Als schoolbestuur kun je bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door een externe.

Je spreekt over 'werken met externen' als je een beroep doet op een aannemer of een zelfstandige. Die aannemer of zelfstandige handelt niet onder jouw gezag. De aannemer kan op zijn beurt bepaalde werkzaamheden uitbesteden aan een onderaannemer. Hij blijft echter de verantwoordelijke.

In geval van kleinere opdrachten spreekt de wetgeving over ‘werken met derden’. Voorbeelden hiervan zijn het herstellen van een dakgoot of het plaatsen van een brandwerende deur in een stooklokaal.

In geval van grotere renovatie of bouwwerkzaamheden spreekt de wetgeving over ‘tijdelijke en mobiele bouwplaatsen’. Voorbeelden van die werkzaamheden zijn de renovatie van een gebouw of de realisatie van een nieuwbouw. Hierbij zijn de specifieke coördinatieregels van de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (KB 25 januari 2001) van toepassing.

Werken met derden

sla link op in klembord

Kopieer

Als schoolbestuur-werkgever heb je niet alleen de verantwoordelijkheid over je eigen werknemers op het vlak van welzijn op het werk. Je bent ook verantwoordelijk voor derden, bijvoorbeeld leerlingen die een zekere vorm van arbeid verrichten, stagiairs, uitzendkrachten en werknemers van buitenaf. Zij zijn aanwezig in je organisatie en oefenen er een opdracht uit, maar hebben geen arbeidsovereenkomst met jou. Je moet ze op dezelfde manier behandelen als je eigen werknemers.

Art. 9 §1 van de welzijnswet verplicht je om de aannemers te informeren over:

 • de preventiemaatregelen betreffende de risico’s, de activiteiten en de maatregelen waar ze mee in contact kunnen komen;
 • de organisatie van de eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie;
 • controle of de werknemers van de (onder)aannemers de passende opleiding en instructies gekregen hebben die eigen zijn aan hun beroepsactiviteiten;
 • de gepaste maatregelen voor het onthaal van de werknemers van de (onder)aannemers. Dit onthaal mag je toevertrouwen aan iemand van de hiërarchische lijn, maar niet aan de interne preventiedienst;
 • de coördinatie en de waarborg van de interventie, en van de samenwerking tussen de aannemers en de onderaannemers;
 • toezicht op de naleving van de verplichtingen van de aannemers inzake het welzijn van hun werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Om je hierbij te helpen, ontwikkelden we enkele documenten die je kunt aanpassen aan je eigen concrete situatie en procedures:

Zeer volledige en uitgebreide informatie over werken met derden vind je op de website van FOD WASO.

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als werkgever grote renovatie- of nieuwprojecten plant, projecten waar verschillende aannemers bij betrokken zijn, dan moet je rekening houden met de verschillende wettelijke bepalingen rond ‘tijdelijke en mobiele bouwplaatsen’.

Bij dergelijke projecten zijn meerdere partijen betrokken: jij als opdrachtgever, de architect, de bouwdirectie, de aannemers, de veiligheidscoördinator en de werknemers van buitenaf. Het spreekt voor zich dat je als werkgever-opdrachtgever de interne preventiedienst van bij de start van de plannen op de hoogte brengt en intensief betrekt.

Er zijn ook 'eigen risico’s', aanwezig op de school, die je als opdrachtgever verplicht moet melden aan de verschillende partijen. Je moet er ook over waken dat de werkzaamheden geen bijkomende risico’s met zich meebrengen voor het eigen personeel en leerlingen.

De opdrachten van de verschillende partijen, de verplichtingen voor de werkgever en de wettelijke basis van dit alles, vind je heel uitgebreid op de website van FOD WASO.

Contact

Inge Van Durme
stafmedewerker
   02 507 07 14
   0474 83 59 29
   Franky Wauters
   stafmedewerker
     02 507 07 99
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio