord

De aanstelling van bijkomend onderwijzend personeel kan gebeuren van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 na goedkeuring door AgODi. De goedkeuring moet aangevraagd worden vóór 1 oktober 2021. Zijn de toegekende middelen niet ingevuld en meegedeeld aan het werkstation op 15 november 2021, dan kunnen ze niet meer ingericht worden.

Voor welke scholen?

sla link op in klembord

De bijkomende omkadering kan aangevraagd worden door scholen uit het gewoon en buitengewoon bao en so en door centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs.

Voor scholen van buitengewoon onderwijs type 5 en voor HBO5 is geen bijkomende omkadering voorzien (art. 2, laatste lid, Decreet tot toekenning van extra lestijden, lesuren en uren-leraar).

Doel?

sla link op in klembord

De extra lestijden, uren-leraar of lesuren worden toegekend voor remediëring van leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen door de COVID-19-pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan. De middelen worden dus aangewend op leerlingniveau.

Hoeveel?

sla link op in klembord

Elke school heeft recht op minimaal twee wekelijkse lestijden, lesuren of uren-leraar. Het maximaal aantal uren waarop een school recht heeft, wordt bepaald op basis van het leerlingenaantal en het aantal doelgroepleerlingen dat de school telde op de eerste schooldag van februari 2020 (voor scholen die opgericht werden in het schooljaar 2020-2021: 1/2/2021) en een coëfficiënt (zie punt 2.3 van de omzendbrief voor de berekening en punt 2.4 voor het bepalen van de doelgroepleerlingen). De coëfficiënt ligt hoger in het secundair onderwijs omdat de impact van de coronacrisis op het effectief fysiek volgen van de lessen daar groter was.

Hoe aanvragen?

sla link op in klembord

AgODi deelt de maximale extra omkadering mee via een dienstbrief in ‘Mijn Onderwijs’.

De extra omkadering wordt niet automatisch toegekend, maar moet aangevraagd worden via het formulier “Aanvraag extra omkadering Bijsprong 2021-2022”.

De school verklaart op eer dat de extra omkadering zal gebruikt worden voor de remediëring van leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen ten gevolge van de COVID-19-maatregelen.

De goedkeuring moet aangevraagd worden vóór 1 oktober 2021. Zijn de toegekende middelen niet ingevuld en meegedeeld aan het werkstation op 15 november 2021, dan kunnen ze niet meer ingericht worden.

Wie kun je aanstellen?

sla link op in klembord

In de bijkomende omkadering kan enkel onderwijzend personeel aangesteld worden.

Het kan gaan om

  • nieuwe personeelsleden;
  • uitbreiding van de opdracht van een reeds aangesteld personeelslid;
  • opheffen van een terbeschikkingstelling;
  • personeelsleden van andere scholen;
  • gepensioneerde leerkrachten.

Ook een personeelslid dat een AVP of een VVP neemt en waarvan de betrekking vacant verklaard werd (waaraan dus een code OOM27 werd toegekend) kan via een herindiensttreding een opdracht opnemen in de bijsprong-uren. Als de AVP of de VVP niet wordt stopgezet, heeft dat geen effect op de code OOM27. Opgelet: AgODi blijft in dat geval de AVP of de VVP verder aanrekenen!

Kun je je leerlingen alleen op lesdagen remediëren?

sla link op in klembord

Je kunt de bijkomende omkadering enkel aanwenden tijdens de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. Uitzonderlijk kun je ook remediëringsmomenten voorzien aansluitend op de schooltijd.

De bijkomende uren kun je niet inrichten tijdens het weekend of tijdens een vakantieperiode.

Wat is de administratieve en geldelijke toestand van je personeelslid?

sla link op in klembord

In welke ambten?

sla link op in klembord

Je personeelslid wordt tijdelijk aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel (in lestijden, lesuren of uren-leraar) met OOM-code 33. Het spreekt voor zich dat je personeelslid moet voldoen aan de aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden voor dit tijdelijk ambt. Dat betekent o.a. dat je een personeelslid met een ‘ander’ bekwaamheidsbewijs pas kunt aanstellen als je geen kandidaten vindt met een VE of een VO.

Je kunt de opdracht van personeelsleden die al deeltijds aangesteld zijn in een ander ambt met deze bijsprong-uren uitbreiden. Ze bouwen dan rechten op in het ambt van onderwijzend personeel waarin ze aangesteld worden, worden betaald volgens de barema’s van dat ambt …

Als tijdelijk personeelslid?

sla link op in klembord

Je personeelslid wordt in deze bijsprong-uren altijd aangesteld als tijdelijk personeelslid. De regelgeving voor tijdelijke personeelsleden is dus integraal van toepassing, inclusief de reglementering over terbeschikkingstelling, reaffectatie en wedertewerkstelling. Vastbenoemden kunnen deze uren enkel opnemen met een verlof tijdelijk andere opdracht (VTAO). De betrekking kan niet vacant verklaard worden. Je kunt dus in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in die betrekking.

Je personeelslid bouwt in het ambt waarin het wordt aangesteld, dienstanciënniteit op. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van zijn voorrangsrecht TADD op 1 september 2022 (of later) of voor zijn recht op vaste benoeming op 1 januari 2022 (of later).

Vacantverklaring en vaste benoeming?

sla link op in klembord

De vacante uren ingericht met deze bijkomende middelen kunnen niet vacant verklaard worden op 15 oktober 2021. Vaste benoeming op 1 januari 2022 in deze uren is niet mogelijk. Ook mutatie of affectatie in deze uren is uitgesloten.

Cumulatie mogelijk?

sla link op in klembord

In overwerk

sla link op in klembord

Onderwijzend personeel dat al voltijds aangesteld is, mag bijkomend belast worden met deze bijsprong-uren tot 140%. Omdat het om vacante uren gaat:

  • zullen in het basisonderwijs de eerste twee uren (kleuteronderwijzer) of de eerste drie uren (onderwijzer) als plage beschouwd worden en dus niet bezoldigd worden;
  • zal in het secundair onderwijs het eerste uur overwerk als plage-uur beschouwd worden en dus niet bezoldigd worden.

Uren in overwerk komen niet in aanmerking voor uitgestelde bezoldiging in de maanden juli en augustus.

Ook personeelsleden met een voltijdse aanstelling in een ander ambt (opvoeder, administratief medewerker …), kan je deze bijsprong-uren toekennen. De bijsprong-uren zullen altijd als overwerk beschouwd worden in het ambt van leraar. Dat betekent dat ook voor hen het eerste uur overwerk als onbezoldigd plage-uur zal beschouwd worden.

Voor personeelsleden waarvoor geen maximum prestatie is vastgelegd (directeur in het bao en het so; adjunct-directeur, coördinator, TAC in het so), zal overwerk in bijsprong-uren niet bezoldigd worden.

In bijbetrekking

sla link op in klembord

Als je personeelslid als gevolg van het toekennen van de bijsprong-uren een aantal uren uit zijn opdracht(en) in bijbetrekking presteert, zullen alle uren die liggen in de bijbetrekking bezoldigd worden. Er is in dat geval geen onbezoldigde plage.

In combinatie met rust- of overlevingspensioen / overgangsuitkering

sla link op in klembord

Voor personeelsleden die een rust- of overlevingspensioen of een overgangsuitkering genieten, is er een tijdelijke afwijking van de cumulatieregeling. De extra inkomsten die het personeelslid verwerft in het kader van de “Bijsprong” zullen niet in aanmerking genomen worden voor het bepalen van de jaarlijkse cumulatiegrens in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2021.

Vervanging?

sla link op in klembord

De normale vervangingsregels zijn van toepassing.

Kun je een personeelslid inschakelen uit het lerarenplatform bao?

sla link op in klembord

De bijsprong-uren zijn vacante uren. Als je een personeelslid uit het lerarenplatform in die uren plaatst, telt dat niet als een reguliere vervanging en tikt het dus ook niet aan voor het inzetbaarheidspercentage.

Verdeling mogelijk over verschillende opeenvolgende aanstellingen?

sla link op in klembord

Wanneer je een personeelslid bijsprong-uren toekent, dan geldt dit als tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur voor de volledige periode. Het decreet rechtspositie voorziet niet dat die aanstelling kan eindigen op een andere afgesproken datum. Dat betekent dat je de uren in principe niet voor enkele weken aan het ene personeelslid en daarna aan een ander personeelslid kan toewijzen. Als je personeelslid echter vrijwillig vroegtijdig ontslag neemt uit zijn tijdelijke betrekking, dan kan er wel een nieuw personeelslid aangesteld en bezoldigd worden in de bijsprong-uren, zo lang je het maximale aantal uren waarop je als school recht hebt, niet overschrijdt. Ook de normale ontslagmogelijkheden voor TABDers blijven van toepassing (dringende redenen, ontslag met opzeg wegens deontologische fouten of een ontslag na een evaluatie onvoldoende).

Kun je uren "bijsprong" gebruiken in OKAN-klassen?

sla link op in klembord

Uren "bijsprong" kunnen gebruikt worden voor het wegwerken van leerachterstand bij OKAN-leerlingen. Deze uren kunnen echter niet omgezet worden naar OKAN-uren.

Kun je uren "bijsprong" inrichten als BPT-uur?

sla link op in klembord

Bijsprong-uren zijn contacturen en kunnen dus niet ingericht worden als BPT-uren. Van een personeelslid aangesteld in uren "bijsprong" kun je bijgevolg geen prestaties verwachten van 1,8 uur/lesuur. De uren "bijsprong" zijn gekleurde uren en worden niet meegerekend om te bepalen of je de grens van 3% BPT-uren overschreden hebt.

Tellen bijsprong-uren ingericht in PV mee voor de berekening van de ambten TA/TAC?

sla link op in klembord

Wanneer je bijsprong-uren inricht als PV-uren, dan mag je ook die uren laten meetellen voor het berekenen van de ambten TA/TAC in het kader van de globale puntenenveloppe.

Laatst bijgewerkt op 01-10-2021

Contact

An Cornelis
stafmedewerker
02 507 06 32
Claude Duhamel
stafmedewerker
02 507 06 38
Suzy Sterck
stafmedewerker
02 507 08 63

Nieuws

MEER

×
Kijkt als...
Niveau
Regio