Nieuwsoverzicht

Wat betekent het arrest van het Grondwettelijk Hof voor jou als leraar?

vr 24 juni 2022

  • ant

Met dit nieuwsbericht willen we meer duiding geven bij de impact van het arrest waarmee het Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen van de tweede en de derde graad heeft vernietigd.  

Verder willen we je ook informeren over de beperkt aangepaste leerplannen voor de eerste en de tweede graad die vanaf volgend schooljaar gelden.

Impact van het arrest op de tweede en derde graad

Vorige week sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de vraag tot vernietiging van de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Die vraag werd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met 113 schoolbesturen en ouders en leerlingen ingediend. Het Hof volgt de argumentatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de hele lijn en besliste de eindtermen te vernietigen. Dit is een historisch arrest, het Grondwettelijk Hof bevestigt met het hoogste gezag dat de vrijheid van onderwijs een van de steunpilaren is van de Belgische democratische rechtstaat. Hier vind je het arrest van het Hofhier het korte persbericht.

 In zijn argumentatie maakt het Grondwettelijk Hof duidelijk dat de overheid nooit of te nimmer een volledig onderwijsprogramma mag opleggen en dus voldoende ruimte moet laten voor eigen doelen van onderwijsverstrekkers, scholen en leraren. We zijn tevreden dat scholen en leraren opnieuw de ruimte krijgen die ze nodig hebben om onze leerlingen vanuit het eigen pedagogisch project kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

Voor wie meer wil weten over wat er allemaal voorafging aan dit arrest, verwijzen we naar onze webpagina over eindtermen.

Wat betekent het arrest voor jou als leraar?

Dit arrest heeft geen onmiddellijke gevolgen voor het volgende schooljaar. Het Grondwettelijk Hof bepaalde immers dat de vernietigde eindtermen van kracht blijven tot er nieuwe eindtermen zijn. Op basis van onze leerplannen tweede graad kun je volgend schooljaar verder aan de slag in de klas.

Voor de derde graad lijkt het ons niet wenselijk om op 1 september 2023 vernietigde eindtermen in te voeren voor een heel korte periode in afwachting van nieuwe eindtermen. We engageren ons om met alle onderwijspartners op basis van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof zo snel mogelijk in gesprek te gaan over nieuwe eindtermen. Zo kan de overgangsperiode waarin we nu terechtgekomen zijn, zo kort mogelijk gehouden worden.


In afwachting van meer duidelijkheid over de eindtermen voor de derde graad garanderen we scholen en leraren volgende ondersteuning in de voorbereiding van de derde graad:

  • In het eerste semester kunnen scholen intekenen op een algemene introductiesessie voor de derde graad. Daarin gaan we dieper in op de structuurvernieuwing (de matrix) die in de modernisering so samen gaat met een inhoudelijke vernieuwing. We schetsen daarbij de grote contouren van de nieuwe structuur en de grote inhoudelijke lijnen; we gaan ook dieper in op lessentabellen en op het vormingsconcept en leerplanconcept op basis waarvan nieuwe leerplannen ontwikkeld worden.
  • In het eerste semester voorzien we infosessies voor diverse vakken en studiedomeinen over de grote lijnen van de inhoudelijke vernieuwing van de tweede graad. We gaan bv. dieper in op welke competenties leerlingen al verwerven in de tweede graad op basis van de beroepskwalificaties die aan studierichtingen gekoppeld zijn. Het arrest heeft geen impact op de koppeling van beroepskwalificaties aan bepaalde studierichtingen.
  • Zo snel als mogelijk en vooral voldoende tijdig in het tweede semester garanderen we ontwerpleerplannen om de algemene vorming en de specifieke vorming, om nieuwe studierichtingen en nieuwe vakken concreet gestalte te kunnen geven. We bewaken daarbij dat de leerlijnen vanuit de tweede graad zoveel mogelijk gecontinueerd worden. De samenstelling en de opstart van leerplancommissies zal pas gebeuren na de zomervakantie.
  • Je kunt op elk moment rekenen op de ondersteuning van onze vakbegeleiders bij de concrete voorbereiding van de derde graad.

Beperkt aangepaste leerplannen voor de eerste en tweede graad

Intussen werden de leerplannen van de algemene vorming en de basisopties van de eerste graad en alle leerplannen van de tweede graad opnieuw ingediend bij de onderwijsinspectie. Dat was nodig omdat die leerplannen een voorlopige goedkeuring hadden gekregen tot 1 september 2022.

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft daarbij expliciet en voluit gekozen voor de kwaliteit van onderwijs en dus voor ruimte voor het inhoudelijk en pedagogisch-didactisch meesterschap van de leraar en het pedagogisch project van de school. Bij de herindiening werd in de leerplannen daarom een aantal wijzigingen doorgevoerd die leraren en lerarenteams toelaten om meer dan voorheen een aantal eigen pedagogisch-didactische keuzes te maken.

Binnen de contouren die de Vlaamse regering heeft vastgelegd (onder meer de eindtermen eerste en tweede graad, goedkeuringscriteria leerplannen) en rekening houdend met de consistentie tussen de eerste en de tweede graad hebben we ernaar gestreefd om de leerplandoelen zo duidelijk mogelijk te formuleren. Doorgaans zijn de aanpassingen aan de leerplannen minimaal. Je zult je als leraar nog zeer sterk herkennen in het aangepaste leerplan en leermateriaal en lesvoorbereidingen kunnen blijven gebruiken.

Je vindt zowel het huidige leerplan als het aangepaste leerplan vanaf vandaag op de leerplanpagina’s van de PRO.-site. Vanaf eind augustus kun je beide versies ook raadplegen in de digitale leerplantool.

Alle aanpassingen zijn gebundeld in twee overzichtsdocumenten: een overzicht voor de eerste graad en een overzicht voor de tweede graad. Daarin geven we een overzicht van alle grote specifieke aanpassingen die in de leerplannen van de eerste en de tweede graad zijn gebeurd.

De beperkt aangepaste leerplannen gelden vanaf 1 september 2022 voor:

  • de algemene vorming in het eerste leerjaar van de eerste graad;
  • de basisopties van het tweede leerjaar van de eerste graad;
  • de algemene vorming en de specifieke vorming in het eerste leerjaar van de tweede graad.

De leerplannen die vandaag gebruikt worden voor de algemene vorming in het eerste leerjaar van de eerste graad en de leerplannen algemene en specifieke vorming die vandaag gebruikt worden in het eerste leerjaar van de tweede graad blijven volgend schooljaar (enkel nog) gelden in het tweede leerjaar van de betrokken graad.
 

Voor specifieke vragen over de leerplannen kun je terecht bij je vakbegeleider.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio