Binnenklasdifferentiatie, ook in aardrijkskunde

Ook binnen het vak aardrijkskunde is binnenklasdifferentiatie mogelijk.

Een krachtige leeromgeving vereist differentiatie

sla link op in klembord

Kopieer

De vertrekbasis voor binnenklasdifferentiatie is een krachtige leeromgeving, een leeromgeving die leerlingen effectief ondersteunt in hun leren.

Kenmerkend hierbij is:

 • een goede balans tussen:
  • ontdekkend leren en een persoonlijke exploratie;
  • systematische instructie en begeleiding;
 • aandacht voor de individuele verschillen qua mogelijkheden, behoeften en motivaties van de leerlingen – wat wijst op de nood aan differentiatie;
 • het inbedden van constructieve leeractiviteiten in contexten die:
  • rijk zijn aan gevarieerd leermateriaal;
  • die mogelijkheden bieden tot interactief leren en samenwerken;
  • die representatief zijn voor opdrachten waarbij de studenten in de toekomst hun kennis, vaardigheden en attitudes moeten kunnen toepassen.

Differentiatie in leren hangt samen met de persoonlijkheid

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen zijn niet gelijk, ‘de leerling’ bestaat niet, net zoals ‘de leraar’ niet bestaat. De opdracht is om leerlingen uit te dagen, en wel alle leerlingen – niet alleen ‘de zwakste’ of ‘de sterkste’. Het is dus een onderwijsprincipe waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende personaliteiten die in elke leerling aanwezig zijn.

Het Process Communication Model (PCM) bepaalt dat de persoonlijkheidsstructuur van ieder van ons bestaat uit een mix van zes gedragstypes, maar met telkens één type dominant:

 • De Harmonizer is mensgericht, harmonieus en verzorgd. De harmonizer is voornamelijk gericht op het opbouwen en erkennen van persoonlijke relaties;
 • De Gestructureerd Denker is meer resultaatgericht (feiten, cijfers, data en erkenning daarvan), praktisch ingesteld en staat meer open voor op zakelijke relaties;
 • De Doorzetter is gericht op normen, waarden en resultaat en stuurt aan op een relatie gebaseerd op respect;
 • De Dromer is vaker inactief, wil en moet regelmatig alleen zijn, zoekt naar duidelijke instructies, mijdt risico's en wil een intellectuele relatie;
 • De Promotor is eerder impulsief en neemt risico's, wil grote lijnen, opwinding en actiegerichte relaties;
 • De Rebel heeft ook oog voor de grote lijnen, is spontaan, maar bovendien makkelijker te verleiden en is eerder geïnteresseerd in humor en spel.

Elke type heeft zijn eigen voorkeur leerkrachtstijl: de ene liever autocratisch, de andere democratisch, nog een ander meer gemoedelijk. Uit onderzoek blijkt een typische indeling in de klas de volgende:

Een variatie aan lesmethodieken en differentiatie is dus noodzakelijk want “Fairness is not conceived as treating everyone alike, but working to ensure that each student has the support he or she needs to succeed” (Tomlinson, 2005).

Differentiatie in de les

sla link op in klembord

Kopieer

Differentiatie kan op uiteenlopende manieren en momenten in de les, zoals het model van Tomlinson aantoont. Wat dadelijk opvalt, is dat dit geen grote aardverschuiving in jouw lesaanpak betekent, en dat je op veel momenten aan en veel methoden aan differentiatie kunt doen.

Differentiatie structureel inbouwen

sla link op in klembord

Kopieer

Waarschijnlijk stel je nu al vast dat je veel differentiatie toepast in jouw lespraktijk, maar laten we het nu gestructureerd aanpakken. Daarvoor volg je best volgend stappenplan (Goemans & Steegen, 2015):

Stap 1: analyse

sla link op in klembord

Kopieer

1) Bekijk jouw huidige lespraktijk, ga na in welke mate je nu al differentieert – gebruik hierbij volgende checklist:

2) observeer jouw klas en leerlingen, let hierbij op hun persoonlijkheid (PCM-type) wat zich uit in onder andere leerresultaten, leerproces;

3) Detecteer de noden, gebaseers op de leerinhouden, vaardigheden, beginsituatie van jouw leerlingen – je kunt dit best ook aanduiden op dezelfde checklijst, gebruik een andere kleur/code.

Stap 2: toepassen

sla link op in klembord

Kopieer

4) Selecteer gepaste differentiatievormen. Onderstaande tabel kan je daarbij helpen:

(bron: Goemans & Steegen, 2015)

5) Voer de differentiatievormen uit en implementeer, het moet immers een onderdeel zijn van de totale lesaanpak (lesvoorbereiding, didactisch materiaal).

Stap 3: Evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

6) Observeer de leerlingen tijdens de differentiatie/les

7) Evalueer en stuur bij indien nodig.

Voorbeelden van differentiatie

sla link op in klembord

Kopieer

Differentiatie in taken, opdrachten & leerproces kunnen makkelijk gecombineerd worden met differentiatie in materiaal en hulpmiddelen. Het resultaat is een differentiatie in tempo, niveau, belangstelling, en leerstijl.

Ideaal voor om differentiatie in de praktijk mogelijk te maken is via ‘flipped classroom’.

Flipped classroom

sla link op in klembord

Kopieer

Flipped classroom is een techniek waarbij het ‘normale’ lespatroon (theorie in de les – inoefening als huistaak) wordt omgekeerd: de leerlingen bekijken vooraf de theorie (bijvoorbeeld via een instructiefilm of presentatie, of een tekst uit het handboek) en vervolgens krijgen ze in de les tijd om opdrachten en oefeningen te maken – met verschillende moeilijkheidsgraden, verdieping … - maar evenzeer om leerlingen die de theorie niet goed begrepen hebben bij te werken.

Ideaal voor flipped classroom is dat de instructiefilmpjes of andere opdracht vooraf een diagnostische toets bevatten zodat de leraar in de klas makkelijk kan differentiëren. Een ideale tool hiervoor is Edpuzzle (https://edpuzzle.com).
Als leraar maak je een klas aan en binnen de klas kun je een instructiefilm maken (of een bestaand filmpje gebruiken) waaraan je commentaar en vragen toevoegt. De score op de vragen bepaalt het volgende lesmoment voor de leerling.

Uitgewerkt materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

Algemeen

sla link op in klembord

Kopieer

De VLOR heeft enkele uitgewerkte steekkaarten, dit voor verschillende vakken. https://assets.vlor.be/www.vlor.be/import/steekkaarten.pdf
Collega’s uit Antwerpen ontwikkelden een toolbox bestaande uit steekkaarten met toelichting over werkvormen die bruikbaar zijn bij binnenklasdifferentiatie, te downloaden via Klascement (inloggen): https://www.klascement.net/docs/57631/?previous

‘Puzzelen aan een uitdagende leeromgeving’ is een boek verschenen bij Plantyn, de bijhorende PowerPoint geeft een overzicht van alle mogelijke werkvormen die bruikbaar zijn in de klas. De PowerPoint overloopt alle werkvormen overzichtelijk. Je kunt die hier downloaden.

De enige aanpassing hierbij is de link naar leerspelen: je kunt best doorlinken naar de vzw Het Vlaams spellenarchief: http://www.vlaams-spellenarchief.be.

Aardrijkskunde

sla link op in klembord

Kopieer

Specifiek voor de 1ste graad ontwikkelde Artevelde Hogeschool een hele lijst met concreet materiaal om via verschillende mogelijkheden differentiatie toe te passen. Je vindt het materiaal op https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/binnenklasdifferentiatie-de-kleine-vakken-hoe-zo

Het boek ‘Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart!’ van Arjan Goemans & An Steegen biedt een hele resem aan ondersteunend materiaal. Het boek is uitgegeven bij Acco, ISBN 978-94-6292-290-7.

Bij het boek hoort materiaal dat je kunt downloaden met de code die in het boek staat op https://www.acco.be/nl-be/items/9789462922907/Differentiatie-in-de-lessen-aardrijkskunde--een-haalbare-kaart-.

Wie lid is van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde kan via de site de artikelen over binnenklasdifferentiatie uit het Jaarboek De Aardrijkskunde 2015 als pdf-bestand bekomen: http://www.vla-geo.be.

‘Leren denken met aardrijkskunde’ en ‘Meer leren denken met aardrijkskunde’ zijn boeken die helpen het leren en onderwijzen van aardrijkskunde tot een plezierige, productieve en effectieve ervaring te maken. Het doel van de opdrachten in dit boek is dat leerlingen geografisch leren denken. Centraal staat het leerproces van de leerling en hoe dat verbeterd kan worden. Het boek is zowel gebaseerd op ervaringen van leraren als op onderzoek van vakdidactici.
De ondersteunende website geeft je al enkele voorbeelden: https://lerendenkenmetaardrijkskunde.nl

Tips voor een goede aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Als je van start wil gaan zijn deze tips (Artevelde Hogeschool) wellicht nuttig:

 • Tip 1: Zie het niet te groots – begin met kleine werkvormen zoals groepswerk, of maak gebruik van basis- en uitbreidingsopdrachten.
 • Tip 2: Kennis van je leerlingen is noodzakelijk – zij bepalen immers de noden en bijgevolg jouw lesaanpak.
 • Tip 3: Werk samen met collega’s – ook van andere (kleine) vakken.
 • Tip 4: Zie het leerplan niet als belemmerende factor – integendeel: uitbreidingsdoelen geven je de mogelijkheid om te differentiëren.
 • Tip 5: Handboeken kunnen helpen – deze boeken zijn meestal te uitgebreid vermits ze alle inhoud van het leerplan – inclusief de uitbreiding – omvatten. Dit opent de weg voor differentiatie (zie ook voorbeelden
 • Tip 6: Stap af van klassieke werkvormen – in plaats van doceren of leergesprek is het handig om even te experimenteren met BZL of projectwerk of groepswerk.
 • Tip 7: Durf experimenteren –elke klas is anders, dus moet je ook durven je les aan te passen, met vallen en opstaan.
 • Tip 8: Creëer een goed klasklimaat – dit kan door een aangename inkleding van het lokaal (kaarten, foto’s …) als ook naar klasmanagement.
 • Tip 9: Sta open voor nieuwe inzichten – na jaren dezelfde methodiek is het verfrissend om toch eens iets anders te proberen.
 • Tip 10: Vraag de mening van je leerlingen – enerzijds als controle voor jezelf maar evenzeer om hen te laten aanvoelen dat ze meetellen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio