Aanpassingen decreet internaten en impact op de internaten die de norm niet halen

di 23 mei 2023

Aanpassingen aan het decreet

sla link op in klembord

Kopieer

Het decreet onderwijsinternaten kreeg een derde goedkeuring door de Vlaamse Regering op 12 mei en bevat een aantal belangrijke aanpassingen. We lijsten ze voor je op.

Overgangsmaatregelen:

 • Voor de toepassing van het decreet in functie van schooljaar 23-24 zullen alle data die gelden als vervaldagtermijn niet als dusdanig gehanteerd worden. (art 160). Internaten krijgen hierdoor iets meer tijd om tegen september 2023 gepaste beslissingen te nemen in het kader van een herstructurering.
 • Overgangsmaatregel contractuele PL die statutair worden: overname geldelijke anciënniteit door het bestuur wordt gevaloriseerd (art 92).
 • Mogelijkheid om ORE om te zetten naar werkingsbudget: tot 2027-2028: tot 30% omzetting; in schooljaar 2028-2029 tot 20%; in 2029-2030 tot 15% en in 2030-2031 tot 10%. Een omzettingsplan moet jaarlijks onderhandeld worden in bevoegd lokaal comité + voorwaarden, zie art 167.
 • De subsidiëringsvoorwaarde (in art 23) geldt voor de internaten die een fusiecompromis afsluiten, pas op de teldag voor de berekening van de omkadering voor het schooljaar 25-26. (art 162), d.w.z. de twee opeenvolgende genadejaren gaan dan pas in voege. Dit betekent tegelijk dat de internaten onder de norm die geen fusiecompromis afsluiten tegen 1/9/23, onmiddellijk in het eerste gedoogjaar belanden in 23-24. Ter informatie: een fusiecompromis moet ten laatste op 1/9/2023 afgesloten zijn en is een engagement van besturen waarbij binnen de vier jaar de daadwerkelijke fusie moet plaatsvinden die leidt tot een onderwijsinternaat dat minimaal 62.875 ORE genereert.
 • Een transitiebudget van 1 mio euro wordt verdeeld onder de internaten met minder dan 45 internen in 2023-2024 (bij fusiecompromis). De jaren nadien wordt dit telkens met 200.000 euro verminderd, tot en met schooljaar 2027-2028 (5 schooljaren gehanteerd) (art 171).
 • Een bijkomend transitiebudget van 2,3 mio euro wordt eenmalig (door de Vlaamse Regering) verdeeld aan besturen van onderwijsinternaten met aantoonbare budgettaire problemen (op aanvraag van het internaat vóór 15 oktober 2023). (art 171)
 • Stijging aantal internen met 20% of meer gedurende 23-24, 24-25 en 25-26: teldag 1 oktober van het lopende schooljaar hanteren.
 • Voor de toepassing van doelgroep 3 voor de schooljaren 23-24 en 24-25 worden de internen genomen die beschikken over een jeugdhulpverleningsbeslissing voor de typemodule specifieke actie of over een vonnis van de jeugdrechtbank (reden: inhoud afsprakenkader en ondersteuningsplan nog niet decretaal bepaald).

Andere aanpassingen:

 • Dagen van openstelling van internaat kunnen – met uitzondering van de gewone lesdagen – door het internaatbestuur zelf worden bepaald (art 5).
 • Internaatreglement kan verschillen per vestigingsplaats (art 22).
 • Bijkomende omkadering voor bijkomende verblijfsdagen op avond/nacht voor en ochtend van een niet-schooldag (bijvoorbeeld op vrijdagavond of dag voor een fesstdag midden in de week) - aantal bijkomende verblijfsdagen x 15,15 ORE (art 27).
 • Extra gemeenschapsbijdrage ambulante beroepen: geldt ook indien maar één ouder een ambulant beroep heeft (art 40).
 • Tuchtdossier kan niet van het ene naar het andere internaat overgedragen worden.
 • Participatie: autonomie aan het bestuur om participatie vorm te geven (geen decretale verplichting tot oprichting van een internenraad en een internaatsraad) (art 12).

Dit is de laatste versie van het decreet met bovenstaande aanpassingen. We hopen dat de definitieve uitvoeringsbesluiten er spoedig aankomen zodat ook de verdere concretiseringen van het decreet duidelijk worden.

Bij nood aan begeleiding bij herstructurering kun je terecht bij de regionale procesbegeleiders. Alle vragen rondom decreet kun je doorgeven via het algemene mailadres: decreetinternaten@katholiekonderwijs.vlaanderen .

Infosessie

sla link op in klembord

Kopieer

Om onze internaten die de nieuw enorm niet halen, verder te ondersteunen bij het nemen van beslissingen, organiseren we een overlegmoment in KathOndVla Brussel op woensdag 14 juni (13 – 16 u).

Programma:

 • Algemene toelichting bij het gelopen proces door Chris Smits
 • Beslissingen rond fusie, samenwerking met MFC/voorziening, sluiting: uitwisseling, bespreking van noden en vragen

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio