In september en oktober 2023 stellen we de directiecommissie internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen. Het mandaat van de leden van een directiecommissie loopt na vier schooljaren af en is tweemaal verlengbaar. De commissie vormt een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Met jouw engagement kun je het verschil maken – we rekenen op jou! Op deze themapagina vind je alle informatie.

De directiecommissie internaten

sla link op in klembord

Kopieer

De directiecommissie internaten is, net als de directiecommissies leerplichtonderwijs, een adviesorgaan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De directiecommissie internaten geeft advies aan bovenliggend orgaan, de adviesraad internaten.

De directiecommissie internaten geeft advies rondom diverse thema’s die internaten aanbelangen, waarbij de focus ligt op kwaliteitsontwikkeling en op de uitbouw van een sterke regionale werking. De vergaderingen van de directiecommissie en Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengen de noodzakelijke dialoog tot stand om te weten wat er leeft in het werkveld en om de ondersteuning maximaal af te stemmen op de noden die er zijn. Elke regio wordt daarin vertegenwoordigd door twee afgevaardigden.

De directiecommissie internaten bestaat uit directies internaten uit de verschillende regio’s en wordt voorgezeten door de coördinator internaten.

De directies komen bijeen om over uiteenlopende internaatsthema’s te overleggen. In de regel doen ze dat vóór de adviesraad internaten. De leden van de adviesraad (voornamelijk internaatsbesturen) doen beleidsaanbevelingen en bereiden standpunten voor de raad van bestuur voor.

De directiecommissie komt een viertal keer per schooljaar samen. Die bijeenkomsten vinden altijd plaats op een vrijdag tussen 10 uur en 13 uur.  De vergaderlocaties worden op het einde van het voorafgaande schooljaar vastgelegd. Tijdens de vergadering wordt een broodjeslunch aangeboden. Daarnaast is er een beleidsdag, een vergaderdag samen met de adviesraad internaten (bestuurdersoverleg). Daar worden gemeenschappelijke thema’s besproken. Bovendien houden we een planningsdag, waar we een aantal thema’s diepgaander kunnen bespreken. 
We vragen dat je maximaal tracht de vergaderingen bij te wonen.

Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen.

Wat houdt het mandaat concreet in en wat verwachten we van de leden? Een mandaat opnemen betekent dat je bereid bent mee te denken over internaten in de ruimste zin van het woord. Je tracht je eigen situatie te overstijgen, de internaten in je regio te leren kennen en voor het geheel van de internaten in jouw regio te spreken. Samen proberen we ons mooie en belangrijke werkveld te doen groeien. Dat is absoluut een interessante en boeiende uitdaging.

We zoeken per regio twee directeurs die in de directiecommissie zullen zetelen.

Voordracht

sla link op in klembord

Kopieer

De leden van de directiecommissie internaten worden voorgedragen door de regionale directievergaderingen internaten. Zij beslissen in onderling overleg per regio welke twee vertegenwoordigers het mandaat van vier jaar zullen vervullen.

De voordrachten voor de directiecommissie internaten bezorg je uiterlijk op vrijdag 6 oktober 2023 om 12 uur via dit formulier aan marijke.vanbogaert@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Samenstelling nieuwe directiecommissie internaten

sla link op in klembord

Kopieer

De raad van bestuur bekrachtigt de samenstelling van de directiecommissie internaten. We contacteren de kandidaten erover en publiceren de samenstelling van de directiecommissie via de nieuwsbrief van 16 oktober.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio