Terbeschikkingstelling

Wie stel je ter beschikking? Wie moet pedagogische taken vervullen? Welk salaris ontvangt een terbeschikkinggestelde?

De officiële term is “terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking”, vaak afgekort tot TBS/OB. Voor de leesbaarheid van de tekst gebruiken we de term “terbeschikkingstelling” of de afkorting.

Terbeschikkingstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Je stelt altijd binnen “hetzelfde ambt” het personeelslid ter beschikking met de kleinste dienstanciënniteit. Het gaat om het personeelslid met de kleinste dienstanciënniteit

 • in het basisonderwijs:
  • in de instelling waar de vermindering zich voordoet als die instelling behoort tot een scholengemeenschap;
  • in de instelling waar de vermindering zich voordoet of in een andere instelling van het schoolbestuur die zich op het grondgebied van dezelfde gemeente bevindt indien deze niet behoren tot een scholengemeenschap.
 • binnen de instelling voor het buitengewoon basisonderwijs;
 • binnen de pedagogische entiteit (bestuurs- en onderwijzend personeel) of binnen de school (ondersteunend personeel) voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs;
 • binnen de instelling voor het volwassenenonderwijs.

In een internaat komen terbeschikkingstellingen enkel voor als

 • het internaat geen leerlingen uit het basisonderwijs meer heeft;
 • het internaat moet sluiten.

Wanneer het internaat sluit, worden alle vastbenoemden ter beschikking gesteld, zowel de beheerder als de studiemeester-opvoeders.

Heeft het internaat niet langer leerlingen uit het basisonderwijs, dan sneuvelt een halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder en vermindert ook de ‘slapende waak’ met één uur. Als daardoor niet meer alle vastbenoemde studiemeesters-opvoeders kunnen aangesteld worden, stel je de vastbenoemde met de kleinste dienstanciënniteit ter beschikking.

Bij een daling van het leerlingenaantal in het buitengewoon basisonderwijs, val je terug op de afspraken die onderhandeld werden in het LOC om te bepalen in welk ambt een betrekking niet langer in stand kan gehouden worden. Je kunt er ook voor kiezen om de daling evenredig te verdelen over het ambt van kleuteronderwijzer ASV en onderwijzer ASV. De afspraken in het LOC gelden voor drie jaar.

Als het in het secundair onderwijs gaat om betrekkingen opgericht met punten, dan val je terug op de afspraken die onderhandeld werden in het LOC om te bepalen in welk ambt of in welke ambten de terbeschikkingstelling moet uitgesproken worden. De afspraken in het LOC gelden voor drie jaar. Hou er rekening mee dat in de categorie van het ondersteunend personeel 50% van de betrekkingen moet liggen in het ambt van opvoeder. Voor de berekening tellen de ICT-coördinatoren niet mee. Als door het ter beschikking stellen van opvoeders die 50% niet gehaald wordt, dan moet je de administratief medewerker met de kleinste dienstanciënniteit ter beschikking stellen!

Bij een daling van het urenpakket in het buitengewoon basisonderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs, val je terug op de afspraken die onderhandeld werden in het LOC om te bepalen in welk ambt van het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, sociaal of psychologisch personeel een betrekking niet langer in stand gehouden kan worden. Het kan ook gaan om een evenredige daling in meerdere ambten. De afspraken in het LOC gelden voor drie jaar.

Je stelt een personeelslid ter beschikking

 • voor een bepaald ambt;
 • voor het volume van zijn vaste benoeming waarvoor hij geen betrekking kon krijgen;
 • in de school waaraan het personeelslid geaffecteerd is.

De terbeschikkingstelling gaat in op 1 september.

Dit geldt ook voor scholen in afbouw, hoewel hun omkadering berekend wordt op basis van het leerlingenaantal van 1 oktober. In de mate van het mogelijke worden ook hier de terbeschikkingstellingen uitgesproken vóór 15 september zodat ze behandeld kunnen worden door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap. Op 1 oktober moet dan bekeken worden of er meer dan wel minder terbeschikkingstellingen moeten uitgesproken worden. Ook bijkomende terbeschikkingstellingen gaan met terugwerkende kracht in op 1 september. Aangezien tijdelijke personeelsleden die verdrongen worden door een reaffectatie of wedertewerkstelling niet subsidieerbaar zijn na 15 september, zal het schoolbestuur van scholen in afbouw altijd uiterst voorzichtig zijn bij het bepalen van de terbeschikkingstellingen vóór 15 september.

Een personeelslid kan volledig of gedeeltelijk ter beschikking gesteld zijn:

 • Je personeelslid is volledig ter beschikking gesteld als het van geen enkele betrekking meer vastbenoemd titularis is;
 • Je personeelslid is gedeeltelijk ter beschikking gesteld als het niet meer voor het volledige volume van zijn vaste benoeming titularis is van een betrekking.

Dit onderscheid is van belang voor het opleggen van pedagogische taken en voor de toekenning van de salaris- of wachtgeldtoelage.

Je terbeschikkinggestelde personeelsleden meld je aan AgODi of AHOVOKS. De te volgen procedure wordt uitgelegd in omzendbrief PERS/2015/03, Elektronisch communiceren over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking. Je personeelslid ontvangt in afwachting van een reaffectatie een salaris- of wachtgeldtoelage.

Personeelsleden die zich benadeeld achten door hun terbeschikkingstelling, kunnen verhaal halen bij het schoolbestuur.

Specifieke gevallen van terbeschikkingstelling:

sla link op in klembord

Kopieer

 • Personeelsleden die door Medex ongeschikt bevonden worden om hun ambt verder uit te oefenen, maar wel geschikt zijn voor een ander ambt, worden ter beschikking gesteld op de eerste dag van de maand volgend op de beslissing van Medex. Indien de beslissing ingaat op de eerste dag van de maand, gaat ook de terbeschikkingstelling onmiddellijk in;
 • Leraars waarvan de draagwijdte van de vaste benoeming wordt ingeperkt in het kader van herinschakeling na arbeidsongeschiktheid, worden vanaf de eerste dag van de maand volgend op de beslissing ter beschikking gesteld voor dat deel van de opdracht dat niet langer valt onder de draagwijdte van hun vaste benoeming. Indien de beslissing ingaat op de eerste dag van de maand, gaat ook de terbeschikkingstelling onmiddellijk in;
 • Personeelsleden die herbenoemd worden in een ander ambt in het kader van herinschakeling na arbeidsongeschiktheid, maar waarvoor op het ogenblik van de benoeming geen vacante betrekking beschikbaar is in dat ambt in de school waaraan het personeelslid geaffecteerd wordt, worden ter beschikking gesteld op de eerste dag van de maand volgend op de beslissing;
 • Personeelsleden in een selectie- of bevorderingsambt die teruggezet worden in rang of uit het ambt verwijderd worden na één definitieve evaluatie ‘onvoldoende’, worden ter beschikking gesteld op de eerste dag van de maand nadat de beslissing uitwerking krijgt. Indien de beslissing ingaat op de eerste dag van de maand, gaat ook de terbeschikkingstelling onmiddellijk in;
 • Vastbenoemden die aangesteld waren in OKAN-uren die verloren gaan omwille van een herberekening worden op dat moment ter beschikking gesteld;
 • Vastbenoemde leraars en godsdienstleraars die (een deel van) hun opdracht verliezen omdat een bepaalde klasgroep geen leerlingen meer telt, krijgen in de mate van het mogelijke een andere opdracht (vb. in BPT-uren). Als dat niet lukt, worden zij ter beschikking gesteld vanaf de eerste dag van de volgende maand;
 • Onderwijzend personeel dat in de loop van het schooljaar terugkeert uit een dienstonderbreking, terwijl in die uren intussen een ander personeelslid vastbenoemd is, worden meteen ter beschikking gesteld;
 • Personeelsleden die uiterlijk op 1 augustus 2014 ter beschikking gesteld waren na een procedure bij Medex of een re-integratieprocedure blijven ook na 1 september 2014 ter beschikking gesteld. Voor hen blijft de regeling van kracht die uiteengezet wordt in volgende documenten:

Voor deze specifieke gevallen moeten de administratieve formaliteiten vervuld worden binnen de tien werkdagen na het ingaan van de terbeschikkingstelling.

Personeelsleden die op 1 september ter beschikking gesteld worden in een ander ambt dan dat van hun voorafgaande benoeming, komen nog niet aan bod bij de verdeling van de betrekkingen, maar worden als ter beschikking gesteld beschouwd.

Bij een terbeschikkingstelling in de loop van het schooljaar moeten geen betrekkingen aangeboden worden waarin al een ander vastbenoemd of tijdelijk personeelslid is aangesteld. Pas wanneer er een nieuwe vacature ontstaat (vb. bij een dienstonderbreking of pensionering) moeten de reaffectatieverplichtingen opnieuw nagekomen worden.

Pedagogische taken

sla link op in klembord

Kopieer

Zolang je personeelslid ter beschikking gesteld is en geen of slechts een onvolledige reaffectatie of wedertewerkstelling gekregen heeft, moet het belast worden met het uitoefenen van pedagogische taken.

Deze verplichting geldt niet voor

 • personeelsleden die volledig ter beschikking gesteld werden en geen reaffectatie of wedertewerkstelling hebben;
 • het volume waarvoor je personeelslid afstand van wachtgeld gedaan heeft.

Je personeelslid verricht pedagogische taken

 • volgens het volume waarvoor het ter beschikking gesteld werd;
 • in de school waar je personeelslid tewerkgesteld was voor de terbeschikkingstelling of in een andere school (al dan niet van hetzelfde schoolbestuur);

Laat je je personeelslid geen pedagogische taken uitvoeren, dan zal de salaris- of wachtgeldtoelage teruggevorderd worden.

Je personeelslid is verplicht deze pedagogisch taken uit te voeren tot het een reaffectatie of wedertewerkstelling krijgt toegewezen voor het ontbrekende volume van de terbeschikkingstelling.

Salaris- of wachtgeldtoelage

sla link op in klembord

Kopieer

Salaristoelage bij gedeeltelijke ontstentenis van betrekking

sla link op in klembord

Kopieer

Als je personeelslid gedeeltelijk ter beschikking gesteld is, dan behoudt het de salaristoelage voor de betrekking waarvan het vastbenoemd titularis was.

Verricht je personeelslid als gereaffecteerde of wedertewerkgestelde prestaties die recht geven op een hogere salaristoelage, dan zal het ook die hogere toelage ontvangen.

Salaristoelage bij volledige ontstentenis van betrekking

sla link op in klembord

Kopieer

Is je personeelslid volledig ter beschikking gesteld, maar werd het volledig of gedeeltelijk gereaffecteerd of wedertewerkgesteld, dan heeft het tijdens de periode van reaffectatie of wedertewerkstelling recht op de salaristoelage dat het als vastbenoemde titularis zou genoten hebben. Het maakt daarbij niet uit of de toewijzing organiek of niet-organiek is en of de toewijzing gebeurde in een vacante of niet-vacante betrekking.

Verricht je personeelslid als gereaffecteerde of wedertewerkgestelde prestaties die recht geven op een hogere salaristoelage, dan zal het ook die hogere toelage ontvangen.

Wachtgeldtoelage bij volledige ontstentenis van betrekking

sla link op in klembord

Kopieer

Is je personeelslid volledig ter beschikking gesteld en heeft het nog geen reaffectatie of wedertewerkstelling gekregen, dan ontvangt het een wachtgeldtoelage.

De wachtgeldtoelage

 • Is de eerste twee jaar van terbeschikkingstelling gelijk aan de salaristoelage die het personeelslid genoot als vastbenoemd titularis;
 • vermindert vanaf het derde jaar jaarlijks met 20%, maar kan nooit minder zijn dan het aantal dienstjaren maal 1/30 van de salaristoelage die het als vastbenoemde genoot.

Alle periodes waarin je personeelslid wachtgeld genoot worden bij elkaar gevoegd voor de berekening van de wachtgeldtoelage. De som van al deze periodes mag niet groter zijn dan de diensten die voor de berekening van het rustpensioen in aanmerking komen (de periodes van terbeschikkingstelling niet meegerekend). Indien dit wel het geval is, zal je personeelslid geen wachtgeldtoelage meer ontvangen.

Wordt je personeelslid opnieuw vastbenoemd titularis, dan heeft je personeelslid bij een volgende terbeschikkingstelling opnieuw recht op een volledige wachtgeldtoelage gedurende de eerste twee jaar.

Ook personeelsleden in een professionaliseringstraject hebben recht op een wachtgeld(toelage) tijdens de duur van het traject.

Afstand van wachtgeld of wachtgeldtoelage

sla link op in klembord

Kopieer

Je personeelslid kan afstand doen van (een deel van) de financiële voordelen verbonden aan de terbeschikkingstelling. Op die manier wordt het ontslagen van alle verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling.

Alleen wanneer het eigen schoolbestuur een vacante betrekking heeft die onder “hetzelfde ambt” valt binnen een van haar scholen uit dezelfde scholengemeenschap, is het personeelslid verplicht om deze betrekking te aanvaarden, zelfs al deed het afstand van wachtgeld.

Dit personeelslid kan wel vrijwillig een niet-vacante betrekking opnemen bij het eigen schoolbestuur of een betrekking bij een ander schoolbestuur. Het treedt dan in dienst als tijdelijke van bepaalde duur en niet als gereaffecteerde of wedertewerkgestelde. De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal die verbonden is aan de betrekking en niet op basis van de bezoldiging waarop het personeelslid recht heeft volgens de terbeschikkingstelling.

De periode waarin afstand van wachtgeld werd gedaan

De aanvraag of de afstand van wachtgeldtoelage moet gemeld worden aan het werkstation:

 • na 1 juli en vóór 15 augustus (basisonderwijs)
 • vanaf 1 juli en vóór 15 september (gewoon secundair onderwijs)
 • vóór 15 september (buitengewoon secundair onderwijs)
 • op de vijfde werkdag van oktober (basisscholen en secundaire scholen met teldag 1 oktober)
 • vóór 15 oktober (volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs)
 • vóór de tiende werkdag van oktober (internaten)

Merk op:

 • Als je ter beschikking gesteld personeelslid eraan denkt om zijn prestaties te verminderen door een verlofstelsel (AVP, VVP) te nemen, loont het de moeite om na te gaan of afstand van wachtgeld geen zinvol alternatief is.
 • Een personeelslid dat vorig jaar gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was, kan bij de start van het volgende schooljaar afstand doen van wachtgeld. Het blijft dan titularis van de betrekking waarin het al gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was, maar neemt die betrekking dus niet op en kan vervangen worden alsof het een verlofstelsel neemt.

Contact

Gunther De Praitere
stafmedewerker
   02 507 08 33
   Jan-Baptist De Smet
   stafmedewerker
     02 529 04 17
     Guy Debusschere
     stafmedewerker
       02 507 07 93
       Els Goeminne
       stafmedewerker
         02 507 08 60
         Katrien Jansen
         stafmedewerker
           02 507 06 15
           Suzy Sterck
           stafmedewerker
             02 507 08 63
             ×
             Kijkt als...
             Niveau
             Regio