Subsidievoorwaarden

Voor wat kun je als schoolbestuur subsidies aanvragen? En aan voorwaarden moet je voldoen om recht op te hebben?

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

De overheid subsidieert schoolbesturen voor de aankoop, de nieuwbouw, de verbouwing en de eerste uitrusting van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Als bestuur kun je een beroep doen op die subsidies voor je:

 • onderwijsinstellingen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs;
 • internaten;
 • centra voor volwassenenonderwijs;
 • centra voor deeltijds kunstonderwijs;
 • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • leersteuncentra.

Welk type werken je wel of niet kunt laten subsidiëren vind je uitgebreid omschreven op de website van AGION.

Hoeveel?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs bedraagt de subsidie 70 % van de subsidieerbare kostprijs. Hetzelfde percentage van 70 % geldt voor de onderwijsinternaten waar internen verblijven uit het basisonderwijs.

Voor het secundair onderwijs, de andere internaten, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor deeltijds kunstonderwijs, de clb’s en de leersteuncentra is de subsidiëring beperkt tot 60 %.

Voor het niet-gedekte gedeelte kun je als bestuur een lening aangaan gewaarborgd door de Vlaamse overheid.

Voorwaarden?

sla link op in klembord

Kopieer

Om als bestuur recht te hebben op AGION-subsidies moet je aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.

Rechtspersoonlijkheid hebben

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je als bestuur subsidies aanvragen bij AGION, dan moet je rechtspersoonlijkheid hebben. Je moet een rechtspersoon zijn die aan alle voorwaarden voldoet om rechtsgeldig te kunnen handelen. Een vzw is bijvoorbeeld een vorm van rechtspersoon.

Eigendomsrecht of ander zakelijk kunnen bewijzen

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet als bestuur kunnen bewijzen dat je eigenaar bent van het goed waar je de werken wilt laten uitvoeren. Als je geen eigenaar bent, moet je kunnen aantonen dat je een ander zakelijk recht hebt op het onroerend goed zoals een erfpacht- of een opstalrecht.

Volgens artikel 19, §1 van de Schoolpactwet moet de looptijd van het zakelijk recht nog minimaal dertig jaar bedragen vanaf de datum dat AGION zijn principeakkoord geeft. Daarnaast moet je erfpacht- of opstalovereenkomst ook enkele verplichte clausules bevatten:

 • een clausule die bepaalt dat de eigenaar verplicht is om de eventuele meerwaarde te vergoeden die op het einde van het erfpacht- of opstalrecht is ontstaan door aan de gebouwen aangebrachte verbouwingen of nieuw opgerichte gebouwen
 • een clausule die bepaalt dat je je zakelijk recht niet mag vervreemden of met een zakelijk recht bezwaren behalve na akkoord van (de raad van bestuur van) AGION.

Aan de rationalisatie- en programmatienormen voldoen

sla link op in klembord

Kopieer

Je school, internaat, centrum voor volwassenenonderwijs, centrum voor deeltijds kunstonderwijs, clb of leersteuncentrum moet aan de rationalisatie- en programmatienormen voldoen.

Aan de beschikbaarheidsregel voldoen

sla link op in klembord

Kopieer

De beschikbaarheidsregel bepaalt dat er binnen een bepaalde geografische omschrijving rondom de plaats waar je de werken wil laten uitvoeren geen ander schoolgebouw, opgericht met overheidssteun, beschikbaar is. En dat van om het even welk net.

Die geografische omschrijving of straal bedraagt:

 • 1 km voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs;
 • 2 km voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs;
 • 10 km voor internaten;
 • 20 km voor de clb’s;
 • 20 km voor de leersteuncentra.

De fysische en financiële normen niet overschrijden

sla link op in klembord

Kopieer

De wetgever legt maximale fysische en financiële normen op voor schoolgebouwen. Als je die overschrijdt, subsidieert AGION de overschrijding niet.

Voldoen aan de energieprestatievereisten

sla link op in klembord

Kopieer

Je geplande investering moet beantwoorden aan de energieprestatie-eisen voor schoolgebouwen. Die zijn afhankelijk van de bestemming van je gebouw of gebouwdeel en van de aard van de bouwwerken. Uitgebreide informatie vind je op de website van AGION.

Een minimum kostprijs hebben van 8 500 euro

sla link op in klembord

Kopieer

AGION subsidieert alleen projecten van minimaal 8 500 euro, exclusief btw en algemene onkosten. Projecten met een lagere kostprijs subsidieert AGION niet. Het beschouwt die projecten als onderhoudswerken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio