Inspirerende initiatieven

Filter

Filters

Leerondersteuning in een vierkantje: QR-codes in je eigen onderwijspraktijk

Door cursussen, leslokalen en de schoolomgeving te voorzien van informatie die snel te bereiken is via het scannen van een QR-code, verhoog je de betrokkenheid en de motivatie in participatief onderwijs van leerlingen en leraren.

Doelgericht leersprongen maken met jouw leerplan als gids

Vanuit de noden leraren ondersteunen om doelgericht aan de slag te gaan om goed onderwijs voor alle leerlingen te realiseren. Dit kan aanbodgestuurd, vraaggestuurd of geïntegreerd in andere thema’s van de onderwijsleerpraktijk.

Zuurstof voor lezen en schrijven in  de eerste graad b- en a-stroom

Dit is een delend en lerend netwerk waarin we kennismaken met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden rond wat werkt in lees- en schrijfonderwijs voor taalzwakke leerlingen. Met die inzichten gaan we samen aan de slag om een groeigerichte en gedifferentieerde lees- en schrijftraining vorm te geven op maat van onze leerlingen. We ontwikkelen materialen voor de Nederlandse les, maar maken ook de transfer naar de niet-taalvakken. We bereiden de communicatie hierover voor met het beleid en het lerarenteam.

Zindelijkheid en zelfredzaamheid een ZILLvolle plaats geven binnen de krachtige leeromgeving

Kleuteronderwijzer(essen)(s) uit de instapklas en eerste kleuterklas krijgen regelmatig te maken met niet-zindelijke peuters. Ze zoeken manieren om het evenwicht te bewaren tussen (ver)zorg(ing) en onderwijs.

Zelfstandig uitvoeren van taken: leerstrategieën binnen een krachtige leeromgeving

Via een (digitaal) lerend netwerk elkaar versterken bij het leren toepassen van leerstrategieën in de eigen klaspraktijk. Er werd gewerkt op maat van de eigen leerlingen en context met de bijhorende doelen en ontwikkelstappen uit het leerplan als gids om de leeromgeving doelgericht vorm te geven.

Wiskunde voor OKAN-leraren

Door de zeer verschillende beginsituatie voor wiskunde bij OKAN-leerlingen zijn leraren zijn zoekend: hoe wiskunde onderwijzen binnen OKAN?  Daarnaast hebben scholen vragen over het belang van wiskunde bij de oriëntering. We brengen leraren om samen hun wiskunde onderwijs te versterken.

Wiskunde (bao)

In de kleuterschool zetten we nog eens extra in op het doelgericht wiskundeonderwijs.  In de lagere school vertrokken we vaak van data om dan te bekijken hoe er gedifferentieerd en haalbaar wiskundeonderwijs kon gegeven worden.

Waarop focussen met het einde schooljaar in zicht

Vanuit de ondersteuningsvraag zoeken naar hoe leraren vanuit de leerplandoelen het schooljaar positief kunnen afronden en de leerlingen hierbij kunnen begeleiden in functie van oriënteren en te helpen bij de studiekeuze.

Vlot lezen (bao)

Elk kind kan leren lezen. Maar wat is er nodig zodat je leerlingen zich ontwikkelen tot vaardige en vlotte lezers? Dit staat omschreven in het tienpuntenplan voor vlot lezen.

Spelling (bao)

Sommige leerlingen vorderen sneller in het correct schrijven dan anderen. Elke leerling is gebaat bij een krachtige spellingdidactiek. Dit staat omschreven in het zevenpuntenplan voor spelling.

Samen aan de slag met moeilijk begrijpbaar gedrag

Moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen belemmert het lesgeven, is een niet te verwaarlozen factor in leervertraging en weegt door op welbevinden en arbeidsvreugde van leerlingen en leraren. Om leraren te helpen in het verstevigen van hun aanpak werkten we met kick-offs, supervisies, begeleidingstrajecten rond ondermeer klasmanagement en klassenraden. Je maakt hier kennis met onze aanpak en een getuigenis.

Praatcafé: zuurstof voor leraren secundair bij klasmanagement

Op het moment dat heel wat leraren aangaven er even door te zitten, openden wij een virtueel praatcafé. Zonder drempel samen even op adem komen en kijken wat nodig is om er weer vol voor te gaan.

Maak van je speelplaats een krachtige speel- en leerplaats

Veel scholen willen hun speelplaats doelgerichter en uitdagender maken om enerzijds in te zetten op welbevinden en betrokkenheid én anderzijds bewuster in de zetten op vaste en losse materialen (duurzaam, klimaatvriendelijk, groene omgeving,..).

Leerondersteuning kick-off: Leraren inspireren om leerlingen te motiveren

Motivatie: de motor om tot leren te komen. We inspireren leraren vanuit verschillende denkkaders om leerlingen (actief) te motiveren en stimuleren de leerlingen om het eigen leren in handen te nemen.

Krachtige speel- en leerplekken

Leraren uit het kleuteronderwijs willen hun speel- en leerplekken doelgerichter en uitdagender inrichten en uitrusten, zodat de harmonische ontwikkeling van het jonge kind nog krachtiger wordt gestimuleerd.

Krachtig lesgeven in superdiverse klas

Vele scholen en haar leraren worden geconfronteerd met een veranderende schoolcontext waarbij de diversiteit toeneemt. Hoe ga ja daar als leraar mee aan de slag? Vanuit leerondersteuning gaven wij handvatten en lieten wij de leraren elkaar inspireren om diversiteit niet als een hindernis te zien, maar wel als een kans tot krachtig lesgeven.

Eerste hulp bij digitale didactiek

Vind je nog moeilijk inspiratie om afstandsonderwijs goed te organiseren? Zoek je hulp om de verder digitaal aan de slag te gaan? Ben je op zoek naar tips om je digitale lessen afwisselend en motiverend te organiseren? Deze initiatieven zetten je als leraar alvast op weg.

Digitale didactiek teamgericht

Deze initiatieven zetten leraren en schoolteams op weg over wat digitale didactiek inhoudt en reikten enkele handvatten aan om vanuit de leerplannen met enkele digitale basistools de leeromgeving van leerlingen te verrijken.

Cognitief sterk functionerende leerlingen

Tijdens de coronapandemie zijn er ook heel wat cognitief sterk functionerende leerlingen die leervertraging opliepen.  Belangrijk is om ook deze groep kinderen niet uit het oog te verliezen. We gingen met scholen op pad om het onderwijsaanbod voor deze leerlingen af te stemmen op hun noden.

Binnenklasdifferentiatie

Diversiteit verhoogt in onze klassen. Hoe kunnen we de gelijkenissen en verschillen tussen leerlingen benutten in de les? Wie differentieert, laat alle leerlingen groeien vanuit eigen voorkeuren, noden en competentieniveaus. De wielen van Castelein geven aan we hoe we kunnen differentiëren op verschillende manieren en dit op een haalbare manier.

Bijsprong

Door de coronapandemie voorziet de overheid bijkomende omkadering voor het bao en het so om de leerachterstand weg te werken ten gevolge van COVID-19. Maar wat nu? Hoe kennen we de leerlingen met leervertraging, welke stappen moeten we zetten om doelgericht en systematisch te remediëren? Team leerondersteuning werkte verschillende professionaliseringsinitiatieven uit voor leraren met als doel, leerlingen met leervertraging te remediëren.

Babbelen geeft team-kracht

Op vraag van scholen gingen we met de groep teamteachers aan de slag. We keken hoe je teamteaching kunt inzetten om differentiatie nog beter te faciliteren. We (her)formuleerden wat de uiteindelijke bedoeling was van onze keuze voor teamteaching, zowel voor de leerlingen als voor ons als groep leraren. We bouwden via babbelkaartjes een communicatiestijl uit waarin we onszelf verplichten om regelmatig te communiceren met elkaar over onze visie, samenwerking, ondersteuningsnoden en praktische organisatie om zo onze lessen in teamteaching maximaal te laten renderen.

(Digitale) media en het jonge kind

In teken van Digisprong zoeken basisscholen naar ondersteuning (tips, suggesties, praktijkvoorbeelden en begeleiding) om aan de slag te gaan met (digitale) media en ICT vanaf de eerste kleuterklas. Dit filmpje bevat ook beeldmateriaal van mediawijzer.net.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio