Wie beslist wanneer?

Als schoolbestuur draag je de eindverantwoordelijkheid voor jouw onderwijsinstellingen en internaten. Het is dan ook aan jou om er voor te zorgen dat je je school op een voldoende veilige en haalbare manier kunt organiseren. Voor het schooljaar 2021-2022 werkten de medisch experten samen met de onderwijsministers en de sociale partners voor de verschillende onderwijsniveaus een plan uit dat vertrekt van de maximale garantie op leren zonder daarbij de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen en het personeel uit het oog te verliezen.

Het plan omvat  veiligheidsmaatregelen, aangevuld met de informatie uit de veelgestelde vragen.  De lokale risicoanalyses baseren zich op die maatregelen en worden voorgelegd aan de bevoegde overlegcomités.

Welke marge heb je nu als schoolbestuur? Kun je zelf beslissen om over te schakelen naar strengere maatregelen?  En wie beslist over quarantaine of over het gedeeltelijk of volledig sluiten van de school? En mag je om veiligheidsredenen beslissen om over te schakelen naar meer afstandsonderwijs? En wat met de aansprakelijkheid?

Wie beslist?

sla link op in klembord

Wie beslist over de overschakeling naar strengere maatregelen?

sla link op in klembord

De beslissing om naar strengere maatregelen over te schakelen die voor heel Vlaanderen gelden, wordt finaal altijd genomen door de minister in overleg met de medisch experten en sociale partners.

Lokaal per gemeente

sla link op in klembord

De lokale crisiscel van de gemeente waar de school gevestigd is (aangevuld met de onderwijspartners en het Agentschap Zorg en Gezondheid) kan aan de minister van onderwijs strengere maatregelen voorstellen wegens lokale omstandigheden. De minister beslist binnen de 48 uur of hij al dan niet akkoord gaat met het voorstel.

Voor je eigen school of delen van je school

sla link op in klembord

Daarnaast kun je als schoolbestuur ook zelf beslissen om in de hele school of in een aantal lokalen strengere maatregelen op te leggen. Het advies van de preventieadviseur op basis van een lokale risicoanalyse kan uitwijzen dat bijkomende beschermingsmaatregelen nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in een lokaal dat onvoldoende verlucht of geventileerd is. Als schoolbestuur kun je dat lokaal buiten dienst stellen of het gebruik ervan verbinden aan de verplichting om een mondmasker te dragen.

Wie beslist over quarantaine?

sla link op in klembord

In geval van een besmet persoon op school

sla link op in klembord

Als een leerling of personeelslid in je school besmet is met COVID-19, start het CLB altijd een contactonderzoek op. Op basis van dat onderzoek bepaalt het CLB welke leerlingen of personeelsleden in quarantaine moeten. Zij baseren zich daarbij op verschillende factoren: de leeftijd van de besmette persoon (jonger of ouder dan 12 jaar), het aantal besmettingen én de resultaten van het contactonderzoek. De quarantainemaatregelen van het CLB volstaan, naast de andere voorzorgsmaatregelen, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het heeft dus geen zin om zelf zwaardere quarantainemaatregelen op te leggen dan het CLB.

Meer gedetailleerde informatie hierover vind je onder ‘Wat bij vermoeden van besmetting?'.

Als er meerdere gelinkte besmettingen zijn op je school, dan spreken we over een clusterbesmetting en dan kun je verplicht worden om je school gedeeltelijk of volledig te sluiten.

In steden, gemeenten, regio's ... met een extreem hoge viruscirculatie

sla link op in klembord

Als je als school in een stad, gemeente of regio  met een extreem hoge viruscirculatie gelegen bent, kan de medische expert van de zorgraad samen met het lokale bestuur beslissen dat je school moet sluiten. In dat geval is het ook de medische expert die beslist welke maatregelen er nodig zijn op het vlak van quarantaine en testing.

Wie beslist over gedeeltelijke of volledige sluiting bij een clusterbesmetting?

sla link op in klembord

In het geval van een clusterbesmetting in je school – we spreken over een clusterbesmetting bij twee of meer gelinkte gevallen -  schakelt het CLB de medische expert van de zorgraad van jouw regio in. Als er een personeelslid betrokken is, verwittigt de CLB-arts ook de arbeidsarts van de school.

De CLB-arts, de arbeidsarts (in geval van een besmet personeelslid) en de medisch expert overleggen samen welke maatregelen nodig zijn. De medische expert vraagt eventueel bijkomend advies aan de arts van het Team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Afhankelijk van de ernst van de clusterbesmetting, beslissen de medisch expert in overleg met het CLB en de burgemeester of de burgemeester zelf over de gedeeltelijke of volledige sluiting van je school.

Sluiting van een deel van een klas of een volledige klas

sla link op in klembord

Een clusterbesmetting kan leiden tot de sluiting van een deel van een klas of een volledige klas. Het is altijd de medische expert van de zorgraad die, na overleg met de CLB-arts en desgevallend de arbeidsarts, die beslissing neemt. De CLB-arts deelt de beslissing mee aan de school. De medisch expert informeert de burgemeester.

Sluiting van meerdere klassen

sla link op in klembord

Een clusterbesmetting kan ook leiden tot de sluiting van meerdere klassen. Ook in dat geval is het de medisch expert die de beslissing neemt. Voor die zwaardere maatregel overlegt hij niet alleen met de CLB-arts en desgevallend de arbeidsarts, maar ook met de burgemeester. De burgemeester oordeelt of een bijeenkomst van de lokale crisiscel al dan niet nodig is om extra maatregelen te kunnen nemen wegens de impact van de beslissing op de omgeving. Als schoolbestuur ben je samen met de medisch expert, de CLB-arts en desgevallend de arbeidsarts bij het overleg met de lokale crisiscel betrokken.

Sluiting van de volledige school

sla link op in klembord

Als het besmettingsgevaar zeer groot en alomtegenwoordig is kan een clusterbesmetting zelfs leiden tot het sluiten van de volledige school. In een dergelijke situatie betrekt de medisch expert de burgemeester en de federale gezondheidsinspecteur. De burgemeester roept vervolgens de lokale crisiscel samen. Het is de burgemeester die – in overleg met de lokale crisiscel, het schoolbestuur en op advies van de medisch expert, de CLB-arts, desgevallend de arbeidsarts én de federaal gezondheidsinspecteur, beslist om de school te sluiten.

De burgemeester informeert de gouverneur die op zijn beurt het nationaal crisiscentrum op de hoogte brengt.

Vervolg voor de school

sla link op in klembord

Melding

sla link op in klembord

Als school meld je in ieder geval de gedeeltelijke of volledige sluiting ten gevolge van een clusterbesmetting aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten:

Communicatie

sla link op in klembord

 • Je spreekt best op voorhand al een communicatielijn af zodat alle betrokkenen weten hoe ze de schoolverantwoordelijke via mail of telefoon kunnen bereiken.
 • Je communiceert naar ouders en personeelsleden over de maatregelen in verband met de eventuele verdere werking. Bijvoorbeeld alternatieve lesvormen op afstand…
 • Je bespreekt de situatie en de getroffen maatregelen met de schoolraad en eventueel het medezeggenschapscollege.

Leerlingen

sla link op in klembord

 • De leerlingen krijgen geen les op school. Bij een volledige sluiting van de school, is er ook geen opvang op school mogelijk.
 • Je moet geen afwezigheidscode gebruiken voor de leerlingen.
 • Je registreert de kleuters als aanwezig.

Personeel

sla link op in klembord

Je maakt de nodige afspraken in het LOC rond bijvoorbeeld het aanbieden van alternatieve lesvormen. Ook met de secretariaatsmedewerkers spreek je af of en hoe ze verder werken.

Personeelszendingen

sla link op in klembord

 • Het sluiten van de school heeft geen gevolgen voor het salaris van het personeel.
 • De dienstactiviteit loopt gewoon door.
 • Bestaande dienstonderbrekingen lopen gewoon door.
 • Nieuwe afwezigheden tijdens de periode van sluiting stuur je gewoon door. AgODi zal de aanstelling van een vervanger zoals gewoonlijk verwerken.

Specifieke lopende opdrachten

sla link op in klembord

 • Ondersteuningsnetwerk: de personeelsleden van het ondersteuningsnetwerk blijven gewoon verder werken in de scholen waar zij gewoonlijk werken en die niet gesloten zijn.
 • TAO/REA/WTW: personeelsleden die via een verlof, reaffectatie of wedertewerkstelling in een bepaalde school werken, vallen onder de beslissing van de school waar ze effectief werken.
 • TOAH/POAH: valt onder de beslissing van het schoolbestuur. TOAH en POAH kunnen eventueel ook via een vorm van afstandsonderwijs..

Nieuwe aanstellingen

sla link op in klembord

 • Alle engagementen naar titularissen en vervangers worden gerespecteerd.
 • Instaplestijden: mogen ingericht worden wanneer de school op dat moment niet open is, naar analogie met de bovengenoemde beslissing over aangegane engagementen.

AgODi

sla link op in klembord

 • Als de schoolsecretariaten nog wel functioneren: AgODi aanvaardt en verwerkt alle zendingen.
 • Als de schoolsecretariaten niet meer functioneren: AgODi continueert de dienstverlening en betalingen op basis van de beschikbare gegevens. In bijzondere situaties neemt AgODi contact op met de school via de communicatielijn.

Heropstart

sla link op in klembord

Met het oog op de heropstart van de school maak je afspraken met de CLB-arts, de medisch expert en desgevallend de arbeidsarts en je preventie-adviseur.

Wie beslist over de sluiting van de school in geval van overmacht?

sla link op in klembord

Kom je als school in een situatie terecht waarbij je geen veilige en kwaliteitsvolle werking meer kunt garanderen, dan kun je als schoolbestuur beslissen om de volledige school tijdelijk te sluiten ‘wegens overmacht’. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat één van je personeelsleden besmet is en alle anderen door omstandigheden twee weken in quarantaine moeten. Een dergelijke situatie maakt het uiteraard onmogelijk om je school open te houden.

Je informeert de burgemeester over je beslissing. Hij oordeelt of een bijeenkomst van de crisiscel nodig is om maatregelen te nemen wegens de impact van de beslissing op de omgeving. Als schoolbestuur kun je bij dat overleg betrokken worden net zoals de medisch expert, de CLB-arts en de arbeidsarts.

De burgemeester informeert de gouverneur die op zijn beurt het nationaal crisiscentrum op de hoogte brengt.

Je deelt de beslissing tot sluiting mee aan het betrokken CLB.

Vervolg voor de school

sla link op in klembord

Melding

sla link op in klembord

Als school meld je in ieder geval de sluiting wegens overmacht aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten:

De gevolgen op het vlak van communicatie, leerlingen, personeel en AgODi zijn identiek aan de gevolgen in geval van een sluiting naar aanleiding van een clusterbesmetting.

Heropening

sla link op in klembord

Als schoolbestuur beslis je na overleg met de medisch expert, de CLB-arts, de arbeidsarts van de school en de preventie-adviseur wanneer je je school opnieuw kunt opstarten. Je brengt de burgemeester op de hoogte van de heropstart.

Met het oog op de heropstart maak je concrete afspraken met de CLB-arts, de medisch expert en desgevallend de arbeidsarts en je preventie-adviseur.

Wie beslist om over te schakelen naar meer afstandsonderwijs?

sla link op in klembord

Ongeacht het aantal besmettingen in jouw school, kun je als schoolbestuur tot de vaststelling komen dat het om veiligheidsredenen aangewezen is om minder leerlingen naar school te laten komen en meer via afstandsonderwijs te werken.

Uiteraard zet je in eerste instantie alles op alles om zoveel mogelijk leerlingen naar school te halen. Zeker de jongere leerlingen en de kwetsbare leerlingen. De maximale garantie op leren blijft prioritair. Bepaalde contexten en gebeurtenissen kunnen er echter toe leiden dat je dat ‘maximaal leren’ op school niet meer voor alle leerlingen op een veilige manier kunt garanderen. Het is dan aan jou als schoolbestuur om te beslissen hoe je dat leren vorm zal geven. Na overleg met het bevoegde comité  kun je bijvoorbeeld beslissen om bepaalde klassen afwisselend contact- en afstandsonderwijs te geven. Zorg er wel maximaal voor dat je alle leerlingen bereikt via dat afstandsonderwijs én dat het afstandsonderwijs aansluit bij het contactonderwijs.

Als school kun je er ook bewust voor kiezen om voor een aantal leerlingengroepen die er wel bij varen, afstandsonderwijs in te schakelen. Afstandsonderwijs organiseer je dan louter om pedagogische redenen en niet om veiligheidsredenen In dat geval adviseren wij je om het afstandsonderwijs te beperken tot maximaal twee halve dagen per week. Hou er ook rekening mee dat bij sommige leerlingen de thuissituatie niet bevorderlijk is voor afstandsonderwijs. Je moet er al zeker over waken dat geen enkele leerling uit de boot valt omdat hij/zij thuis niet over de nodige infrastructuur (computer, internet …) beschikt.

De overheid kwam voorlopig haar belofte niet na om de discussie aan te gaan over een duidelijk(er) kader voor afstandsleren. Daar wachten we voorlopig nog op.

Als je er zelf voor kiest om over te schakelen op afstandsonderwijs, breng dan ook de pedagogische begeleidingsdienst op de hoogte. Misschien hebben zij nog nuttige tips of kunnen interessante ervaringen in jullie school ook anderen helpen. 

Attest afstandsonderwijs

sla link op in klembord

Als ouders een attest vragen voor hun werkgever omdat de school naar afstandsonderwijs overschakelt, kun je het voorbeeldattest gebruiken dat je hieronder vindt.

Communicatie

sla link op in klembord

Wij raden je als schoolbestuur en school ten stelligste aan om duidelijk en open over je beslissingen te communiceren met je personeelsleden, je leerlingen en hun ouders. Het is belangrijk dat zij weten welke concrete maatregelen je neemt om het besmettingsrisico tot een minimum te beperken en – in geval van besmetting -  verdere besmetting te voorkomen. Leg uit waarom je een bepaalde beslissing neemt. Laat hen ook duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt, aan welke regels en voorschriften ze zich moeten houden.

Aansprakelijkheid

sla link op in klembord

En wat met aansprakelijkheid? Ben je als schoolbestuur de enige aansprakelijke in het hele verhaal? Neen, ook personeelsleden en zelfs ouders kunnen in bepaalde situaties aansprakelijk gesteld worden. Vandaar het grote belang om duidelijk te communiceren over wat je in welke omstandigheden verwacht. Meer informatie over aansprakelijkheid vind je in de nota Corona en aansprakelijkheid.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
02 507 06 44
Chris Van der Vorst
stafmedewerker
02 529 04 20
Dirk Vanstappen
directeur
0497 42 43 58
Franky Wauters
stafmedewerker
02 507 07 99

Nieuws

MEER

×
Kijkt als...
Niveau
Regio