Pedagogisch-didactische aanpak

Filter

Pedagogisch-didactisch

Universal design for learning

Het breed ontwerpen van lessen en het toegankelijk maken van leerinhouden voor iedereen wordt "Universal design for learning" genoemd.

Toolbox formatieve evaluatie Karel de Grote Hogeschool

Met deze toolbox willen onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) (taal)leraren ondersteunen om formatieve evaluatie te integreren in de klaspraktijk.

Toetsvragen beoordelen

Beantwoordt mijn toets aan de kwaliteitseisen? Een kijkwijzer helpt je hierbij.

Power to teach all

Het project ‘Potential: Power to teach all’ zoekt een antwoord om een inclusief onderwijssysteem uit te bouwen.

Negen schakels van effectief onderwijs

Wat is onderwijskwaliteit? Negen sleutelfactoren volgen Jos Cöp.

M-cirkel

De M-cirkel is een coaching tool om zorgvragen oplossingsgericht aan te pakken.

Lerarenplatforms

Een verzameling van de belangrijkste verzamelsites waar je materiaal kan raadplegen.

Leerlinggesprek

Een voorbeeld van een document dat leerlingen kunnen gebruiken als individuele voorbereiding bij het leerlingcontact met vakleerkracht en titularis op het einde van een periode.

Krachtig lesgeven: stimuleren, sturen en steunen

49 technieken uit het werk van Doug Lemov, de auteur van het boek ‘Teach like a champ’

Krachtig leren

Een overzicht van 20 voorbeelden waarop scholen krachtig leren kunnen inzetten.

Internationale samenwerking

Een voorbeeld van een e-learningproject tussen hotelscholen.

Instructiekaarten en stappenplannen

Instructiekaarten en stappenplannen als schriftelijke neerslag van de mondelinge en visuele instructie.

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.

Gelijke onderwijskansen

Gelijke onderwijskansen heeft als doelstelling leerlingen optimale kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen en uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegen te gaan.

Gelaagdheid in differentiatie

Het innovatiefonds Gelaagdheid in Differentiatie ging na wat de kritische succesfactoren zijn van effectief en efficiënt gedifferentieerd werken in de lagere school en de lerarenopleiding.

Evalueren van competenties

 De evaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes van verschillende doelen met meerdere leerkrachten vraagt een specifieke aanpak. 

Evalueren en reflecteren

Evalueren kan niet zonder reflecteren: dit moet bij leerlingen een attitude worden om het eigen handelen bij te sturen.

Documenten van de leraar

Waaraan moet ik me houden als leraar? Welke documenten moet ik uitwerken?

Diversiteit in Actie

Leren omgaan met diversiteit in de maatschappij is ook een opdracht van de school én bovendien kan diversiteit de basis zijn van het leerproces.

Didactische werkvorm demo-les

Bij een demonstratie laat een persoon (de leraar, een leerling, een gast) op een aanschouwelijke manier zien hoe iets werkt.

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarbij de leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samenwerken aan een taak met een gemeenschappelijk doel.

Communiceren met ouders in andere talen

Deze vertaalfiches helpen je bij de communicatie met anderstalige ouders.

Bouwstenen voor effectieve didactiek – Tim Surma

Een overzicht van twaalf instructieprincipes, wetenschappelijk onderbouwd.

Binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie is omgaan met verschillen tussen leerlingen in een klas om te komen tot verhoogde motivatie, welbevinden, leerwinst en/of leerefficiëntie.

Beoordelen aan de hand van Rubrics

Een rubric is een instrument om te evalueren met behulp van evaluatiecriteria.

Basiscompetenties van de leerkracht secundair onderwijs

Een sterke leraar verbetert de leerprestaties van zijn leerlingen en heeft een blijvende invloed op hun verdere leven.

Agressie

Binnen de schoolomgeving gebeuren er dagelijks vooral kleine geweldincidenten. Schoolgeweld is heel divers van aard en kan uitgaan van leerlingen, leraren en in sommige gevallen ook van het schoolsysteem.

Activerende werkvormen

Activerende werkvormen bevorderen de actieve leerhouding van leerlingen en daarmee de leerprestaties.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio