Sectorafspraken omtrent stages in het domein Maatschappij en welzijn (Personenzorg)

za 25 maart 2023

In het schooljaar 2023-2024 start de modernisering in de derde graad van het secundair onderwijs. Vanaf 1 september 2023 valt gradueel de stageverplichting in studierichtingen van de 3de graad weg met uitzondering van een aantal studierichtingen in het domein studiedomein Maatschappij en welzijn (personenzorg).

In een aantal studierichtingen werken we met mensen in situaties die niet op school kunnen worden gesimuleerd. Dat betekent dat (ofwel verplicht vanuit regelgeving ofwel ten stelligste aanbevolen vanuit afspraken tussen onderwijs en sector) alle leerlingen die een studierichting volgen waaraan een beroepskwalificatie is gekoppeld vanuit de (gezondheids)zorg en welzijnszorg, in de derde graad stage zullen lopen. Het betreft de studierichtingen Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding (D/A-finaliteit) en Assistentie in wonen, zorg en welzijn en Basiszorg en ondersteuning (A-finaliteit). Leerlingen uit beide finaliteiten zullen (een deel van) de op school aangeleerde competenties inoefenen in het werkveld om zo niet alleen vaardig te worden, maar ook de verschillende sectoren beter te leren kennen.

Aangezien ten opzichte van de huidige tso-studierichtingen vanaf volgend schooljaar in de D/A-finaliteit in alle studierichtingen stage ofwel wordt verplicht vanuit regelgeving ofwel ten stelligste wordt aanbevolen vanuit afspraken tussen onderwijs en sector, betekent dat in de praktijk dat we aan meer leerlingen dan voorheen een kwaliteitsvolle stageplaats moeten kunnen aanbieden.

Vertegenwoordigers van de social-profitsectoren en de onderwijsverstrekkers sloegen de handen in elkaar om te zoeken naar mogelijkheden waarbinnen maximale stagekansen voor alle leerlingen haalbaar zijn. Om lokaal overleg tussen scholen en stageplaatsen alle ruimte te geven en het respect voor de pedagogische vrijheid van scholen te garanderen, beschouwen we dit document als een advies. Het betreft dus een gezamenlijk advies van sectoren én onderwijs dat stageplaatsen en scholen houvast kan bieden.

Concreet gaan we in de opleidingen uit van volgend volume voor stage:

  • D/A-finaliteit (Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding): 8u stage op graadniveau.
  • A-finaliteit (Assistentie in wonen, zorg en welzijn of Basiszorg en ondersteuning): 16u stage op graadniveau.

Om inhoudelijk en organisatorisch het overleg tussen scholen en werkveld voldoende kansen te bieden en de regionale mogelijkheden te kunnen benutten, wordt dit volume verder niet gespecifieerd. De opbouw of de verdeling over de schooljaren kan dus vrij worden ingevuld. Het advies om vooral te kiezen voor blokstages blijft behouden.

Deze afspraken gaan in vanaf schooljaar 2023-2024. Het is de bedoeling om de praktijk te monitoren en te evalueren in 2025.

In het document vind je per studierichting het volledige overzicht met afspraken tussen onderwijs en sector over de concretisering van contexten en doelgroepen.
Daarnaast vind je een presentatie die tijdens de bijeenkomsten van de adviesgroepen Maatschappij en welzijn is voorgesteld.

We werken ook nog gezamenlijk aan een voorstel voor een stage-activiteitenlijst per studierichting. Die lijst kan voor school en stageplaats een basis vormen om in overleg te gaan en op maat geïndividualiseerde activiteitenlijsten op te maken die de leerlijnen respecteren.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio