Onderwijs kent net zoals andere sectoren een heel eigen vakjargon. Bovendien komen veel van die termen en begrippen in afgekorte vorm voor. Als bestuurder is het niet evident om je weg te vinden in al die afkortingen.

A

sla link op in klembord

Kopieer

AGION Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs
AGODI Agentschap voor onderwijsdiensten
AIV
ALDI Algemeen directeur
AN Anderstalige nieuwkomer
AND Ander bekwaamheidsbewijs
AO Arbeidsongeval
AO Agentschap Ondernemen
APR Algemene pedagogische reglementering
ARAB Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming
aso Algemeen secundair onderwijs
ASS Autismespectrumstoornis
asv Algemene en sociale vorming (buitengewoon onderwijs)
ATO Algemene administratieve toestand
AV Algemene vakken
AVG Algemene verordening gegevensbescherming

B

sla link op in klembord

Kopieer

ba Bacheloropleiding
banaba Bachelor-na-bacheloropleiding
bao Basisonderwijs
bgv Beroepsgerichte vorming
bko Buitengewoon kleuteronderwijs
BKO Buitenschoolse kinderopvang
BOS Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
BPB Bewijs van pedagogische bekwaamheid
bpt Bijzondere pedagogische taken
bso Beroeps secundair onderwijs
bulo Buitengewoon lager onderwijs
buo Buitengewoon onderwijs
buso Buitengewoon secundair onderwijs

C

sla link op in klembord

Kopieer

CAIM Comité van afgevaardigden van de inrichtende machten
CASS Comité van afgevaardigden van de schoolbesturen van de scholengemeenschap
CBE Centrum voor basiseducatie
CBM Collectieve beschermingsmiddelen
CDO Centrum voor deeltijds onderwijs
CLB Centrum voor leerlingenbegeleiding
CLIL Content and Language Integrated Learning
CLW Centrum voor leren & werken
CODI Coördinerend directeur
CPBW Comité voor preventie en bescherming op het werk
CVO Centrum voor volwassenenonderwijs

D

sla link op in klembord

Kopieer

DA Dienstanciënniteit
DBFM Design Build Finance Maintain
dbso Deeltijds beroepssecundair onderwijs
DiBeTa Directeur met bestuurlijke taken
dko Deeltijds kunstonderwijs
DPCC Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie
DPO Data Protection Officer
DRBS Dynamisch Risicobeheersingssysteem
DRP Decreet Rechtspositie

E

sla link op in klembord

Kopieer

EPDBW Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
EVC Eerder verworven competentie
EVK Eerder verworven kwalificatie

F

sla link op in klembord

Kopieer

FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FB
 • Functiebeschrijving
 • Financiën en Begroting (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
FBZ Fonds voor Beroepsziekten

G

sla link op in klembord

Kopieer

GDPR General Data Protection Regulation (= AVG in het Nederlands)
GFL Gemeenschappelijk funderend leerplan
GLI Gemeenschappelijk leerplan ict
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
GOK Gelijke onderwijskansen
gon Geïntegreerd onderwijs
GPB Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
GPE Globale puntenenveloppe
GPP Globaal Preventieplan

H

sla link op in klembord

Kopieer

hbo5 Hoger beroepsonderwijs 5
HGW Handelingsgericht werken
ho Hoger onderwijs
hobu Hoger onderwijs buiten de universiteit
hokt Hoger onderwijs van het korte type
holt Hoger onderwijs van het lange type

I

sla link op in klembord

Kopieer

IDP Interdiocesane proeven
IDPBW Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
ion Inclusief onderwijs

J

sla link op in klembord

Kopieer

K

sla link op in klembord

Kopieer

KS Kleuterschool
KV Kunstvakken

L

sla link op in klembord

Kopieer

LIO Leraar in opleiding
LOC Lokaal onderhandelingscomité
LOP Lokaal overlegplatform
LS Lagere school
LVS Leerlingvolgsysteem

M

sla link op in klembord

Kopieer

M-decreet Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
MA Master-opleiding
manama Master-na-masteropleiding
MB
 • Moederschapsbescherming
 • Ministerieel besluit
MDO Multidisciplinair overleg
MOS Milieuzorg op school
MPI Medisch-pedagogisch instituut
MVD-personeel Meesters-, vak- en dienstpersoneel
MZC Medezeggenschapscollege

N

sla link op in klembord

Kopieer

NAO Netwerk administratieve organisatie
NT2 Nederlands tweede taal
NWF Nationaal waarborgfonds voor schoolgebouwen

O

sla link op in klembord

Kopieer

OAH Onderwijs aan huis
OCSG Onderhandelingscomité van de scholengemeenschap
OD
 • Onderwijsdecreet
 • Operationele doelstelling
OKAN Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
OKO Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers
OR Ondernemingsraad
OSP Ondersteunend personeel
osp Onderwijs voor sociale promotie
OV Opleidingsvorm (in het buso)
OVSG Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten

P

sla link op in klembord

Kopieer

P-datum  Pensioendatum 
PBD  Pedagogische begeleidingsdienst 
PBM  Persoonlijke beschermingsmiddelen 
PDOS  Pensioendienst voor de Overheidssector 
POV  Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 
PV 
 • Personeelsvertegenwoordiger 
 • Praktijkvakken 
 • Permanente Vertegenwoordiging

R

sla link op in klembord

Kopieer

RCSG Reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap
REA Reaffectatie
RKG Rooms-katholieke godsdienst
ROK Referentiekader voor Onderwijskwaliteit

S

sla link op in klembord

Kopieer

SBK
 • Schoolbestuur met bijzondere kenmerken
 • Studie-en Beroepskeuzecentrum
SES Socio-economische status
sg
SLO Specifieke lerarenopleiding
SOB Specifieke onderwijsbehoeften
STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics
SVS Stichting Vlaamse Schoolsport

T

sla link op in klembord

Kopieer

TA Technisch adviseur
TABD Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur
TAC Technisch adviseur-coördinator
TADD Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
TAFD Taak- en functiedifferentiatie
TAO Tijdelijke andere opdracht
TBE Technische bedrijfseenheid
tbs Terbeschikkingstelling
tbsob Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking
tbspa Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
TNN Thuistaal niet Nederlands
tso Technisch secundair onderwijs
TOAH Tijdelijk onderwijs aan huis
TV Technisch vak
TWW Toezicht op het welzijn op het werk

U

sla link op in klembord

Kopieer

UBO Ultimate benefical owner – Uiteindelijk begunstigde

V

sla link op in klembord

Kopieer

​​​​

VB Vaste benoeming
VE Vereist bekwaamheidsbewijs
Vlor Vlaamse Onderwijsraad
VO Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs
vwo Volwassenenonderwijs
VOET Vakoverschrijdende eindtermen
VRC Vlaamse reaffectatiecommissie
vte Voltijdsequivalent
VVS
 • Vereniging van schoolbesturen
 • Vlaamse Vereniging van Studenten

W

sla link op in klembord

Kopieer

WO Wereldoriëntatie
WS Werkstation
WTW Wedertewerkstelling

Z

sla link op in klembord

Kopieer

Zill Zin in leren! Zin in leven! (nieuwe leerplan basisonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
ZOCO Zorgcoördinator

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio