Beoordeling in functie van TADD op 1/9/2022

Opgelet: beoordeling in functie van TADD niet verwarren met een traject van functioneren en evalueren.

Welke beoordelingen zijn mogelijk?

sla link op in klembord

Positieve beoordeling

sla link op in klembord

Ben je helemaal tevreden over je personeelslid, dan geef je het een positieve beoordeling. Je kunt er ook voor kiezen om geen beoordeling te geven, want dat staat gelijk aan een positieve beoordeling. We raden dit zeker niet aan. Ook personeelsleden die goed functioneren hebben immers nood aan feedback.

Als je personeelslid geldig kandideert vóór 15 juni 2022 verwerft het TADD-recht vanaf 1 september 2022 in alle scholen van het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap of in alle scholen van de scholengemeenschap, behalve in de scholen waarin het een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling kreeg.

Beoordeling met werkpunten

sla link op in klembord

Heb je nog twijfels over je personeelslid? Weet je nog niet zeker of je personeelslid wel over het nodige groeipotentieel beschikt om een volwaardige medewerker van je schoolteam te worden, dan kun je een beoordeling met werkpunten uitspreken.

Een beoordeling met werkpunten betekent concreet:

 • dat je personeelslid de dienstanciënniteit die het heeft opgebouwd in dat ambt en in die instelling voorlopig niet kan inroepen om het recht op TADD te verwerven, ook niet in andere scholen van de scholengemeenschap of van het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap;
 • dat je personeelslid voor het schooljaar 2022-2023 voorrang heeft op een TABD-aanstelling in alle scholen van de scholengemeenschap of in alle scholen van het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap, behalve in de scholen waar het negatieve beoordeling kreeg;
 • dat je personeelslid bijkomend 200 dagen effectieve prestaties moet leveren om het recht op TADD te verwerven. Je personeelslid mag die prestaties leveren in om het even welke school van de scholengemeenschap of van het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap;
 • dat je een nieuwe beoordeling moet uitspreken eenmaal de bijkomende dagen gepresteerd zijn. Dat kan enkel een positieve of een negatieve beoordeling zijn.

We raden aan om personeelsleden die voorrang hebben op een TABD-aanstelling indien mogelijk een betrekking te bezorgen

 • in de school waar de beoordeling met werkpunten is uitgesproken;
 • in een betrekking die zo goed mogelijk aansluit bij de betrekking waarvoor een beoordeling werd uitgesproken;
 • in een betrekking waarin het personeelslid ook effectief 200 bijkomende dagen extra prestaties zal kunnen leveren.

Merk op: een beoordeling met werkpunten verhindert niet dat een personeelslid vastbenoemd kan worden in je school.

Voorbeeld
Scholen A en B behoren tot hetzelfde schoolbestuur en dezelfde scholengemeenschap

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School B 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling

Het personeelslid wordt opnieuw aangesteld in school B vanaf 1 september. Het personeelslid kan kandideren voor vaste benoeming in beide scholen, want het heeft 360 dagen dienstanciënniteit verworven bij het schoolbestuur op 31 augustus voorafgaand. Het zou zelfs kunnen kandideren in school A als het daar een negatieve beoordeling kreeg, maar dan heeft het wel de toestemming van het schoolbestuur nodig.

Negatieve beoordeling

sla link op in klembord

Als je personeelslid niet voldoet, dan geef je het een negatieve beoordeling.

Een negatieve beoordeling betekent concreet:

 • dat je personeelslid de dienstanciënniteit die het heeft opgebouwd in dat ambt en in die instelling verliest en dus niet meer kan inroepen om het recht op TADD te verwerven, ook niet in andere scholen van de scholengemeenschap of van het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap;
 • dat je personeelslid geen TADD meer kan worden en geen vaste benoeming meer kan verwerven in die instelling waar de negatieve beoordeling werd uitgesproken.

Stel je het personeelslid toch opnieuw aan in het schooljaar 2022-2023, dan wordt de negatieve beoordeling omgezet in een beoordeling met werkpunten. Je personeelslid zal dan bijkomend 200 dagen effectieve prestaties moeten leveren. Eenmaal die bijkomende prestaties geleverd zijn, geef je opnieuw een beoordeling. Die kan enkel positief of negatief zijn.

Een negatieve beoordeling is alleen mogelijk voor personeelsleden die onder de nieuwe regelgeving vallen. Personeelsleden die een overgangsmaatregel genieten, kun je geen negatieve beoordeling toekennen.

Kun je een verschillende beoordeling geven per vak?

sla link op in klembord

Een beoordeling geef je altijd per ambt. Het is dus niet mogelijk om voor afzonderlijke vakken een beoordeling te geven.

Personeelsleden die reeds TADD-recht verworven hebben en voldoende dienstanciënniteit verworven hebben voor een ander vak waarvoor ze een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben, kunnen geen beoordeling krijgen voor dat specifieke VO-vak.

Wie geeft de beoordeling?

sla link op in klembord

De eerste evaluator spreekt de beoordeling uit.

Als de eerste evaluator een beoordeling met werkpunten uitspreekt, maakt die een verslag op waarin de beslissing wordt opgenomen en gemotiveerd, samen met het traject dat tijdens de aanvangsbegeleiding is afgelegd. Als het personeelslid opnieuw wordt aangesteld, wordt een nieuw traject van aanvangsbegeleiding opgesteld conform de werkpunten die opgenomen zijn in dat verslag.

Als de eerste evaluator een negatieve beoordeling uitspreekt, maakt die een verslag op waarin de beslissing wordt opgenomen en gemotiveerd, samen met het traject dat tijdens de aanvangsbegeleiding is afgelegd.

Wanneer kun je een beoordeling geven? 

sla link op in klembord

Je kunt een personeelslid op gelijk welk ogenblik een beoordeling geven. Het spreekt voor zich dat je als werkgever pas een beoordeling uitspreekt als je over voldoende gegevens beschikt om je beoordeling te onderbouwen.

Je spreekt de beoordeling in elk geval uit uiterlijk op 30 juni van het schooljaar waarin het personeelslid de vereiste dienstanciënniteit bereikt heeft.

Ongeacht het tijdstip waarop je de beoordeling uitspreekt, ze heeft pas uitwerking als de vereiste dienstanciënniteit bereikt is.

Bij personeelsleden die pas de vereiste dienstanciënniteit bereiken na verschillende opdrachten in verschillende scholen van het schoolbestuur/de scholengemeenschap en eventueel zelfs na verschillende schooljaren, mogen alle scholen waar het personeelslid prestaties leverde om die dienstanciënniteit te bereiken, een beoordeling uitspreken. We raden aan om hierover afspraken te maken binnen de scholengemeenschap (OCSG).

Kan je personeelslid verhaal halen tegen de beoordeling?

sla link op in klembord

Je personeelslid kan bij een beoordeling met werkpunten of bij een negatieve beoordeling verhaal halen bij het schoolbestuur. Beide partijen, eerste evaluator en personeelslid, hebben het recht om gehoord te worden. Er zijn geen vormvereisten en termijnen voor deze procedure vastgelegd.

Kunnen verschillende scholen apart een beoordeling geven?

sla link op in klembord

Elke school waar het personeelslid prestaties leverde om de vereiste dienstanciënniteit te bekomen, kan een beoordeling uitspreken.

Wanneer verschillende scholen een beoordeling uitspreken, kan dit in sommige gevallen leiden tot ingewikkelde en misschien zelfs ongewenste situaties. We raden dan ook aan om binnen de scholengemeenschap de nodige afspraken te maken waar mogelijk of noodzakelijk.

In de voorbeelden hieronder vormen de scholen A, B, C en D één scholengemeenschap.

Positieve beoordeling en beoordeling met werkpunten

sla link op in klembord

 • Personeelslid 1

School A 15/20 303 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Personeelslid 1 wordt TADD in de hele scholengemeenschap, behalve in school B. Tegelijk verwerft het personeelslid voorrang bij een TABD-aanstelling in alle scholen van de scholengemeenschap. Het mag de vereiste 200 dagen effectieve prestaties op basis van de beoordeling met werkpunten in school B presteren als TABD’er in school B, maar evenzeer als TADD’er in scholen A, C of D.

Nadat het personeelslid de 200 extra dagen effectieve prestaties geleverd heeft, zal school B opnieuw een beoordeling uitspreken. Merk op: het is best mogelijk dat het personeelslid op dat ogenblik niet langer aangesteld is in school B. We raden dan ook aan om binnen de scholengemeenschap de nodige afspraken te maken waar mogelijk of noodzakelijk.

 • Personeelslid 2

School A 15/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Personeelslid 2 heeft nog geen recht op TADD, het mag immers de dienstanciënniteit verworven in school A nog niet in rekening brengen. Het heeft wel voorrang op een TABD-aanstelling in alle instellingen van de scholengemeenschap.

Positieve beoordeling en negatieve beoordeling

sla link op in klembord

 • Personeelslid 3

School A 15/20 303 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Personeelslid 3 verwerft het recht op TADD in de hele scholengemeenschap, behalve in school B. In school B kan het geen TADD-recht meer verwerven. De dienstanciënniteit verworven in school B gaat verloren.

 • Personeelslid 4

School A 15/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Personeelslid 4 heeft geen recht op TADD. Het mag de dienstanciënniteit in school A immers definitief niet meer in rekening brengen. Het personeelslid heeft ook geen voorrang op een TABD-aanstelling voor het volgende schooljaar.

Beoordeling met werkpunten en negatieve beoordeling

sla link op in klembord

 • Personeelslid 5

School A 15/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Personeelslid 5 heeft geen recht op een TADD-aanstelling. Het verliest zelfs definitief zijn recht op TADD in school A. Door de beoordeling met werkpunten, heeft het personeelslid wel voorrang op een TABD-aanstelling in alle scholen van de scholengemeenschap, behalve in school A.

Merk op: hoewel personeelslid 5 een minder gunstige beoordeling heeft gekregen dan personeelslid 4, heeft personeelslid 5 wel voorrang op een TABD-aanstelling en personeelslid 4 niet.

Meer dan twee beoordelingen

sla link op in klembord

 • Personeelslid 6

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Personeelslid 6 verwerft TADD-recht in de scholen A en D. Het heeft daarnaast voorrang op een TABD-aanstelling in de scholen A, C en D. De vereiste 200 extra dagen effectieve prestaties op basis van de beoordeling met werkpunten in school C, kan het personeelslid ook presteren in school A of school D. School C geeft na het presteren van de 200 extra dagen een nieuwe beoordeling. We raden aan om binnen de scholengemeenschap de nodige afspraken te maken.

 • Personeelslid 7

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Personeelslid 7 heeft geen recht op TADD. De opgebouwde dienstanciënniteit in school A kan voorlopig niet in rekening gebracht worden. Die in school B vervalt. Het personeelslid heeft wel voorrang op een TABD-aanstelling in scholen A, C en D.

 • Personeelslid 8

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B  5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School C 4/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Personeelslid 8 verwerft geen recht op TADD. De dienstanciënniteit opgebouwd in school A vervalt. In scholen B en C was het personeelslid in totaal voor minder dan een halftijdse opdracht aangesteld, waardoor het slechts 151,5 dagen dienstanciënniteit heeft verworven. Het personeelslid heeft geen voorrang op een TABD-aanstelling, aangezien het in geen enkele school een beoordeling met werkpunten kreeg.

Meer dan twee beoordelingen over meerdere schooljaren

sla link op in klembord

 • Personeelslid 9

Schooljaar 1

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Schooljaar 2

School A - - -
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten

Op het einde van schooljaar 1 verwerft personeelslid 9 nog geen recht op TADD. De dienstanciënniteit opgebouwd in school A vervalt en deze in school B kan voorlopig niet ingeroepen worden. Het personeelslid heeft wel voorrang op een TABD-aanstelling in de scholen B, C en D.

Op het einde van schooljaar 2 heeft dit personeelslid nog steeds geen TADD-recht verworven. De dienstanciënniteit opgebouwd in de scholen A en B vervalt en deze in school D kan voorlopig niet ingeroepen worden. Het personeelslid heeft wel voorrang op een TABD-aanstelling in scholen C en D.

School D kan op het einde van het volgende schooljaar enkel nog een positieve beoordeling uitspreken. Je kunt immers maximaal twee beoordelingen met werkpunten of negatieve beoordelingen geven, waarbij beoordelingen in hetzelfde schooljaar als één beoordeling moeten bekeken worden.

 • Personeelslid 10

Schooljaar 1

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Schooljaar 2

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B - - -
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten

Personeelslid 10 heeft na schooljaar 1 voorrang op een TABD-aanstelling in scholen A, C en D. Het verwerft nog geen TADD-recht aangezien de dienstanciënniteit opgebouwd in school A voorlopig niet kan ingeroepen worden en de dienstanciënniteit opgebouwd in school B vervalt.

Op het einde van schooljaar 2 verwerft het personeelslid TADD-recht in school C. Het verwerft bovendien voorrang op een TABD-aanstelling in scholen C en D. De 200 extra te presteren dagen op basis van de beoordeling met werkpunten uit school D kan het zowel in school C als in school D presteren.

Op het einde van schooljaar 3 kan school D enkel nog een positieve beoordeling uitspreken. Je kunt immers maximaal twee beoordelingen met werkpunten of negatieve beoordelingen geven, waarbij beoordelingen in hetzelfde schooljaar als één beoordeling moeten bekeken worden.

 • Personeelslid 11

Schooljaar 1

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënnititeit Positieve beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Schooljaar 2

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B - - -
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten

Na schooljaar 1 verwerft personeelslid 11 nog geen TADD-recht. De dienstanciënniteit verworven in school A mag het nog niet in rekening brengen, die in school B gaat definitief verloren. Het personeelslid heeft wel voorrang op een TABD-aanstelling in alle scholen, behalve in school B. De 200 extra effectieve prestaties op basis van de beoordeling met werkpunten in school A, kan het ook presteren in de scholen C en D.

Ook op het einde van het tweede schooljaar heeft dit personeelslid geen recht op TADD. Op basis van de beoordeling met werkpunten in school D, heeft het voorrang bij een TABD-aanstelling in de scholen C en D. Het kan ook in beide scholen de vereiste 200 dagen effectieve prestatie leveren om de beoordeling met werkpunten uit school D weg te werken.

Op het einde van schooljaar 3 is het niet meer mogelijk om dit personeelslid een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling te geven. Je kunt immers maximaal twee beoordelingen met werkpunten of negatieve beoordelingen geven, waarbij beoordelingen in hetzelfde schooljaar als één beoordeling moeten bekeken worden.

Modeldocument verslag

sla link op in klembord

Geef je een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling, dan kun je van onderstaand modeldocument gebruik maken om je verslag op te stellen.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio