Enkele aanpassingen aan minimummodellessentabellen en studierichtingsprofielen

do 9 maart 2023

Voor enkele studierichtingen van de derde graad D- en de D/A-finaliteit gebeurde er een aanpassing van de wetenschapsdomeinen die aan de studierichting worden gekoppeld. De overkoepelende commissie besprak een aantal vragen uit diverse ontwikkelcommissies en uit overleg met het hoger onderwijs, waaruit volgende aanpassingen voortkomen:

  • Economie-moderne talen, Latijn-moderne talen en Moderne talen-wetenschappen (domeinoverschrijdende D-finaliteit): toevoeging van drie onderdelen, met name Algemene aspecten over taalsystematiek, Sociolinguïstiek met inbegrip van interculturele aspecten en Taalverwerving en taalontwikkeling. De toevoeging heeft geen impact op de minimummodellessentabellen
  • Grieks-wiskunde en Latijn-wiskunde (domeinoverschrijdende D-finaliteit): toevoeging van een onderdeel Informaticawetenschappen: Algoritmen en programmeren. De toevoeging gebeurde in functie van het doorstroomprofiel en naar analogie met Wetenschappen-wiskunde, Economie-wiskunde en Technologische wetenschappen en engineering waaraan ook het onderdeel Gevorderde wiskunde is gekoppeld. Voor de minimummodellessentabel van Grieks-wiskunde en Latijn-wiskunde betekent het dat een graaduur Informaticawetenschappen wordt toegevoegd in het 2de leerjaar van de 3de graad en dat het aantal graaduren voor fysica wordt aangepast naar 2 graaduren. Vermits er voor deze studierichtingen een onnauwkeurigheid was opgetreden in het aantal graaduren voor fysica blijft het mogelijk om het leerplan fysica binnen de 2 voorziene graaduren op een kwaliteitsvolle manier te realiseren.
  • Welzijnswetenschappen (Domeingebonden D-finaliteit): toevoeging van een onderdeel Pakket uit statistiek. Voor de minimummodellessentabel betekent het dat een graaduur statistiek wordt toegevoegd in het 2de leerjaar van de 3de graad en dat het aantal graaduren voor Toegepaste sociale en gedragswetenschappen wordt aangepast. Ook in dit geval is er geen probleem om het leerplan Toegepaste sociale en gedragswetenschappen in de voorziene graaduren kwaliteitsvol te realiseren.
  • Biotechnologische en chemische technieken (D/A-finaliteit): toevoeging van een onderdeel Beschrijvende statistiek. De toevoeging heeft geen impact op de minimummodellessentabel.

Voor de vermelde studierichtingen werden de minimummodellessentabellen en de studierichtingsprofielen aangepast, zodat je online op de PRO.-pagina Tweede en derde graad steeds de meest recente versie vindt. Vermits in de studierichtingsprofielen van de tweede graad de samenstelling van ermee samenhangende studierichtingen in de derde graad wordt opgenomen, zijn ook de corresponderende studierichtingsprofielen van de tweede graad aangepast. Tegelijkertijd hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal onnauwkeurigheden in de studierichtingsprofielen recht te zetten. Je vindt de meest actuele versie online.

Alle belangrijke aanpassingen werden blauw gearceerd zodat ze snel zichtbaar zijn. Voor studierichtingsprofielen waar de aanpassing een impact heeft op de inhoud of de profilering van de studierichting vind je naast de benaming van de studierichting de toevoeging ‘aangepast’.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio