Reaffectatie of wedertewerkstelling

Wat is het verschil tussen reaffectatie en wedertewerkstelling? Hoe ga je te werk als je personeelsleden moest ter beschikking stellen?

Algemeen

sla link op in klembord

Kopieer

Reaffectatie of wedertewerkstelling? “Hetzelfde ambt”

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer je een personeelslid dat ter beschikking gesteld werd, een andere betrekking toewijst in “hetzelfde ambt”, dan spreken we over een reaffectatie. Gebeurt de toewijzing in een “ander ambt” dan gebruiken we de term wedertewerkstelling.

Opgelet: welke ambten als “hetzelfde ambt” beschouwd worden bij de reaffectatie, verschilt soms van wat als “hetzelfde ambt” beschouwd wordt bij de verdeling van de betrekkingen en de voorafgaande maatregelen.

Bij reaffectatie worden als “hetzelfde ambt” beschouwd:

 • de ambten binnen de categorie van het beleids- en ondersteunend personeel en het ambt van kinderverzorger in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs;
 • de ambten binnen de categorie van het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs;
 • de ambten binnen de categorieën van het paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch, psychologisch personeel in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs;
 • de selectie- en bevorderingsambten in een school met uitsluitend OV4 en die in het gewoon onderwijs;
 • het ambt van leraar in OV4 en in het gewoon secundair onderwijs;
 • het ambt van godsdienstleraar in OV4 en in het gewoon secundair onderwijs;
 • de ambten van adjunct-directeur, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator in OV4 en in het gewoon secundair onderwijs als de betrekking voor het personeelslid dezelfde salarisschaal oplevert;
 • het ambt van leermeester ASV Compensatietechniek-braille in type 6 in het buitengewoon basisonderwijs en het ambt van leraar ASV Compensatietechniek-braille in type 6 in het buitengewoon secundair onderwijs als de betrekking een gelijke salarisschaal oplevert;
 • het ambt van leraar ASV Compensatietechniek-braille in type 6 in alle opleidingsvormen van het buitengewoon secundair onderwijs;
 • volgende specialiteiten in het ambt van leraar BGV in OV3 en de corresponderende praktische vakken in OV4 en de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, indien het personeelslid voor beiden beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs of indien het personeelslid het PV-vak reeds onderwezen heeft als vastbenoemde:

Specialiteit OV3 PV-vak eerste graad OV4/gewoon so
Agrarische technieken Agrarische technieken
Autotechniek Autotechniek
Bakkerij Bakkerij
Bouw Bouw
Carrosserie Carrosserie
Centrale verwarming Centrale verwarming
Elektriciteit Elektriciteit
Gezinstechnieken Gezinstechnieken
Grafische technieken Grafische technieken
Haartooi en schoonheidszorgen Haartooi
Hout
Hout
Huishoudkunde Huishoudkunde
Kleding Kleding
Lassen-monteren Lassen-constructie
Leder Leder
Mechanica Mechanica
Metaal Mechanica
Sanitair Sanitair
Schilderen en decoratie Schilderen en decoratie
Sierkunsten Plastische en decoratieve technieken
Slagerij Slagerij
Textiel Textiel
Verkoop- en kantoortechnieken Dactylografie
Verzorging
Verzorging
Verzorgingstechnieken
Voeding Voeding

Indien je personeelslid het PV-vak nog niet heeft onderwezen en bovendien slechts over een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs beschikt voor dat vak, dan kunnen schoolbestuur en personeelslid overeenkomen om het PV-vak niet als “hetzelfde ambt” te beschouwen als de specialiteit in OV3.

Worden bij de reaffectatie niet beschouwd als “hetzelfde ambt”:

 • het ambt van leraar BGV in OV2 en dat van leraar BGV in OV 3;
 • het ambt van godsdienstleraar in OV1, OV2 en OV3 en dat van godsdienstleraar in OV4;
 • de ambten van adjunct-directeur, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator in een school met uitsluitend OV4 en dezelfde ambten in een school met andere opleidingsvormen (eventueel naast OV4);
 • het ambt van directeur in school zonder OV4, het ambt van directeur in een school met OV4 zonder derde graad en het ambt van directeur in een school met OV4 en een derde graad, behalve als het personeelslid over een vereist bekwaamheidsbewijs beschikt.

Wanneer een ter beschikking gesteld personeelslid in dienst wordt genomen in een betrekking die noch onder “hetzelfde ambt”, noch onder een “ander ambt” valt, spreken we over een tewerkstelling. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een leraar wordt aangesteld op basis van een ander bekwaamheidsbewijs. De bepalingen van reaffectatie en wedertewerkstelling zijn op deze personeelsleden niet van toepassing.

Volume en duur van de reaffectatie of wedertewerkstelling

sla link op in klembord

Kopieer

De reaffectatie of wedertewerkstelling is beperkt tot het volume van terbeschikkingstelling. Je kunt eventueel afronden naar het volgende volledige uur, lesuur of lestijd.

De reaffectatiereglementering voorziet geen bepalingen over de deelbaarheid van betrekkingen om pedagogisch redenen. Je houdt dus best al rekening met eventuele terbeschikkingstellingen bij de verdeling van de betrekkingen. Soms kan er ook een oplossing gevonden worden door opdrachten te verschuiven via verlof TAO, maar dit kan enkel met toestemming van de betrokken personeelsleden.

Fungeert je ter beschikking gesteld personeelslid in drie scholen of pedagogische entiteiten en vervult het daarmee minstens 4/5de van een volledige opdracht, dan moet het niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld worden in een vierde school of pedagogische entiteit.

Een reaffectatie of wedertewerkstelling is verplicht voor de duur van het volledige schooljaar.

Reaffectatie en wedertewerkstelling op het niveau van het schoolbestuur

sla link op in klembord

Kopieer

Ter beschikking gestelde personeelsleden moet je in eerste instantie reaffecteren binnen het eigen schoolbestuur

 • vóór 1 september;
 • in volgorde van dienstanciënniteit (bij gelijke dienstanciënniteit: in volgorde van ambtsanciënniteit).

Een reaffectatie of wedertewerkstelling bij het eigen schoolbestuur gebeurt altijd eerst in de school waar het personeelslid ter beschikking gesteld is en pas daarna in een andere school van het schoolbestuur die behoort tot dezelfde scholengemeenschap (of in een andere school die evenmin tot een scholengemeenschap behoort). Personeelslid en schoolbestuur kunnen overeenkomen om hiervan af te wijken.

Er wordt eerst gezocht naar een vacante betrekking. Als dat niet mogelijk blijkt, kan een reaffectatie of wedertewerkstelling ook in een niet-vacante betrekking.

Indien het gaat om een lid van het ondersteunend personeel gebeurt de reaffectatie of wedertewerkstelling in een vacante betrekking bij voorrang in een betrekking met dezelfde puntenwaarde. Als dat niet mogelijk is, dan wijst het schoolbestuur een betrekking met een andere puntenwaarde toe.

Er moet geen rekening gehouden worden met de dienstanciënniteit bij een reaffectatie in een selectie- of bevorderingsambt.

Je personeelslid kan tegen een toewijzing bezwaar indienen. In het Reaffectatiebesluit vind je onder artikel 45 een limitatieve lijst van de redenen die een personeelslid kan aanhalen in diens bezwaarschrift.

Verplichte reaffectatie

sla link op in klembord

Kopieer

Een reaffectatie in een vacante betrekking in de eigen school heft de terbeschikkingstelling op. Je personeelslid wordt opnieuw gezien als een vastbenoemd personeelslid.

Vrijwillige wedertewerkstelling binnen het gewoon onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Is er geen of geen volledige reaffectatie gevonden, dan kan het schoolbestuur een wedertewerkstelling aanbieden in een van haar scholen, voor zover die behoren tot dezelfde scholengemeenschap. Het schoolbestuur is hier niet toe verplicht. Ook het personeelslid is niet verplicht om de wedertewerkstelling te aanvaarden. Ook het volume kan overeengekomen worden en hoeft dus niet het volledige resterende volume van de terbeschikkingstelling te dekken.

Een wedertewerkstelling is mogelijk:

 • binnen de eigen personeelscategorie;
 • vanuit een andere personeelscategorie naar een wervingsambt binnen de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Verplichte wedertewerkstelling vanuit het buitengewoon onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Ter beschikking gestelde personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs die het schoolbestuur niet kon reaffecteren, moeten verplicht wedertewerkgesteld worden in een betrekking binnen het gewoon of buitengewoon onderwijs

 • in dezelfde personeelscategorie;
 • vanuit een andere personeelscategorie naar een wervingsambt binnen de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Indien het personeelslid beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs voor deze betrekking. Heeft het personeelslid een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, dan is de wedertewerkstelling vrijwillig.

Voor deze wedertewerkstelling hoeft het schoolbestuur geen rekening te houden met de dienstanciënniteit van de personeelsleden. Het schoolbestuur kan dus vrij kiezen aan welk ter beschikking gesteld personeelslid het de betrekking toewijst.

Voor personeelsleden van het beleids- en ondersteunend personeel is een wedertewerkstelling naar een ander ambt dan weer niet verplicht.

Reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Melding van terbeschikkinggestelde personeelsleden

sla link op in klembord

Kopieer

Alle personeelsleden die binnen de scholen van het schoolbestuur geen reaffectatie of wedertewerkstelling verkregen hebben

 • voor het volledige volume van hun terbeschikkingstelling;
 • tot het einde van het schooljaar;

moeten

 • tussen 1 juli en 15 augustus (bao)
 • vóór 5 september (so)

gemeld worden aan de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap.

Ook personeelsleden die een wedertewerkstelling geaccepteerd hebben in afwachting van een beter passende reaffectatie kunnen het schoolbestuur verzoeken om hen te melden bij de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap.

Treedt een school uit de scholengemeenschap en treedt ze niet toe tot een andere scholengemeenschap, dan moeten de terbeschikkinggestelden van die school toch nog gemeld worden aan de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap waar ze het voorgaande jaar toe behoorde. Pas vanaf het tweede schooljaar valt de school onder de Vlaamse reaffectatiecommissie.

Melding van de betrekkingen die in aanmerking komen voor reaffectatie/wedertewerkstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Elk schoolbestuur meldt aan de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap welke betrekkingen nog niet zijn ingenomen en welke betrekkingen worden uitgeoefend door een tijdelijk personeelslid. Het gaat om alle vacante betrekkingen en alle niet-vacante betrekkingen waarvan de titularis afwezig is voor een periode van meer dan 10 werkdagen ongeacht het volume van de betrekking. Ook vacatures die in de loop van het schooljaar ontstaan, moeten aan de reaffectatiecommissie gemeld worden.

Vergeet niet om ook de vacatures te melden in

 • de betrekkingen in de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het ondersteunend personeel die de school inricht op basis van uren-leraar of van haar punten van de globale puntenenveloppe;
 • de organieke betrekking van directeur in elke school;
 • de betrekkingen die niet door vastbenoemden kunnen ingenomen worden, zoals de betrekkingen in overgenomen uren;
 • de betrekkingen waarin pas na 1 september een tijdelijk personeelslid zal aangesteld worden (bv. een nieuwe betrekking van adjunct-directeur die pas vanaf 1 oktober ingevuld wordt);
 • de betrekkingen die worden toegekend aan personeelsleden ten laste van het werkingsbudget.

Moeten niet gemeld worden:

 • de betrekkingen die zijn ingenomen door personeelsleden die in dienst werden genomen bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling;
 • de betrekkingen die zijn opgericht met punten uit de voorafname van de scholengemeenschap (al dan niet binnen een scholengemeenschapsinstelling);
 • de betrekkingen van directeur, adjunct-directeur, coördinator en technisch adviseur-coördinator die ingenomen werden door een eigen personeelslid van het schoolbestuur. Dit geldt dus niet voor betrekkingen in het ambt van technisch adviseur.

De scholengemeenschap bepaalt zelf hoe en aan wie deze gegevens moeten overgemaakt worden. De melding dient te gebeuren tussen 1 juli en 15 augustus (bao) / vóór 5 september (so).

Samenstelling van de reaffectatiecommissie

sla link op in klembord

Kopieer

De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap telt evenveel leden uit de schoolbesturen als uit de vakorganisaties. De commissie streeft naar consensus. Als er geen overeenstemming bereikt wordt, dan ligt de uiteindelijke beslissing bij de schoolbesturen.

Elke reaffectatiecommissie wijst een voorzitter en een secretaris aan. De secretaris coördineert de uitwisseling van gegevens tussen de scholen en de commissie. Hij verstrekt ook informatie over de vacatures aan de terbeschikkinggestelden die erom verzoeken. Om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen kan de secretaris verzoeken om een verlof wegens bijzondere opdracht van 1 tot en met 15 september.

Elke scholengemeenschap stelt een huishoudelijk reglement op waarin de samenstelling en de werking van de commissie zijn opgenomen.

Bevoegdheid van de commissie

sla link op in klembord

Kopieer

De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap spreekt een reaffectatie of wedertewerkstelling uit in een van de instellingen van de scholengemeenschap. Indien een wedertewerkstelling niet mogelijk is binnen de eigen personeelscategorie, moet de commissie de terbeschikkinggestelde verplicht weder te werk stellen naar een wervingsambt in de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Merk op:

 • Personeelsleden die uiterlijk op 1 augustus 2012 ter beschikking gesteld waren na een uitspraak van Medex of in het kader van re-integratie, behouden hun wedertewerkstelling in de niet-organieke betrekking ter administratieve ondersteuning van de scholengemeenschap die hen was toegewezen door de Vlaamse reaffectatiecommissie;
 • Personeelsleden die tussen 1 augustus 2012 en 31 augustus 2014 ter beschikking gesteld werden na een uitspraak van Medex of in het kader van re-integratie krijgen een toewijzing in een betrekking van het ondersteunend personeel (nadat de ter beschikking gestelde vastbenoemden in deze categorie eerst een reaffectatie of wedertewerstelling ontvangen hebben).

De commissie is niet verplicht om een reaffectatie of wedertewerkstelling uit te spreken naar een betrekking binnen de scholengemeenschapsinstelling of een betrekking opgericht met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe. Ze kan dit wel voorstellen aan de terbeschikkinggestelde als er geen andere organieke betrekking gevonden wordt. Het personeelslid is niet verplicht om deze betrekking te aanvaarden. Ook een wedertewerkstelling in het ambt van ICT-coördinator is niet verplicht.

Het schoolbestuur is dan weer niet verplicht om een personeelslid in dienst te nemen dat door de reaffectatiecommissie is toegewezen in een betrekking van

 • directeur
 • adjunct-directeur
 • coördinator
 • technisch adviseur-coördinator

als het die betrekking toewijst aan een eigen personeelslid. Voor het ambt van technisch adviseur bestaat deze mogelijkheid niet!

Het schoolbestuur moet ook geen personeelslid in dienst nemen bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling in een van haar instellingen als dat personeelslid eerder ontslagen werd in die instelling ten gevolge van een definitie evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’.

In een netoverschrijdende scholengemeenschap is een personeelslid niet verplicht om een toewijzing te aanvaarden in een school van een ander net. Een schoolbestuur kan een dergelijke toewijzing niet weigeren.

Merk op:

 • De commissie hoeft geen rekening te houden met de dienstanciënniteit van de terbeschikkinggestelden;
 • Voor de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel is de commissie niet verplicht om eerst toe te wijzen in een vacante betrekking en pas daarna in een niet-vacante. Voor de categorie van het ondersteunend personeel geldt wel de verplichting om eerst toe te wijzen in een vacante betrekking (met dezelfde puntenwaarde of indien dit niet mogelijk is, met een andere puntenwaarde);
 • De commissie zal normaal eerst op zoek gaan naar een reaffectatie en pas als dat niet lukt een wedertewerkstelling toewijzen, maar dat is niet wettelijk verplicht;
 • De commissie zal de personeelsleden die al een wedertewerkstelling kregen bij het eigen schoolbestuur in afwachting van een mogelijke reaffectatie door de commissie pas een toewijzing bezorgen als de andere terbeschikkinggestelden een toewijzing ontvangen hebben.

De toewijzing gaat ten laatste in op 1 september (bao) / 15 september (so), maar ook na die datum blijft de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap actief. Vacatures die ontstaan in de loop van het schooljaar (bijvoorbeeld door pensionering) moeten dus ook aan de reaffectatiecommissie gemeld worden.

Bezwaarschriften

sla link op in klembord

Kopieer

Zowel het schoolbestuur van toewijzing als het personeelslid dat een toewijzing ontving, kunnen bij de reaffectatiecommissie een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschriften worden schriftelijk ingediend via een aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst van de toewijzing (= de derde werkdag na verzending) bij de voorzitter van de reaffectatiecommissie. Het schoolbestuur/personeelslid bezorgt ook een afschrift van het bezwaarschrift aan het betrokken personeelslid/schoolbestuur binnen dezelfde termijn.

Het bezwaarschrift schort de reaffectatie of wedertewerkstelling niet op, tenzij de voorzitter anders beslist.

In het bezwaarschrift motiveert het schoolbestuur of het personeelslid de redenen van het bezwaar.

In het Reaffectatiebesluit worden geen redenen tot bezwaar aangevoerd voor een schoolbestuur. Het komt aan de commissie toe om een uitspraak te doen over de geldigheid van de aangehaalde redenen en het bezwaar te aanvaarden of te verwerpen. De commissie is verplicht een uitspraak te doen.

In datzelfde besluit vind je onder artikel 45 wel een limitatieve lijst van de redenen die een personeelslid kan aanhalen in diens bezwaarschrift.

 • Je personeelslid kan de instelling waaraan het wordt toegewezen niet bereiken binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de RVA-reglementering (meer dan 12 uur per dag van huis zijn of een verplaatsing van meer dan 4 uur moeten maken; vanaf de leeftijd van 50 jaar ligt de grens op 10 uur afwezigheid en 2 uur verplaatsing). Als de toegewezen instelling op minder dan 60 km van de woonplaats ligt, wordt geen rekening gehouden met de duur van afwezigheid of met de verplaatsing. Opgelet: deze regel geldt niet als het gaat om een reaffectatie of wedertewerkstelling in een vestigingsplaats van de eigen instelling of in een instelling gelegen in dezelfde gemeente als de instelling waar je personeelslid ter beschikking gesteld werd.
 • Je biedt een betrekking aan bij een ander schoolbestuur aan een personeelslid dat binnen twee jaar recht heeft op pensionering (vroegst mogelijke pensioendatum). Kleuteronderwijzers die kunnen genieten van het stelsel van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen, kunnen deze reden niet inroepen, tenzij ze dit stelsel aangevraagd hebben.
 • Je biedt een betrekking aan in een van de volgende onderwijsniveaus. Was je personeelslid aan de vooravond van de terbeschikkingstelling tewerkgesteld in het niveau waarin je nu een reaffectatie of wedertewerkstelling aanbiedt, dan kan je personeelslid het aanbod niet weigeren. Ook personeelsleden van het beleids- en ondersteunend personeel kunnen een dergelijke betrekking niet weigeren. 
  • het deeltijds beroepssecundair onderwijs;
  • het buitengewoon secundair onderwijs;
  • het secundair onderwijs georganiseerd volgens het modulair stelsel;
  • het volwassenenonderwijs;
  • het deeltijds kunstonderwijs;
  • een internaat.
 • Je biedt een betrekking aan in het buitengewoon basisonderwijs. Personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn in de categorieën van het beleids- en ondersteunend personeel of het medisch, paramedisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel, kunnen een dergelijke betrekking niet weigeren. Ook personeelsleden die aan de vooravond van hun terbeschikkingstelling al aangesteld waren in het buitengewoon basisonderwijs, kunnen niet weigeren.
 • Je personeelslid vervult reeds 80% van een voltijdse opdracht in drie verschillende scholen en krijgt een aanvullende reaffectatie of wedertewerkstelling in een vierde school.
 • Je personeelslid is voor het volume van zijn terbeschikkingstelling al ingegaan op een andere reaffectatie of wedertewerkstelling voor een volledig schooljaar. Dit geldt niet wanneer het gaat om een vacante betrekking bij het eigen schoolbestuur in een instelling die tot dezelfde scholengemeenschap behoort als de instelling waar het personeelslid ter beschikking gesteld werd.
 
Voorbeeld
Een leraar werd vorig schooljaar voor 10/20 ter beschikking gesteld bij schoolbestuur A en voor dat volume gereaffecteerd in een school van schoolbestuur B. Ook dit jaar is zij voor hetzelfde volume TBS/OB gesteld.
 • Als schoolbestuur A een vacante betrekking aanbiedt in “hetzelfde ambt” van 6/20, dan moet de leraar dit aanvaarden en wordt de reaffectatie bij schoolbestuur B herleid tot 4/20.
 • Als schoolbestuur A een niet-vacante betrekking in “hetzelfde ambt” aanbiedt voor 6/20, kan het personeelslid dit aanbod weigeren. Ze is immers, op basis van de bestendigheid van reaffectatie, al gereaffecteerd voor een volledig schooljaar en voor het volledige volume van haar terbeschikkingstelling.
 
 • Je personeelslid heeft afstand gedaan van wachtgeld. Dit geldt niet wanneer het gaat om een vacante betrekking bij het eigen schoolbestuur in een instelling die tot dezelfde scholengemeenschap behoort als de instelling waar het personeelslid ter beschikking gesteld werd.
 • Je biedt je personeelslid dat voorheen aangesteld was als directeur van een basisschool, een betrekking aan van adjunct-directeur na een vrijwillige fusie.
 • Je biedt je personeelslid dat na een vrijwillige fusie is aangesteld als adjunct-directeur in een basisschool, een interimbetrekking aan van directeur in een andere basisschool.
 • Je biedt je personeelslid een betrekking aan met nacht- of weekendprestaties terwijl je personeelslid niet benoemd is voor een dergelijk ambt.
 • Je biedt je personeelslid een betrekking aan binnen de netoverschrijdende scholengemeenschap in een instelling die behoort tot een ander net.
 • Je biedt je personeelslid dat na een arbeidsongeval ter beschikking gesteld werd, een betrekking aan die niet strookt met de beslissing van Medex.

De commissie kan ook andere bezwaren aanvaarden.

Als de commissie het bezwaar aanvaardt, dan zal ze een nieuwe toewijzing moeten uitspreken.

Niet vatbaar voor reaffectatie

sla link op in klembord

Kopieer

Na de werking van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap zijn enkel de betrekkingen waarin een personeelslid is aangesteld als tijdelijke van bepaalde duur nog vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling.

Dit betekent dat

 • betrekkingen ingenomen door tijdelijken van doorlopende duur niet meer in aanmerking komen voor reaffectatie of wedertewerkstelling;
 • betrekkingen die ingenomen zijn door vastbenoemden op basis van een tijdelijk andere opdracht wel nog vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling.

Vlaamse reaffectatiecommissie

sla link op in klembord

Kopieer

Samenstelling

sla link op in klembord

Kopieer

De Vlaamse reaffectatiecommissie bestaat uit twee kamers, apart voor het gemeenschapsonderwijs en voor het gesubsidieerd onderwijs.

De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en adjunct-secretaris zijn ambtenaren. Verder bestaat de kamer van het gesubsidieerd onderwijs uit zes leden afgevaardigd door de onderwijskoepels en zes leden uit de vakorganisaties. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vaardigt drie leden af.

Bevoegdheid

sla link op in klembord

Kopieer

Personeelsleden die geen toewijzing kregen voor het volledige volume van hun terbeschikkingstelling door het schoolbestuur (buiten een scholengemeenschap) of door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap, worden doorverwezen naar de Vlaamse reaffectatiecommissie.

De Vlaamse reaffectatiecommissie zal de nodige gegevens putten uit het Elektronisch Personeelsdossier. Je hoeft dus zelf geen gegevens meer door te sturen.

Deze reaffectatiecommissie kan zowel binnen het net als over de netten heen reaffectaties en wedertewerkstellingen uitspreken (binnen het gesubsidieerd onderwijs, dus niet naar het gemeenschapsonderwijs). Wedertewerkstellingen zijn altijd beperkt tot die betrekkingen waarvoor het personeelslid beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs, maar zijn niet beperkt tot de categorie waarin het personeelslid ter beschikking gesteld is. Alleen een scholengemeenschapsinstelling is niet verplicht om een personeelslid dat aan haar is toegewezen, in dienst te nemen.

Bezwaarschriften

sla link op in klembord

Kopieer

Tegen een beslissing van de Vlaamse reaffectatiecommissie kan een bezwaarschrift worden ingediend, zowel door het schoolbestuur van toewijzing als door het personeelslid.

Bezwaarschriften worden schriftelijk ingediend via een aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst van de toewijzing (= de derde werkdag na verzending) bij de voorzitter van de reaffectatiecommissie. Het schoolbestuur/personeelslid bezorgt ook een afschrift van het bezwaarschrift aan het betrokken personeelslid/schoolbestuur binnen dezelfde termijn.

Het bezwaarschrift schort de reaffectatie of wedertewerkstelling niet op, tenzij de voorzitter anders beslist.

In het bezwaarschrift motiveert het schoolbestuur of het personeelslid de redenen van het bezwaar.

In het Reaffectatiebesluit worden geen redenen tot bezwaar aangevoerd voor een schoolbestuur. Het komt aan de commissie toe om een uitspraak te doen over de geldigheid van de aangehaalde redenen en het bezwaar te aanvaarden of te verwerpen. De commissie is verplicht een uitspraak te doen.

In datzelfde besluit vind je onder artikel 45 wel een limitatieve lijst van de redenen die een personeelslid kan aanhalen in diens bezwaarschrift.

Als de commissie het bezwaar aanvaardt, dan zal ze een nieuwe toewijzing moeten uitspreken.

Toewijzing in een niet-organieke betrekking

sla link op in klembord

Kopieer

Kan ook deze commissie geen reaffectatie of wedertewerkstelling vinden, dan kan ze het personeelslid een niet-organieke betrekking toewijzen (art. 47bis, § 1, eerste lid, Reaffectatiebesluit). Je zet het personeelslid bij voorkeur in in één instelling. Het toegewezen schoolbestuur/de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap doet een voorstel van takenpakket. Valt het takenpakket inhoudelijk onder “hetzelfde ambt”, dan kan het personeelslid de toewijzing niet weigeren. Kan het schoolbestuur enkel een betrekking aanbieden binnen dezelfde personeelscategorie die niet onder “hetzelfde ambt” valt, dan kan het personeelslid deze betrekking weigeren. Het wordt dan aangesteld als administratieve ondersteuning.

Een toewijzing in een niet-organieke betrekking betekent dat:

 • het personeelslid als gereaffecteerde beschouwd worden en dus een salaristoelage ontvangt;
 • er een toewijzing is en je het personeelslid dus niet langer pedagogische taken kan opleggen;
 • het personeelslid in de loop van het schooljaar in aanmerking komt voor reaffectatie of wedertewerkstelling zodra dit mogelijk is;
 • het personeelslid gebruik kan maken van zijn recht op een verlofstelsel (een verlof TAO is enkel mogelijk naar een betrekking waarin een reaffectatie of wedertewerkstelling niet verplicht is);
 • het personeelslid niet kan vervangen worden;
 • in deze betrekking geen vaste benoeming, mutatie of nieuwe affectatie mogelijk is.

Een niet-organieke betrekking “kost” geen punten of uren-leraar. Ze moet dan ook niet gemeld worden aan het werkstation.

Professionaliseringstraject

sla link op in klembord

Kopieer

Het schoolbestuur/de scholengemeenschap kan aan personeelsleden in een niet-organieke betrekking een professionaliseringstraject aanbieden. Door dit traject te volgen moet het personeelslid ruimer inzetbaar worden (in een ander vak, een andere specialiteit, een ander ambt of een ander onderwijsniveau). Het bestuur/de scholengemeenschap gaat hierover in overleg met het personeelslid. Het personeelslid is niet verplicht om hierop in te gaan.

De elementen waaruit een professionaliseringstraject moet bestaan, zijn opgesomd in art. 47quinquies van het Reaffectatiebesluit.

Een professionaliseringstraject kan maar één keer in de loopbaan worden aangeboden.

Als het personeelslid zijn traject succesvol beëindigt, dan blijft het ter beschikking gesteld, maar komt het in aanmerking voor een reaffectatie of wedertewerkstelling in het andere vak, de andere specialiteit, het andere ambt of het andere onderwijsniveau. Het schoolbestuur meldt de terbeschikkingstelling aan de bevoegde reaffectatiecommissie.

Als het personeelslid zijn traject niet succesvol beëindigt of vroegtijdig stopzet en het wordt niet toegewezen in een organieke betrekking, dan wordt het ook niet opnieuw in de niet-organieke betrekking geplaatst. Het blijft dan ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking. De duur van het traject wordt aangerekend voor de periode van twee jaar waarin je personeelslid een volledige wachtgeldtoelage ontvangt.

Indiensttreding na toewijzing

sla link op in klembord

Kopieer

Administratieve en effectieve indiensttreding

sla link op in klembord

Kopieer

Je personeelslid is verplicht om:

 • de toegewezen betrekking te aanvaarden (tenzij het bezwaar aanvaard wordt);
 • in dienst te treden op de aangeduide datum.

Dit betekent niet dat het ook effectieve prestaties moet leveren. Je personeelslid geniet immers van dezelfde mogelijke dienstonderbrekingen als een vastbenoemde.

 • Verloven die op de datum van toewijzing al zijn ingegaan, worden voortgezet;
 • Een verlof dat nog niet is ingegaan, maar wel is toegestaan door het schoolbestuur van terbeschikkingstelling, wordt geacht ook te zijn toegestaan door het schoolbestuur waaraan je personeelslid is toegewezen;
 • Nieuwe verlofaanvragen gebeuren bij het toegewezen schoolbestuur.

In de meeste gevallen zal het nuttig zijn om een gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid goed te begeleiden. Dat kan bijvoorbeeld in het kader van aanvangsbegeleiding. De opname van dit ‘nieuwe’ personeelslid in de vakgroep en in de school als geheel is belangrijk om een reaffectatie of wedertewerkstelling te doen slagen.

Administratieve toestand

sla link op in klembord

Kopieer

Je gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid bevindt zich in dienstactiviteit.

Het wordt aangesteld als tijdelijk personeelslid in administratieve toestand 1 (ATO1, interimaris) of administratieve toestand 2 (tijdelijke vacante betrekking).

Het wordt echter als vastbenoemde beschouwd voor de uitbetaling van de salaristoelage, voor het recht op ziekte- en bevallingsverlof, voor de opname van verlofstelsels en voor de ontslagregeling.

Het schoolbestuur waaraan je personeelslid is toegewezen, staat in voor de functiebeschrijving en de evaluatie van je personeelslid. Het voert ook de tuchtmacht uit.

Opnemen van een andere betrekking met behoud van reaffectatie of wedertewerkstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Opschorting in een organieke betrekking

sla link op in klembord

Kopieer

In sommige situaties is een reaffectatie of wedertewerkstelling reglementair verplicht, maar is het om pedagogische redenen aangewezen dat je personeelslid de toegewezen opdracht niet opneemt.

In dat geval vraagt je personeelslid aan het schoolbestuur waar het gereaffecteerd of wedertewerkgesteld is om de reaffectatie of wedertewerkstelling op te schorten voor de duur van de andere vacature. Het schoolbestuur is niet verplicht om op die vraag in te gaan.

Je personeelslid wordt in beide betrekkingen beschouwd als gereaffecteerd of wedertewerkgesteld. De salaristoelage blijft berekend op basis van de opdracht waarvoor het vastbenoemd en ter beschikking gesteld is, wat mogelijk niet het geval zou zijn als het een verlof TAO zou nemen vanuit de toegewezen reaffectatie of wedertewerkstelling.

De opschorting kan niet elektronisch gemeld worden. Het werkstation moet dus telefonisch of per mail op de hoogte gebracht worden.

Opschorting in een niet-organieke betrekking

sla link op in klembord

Kopieer

Kan je personeelslid een reaffectatie of wedertewerkstelling krijgen binnen het eigen schoolbestuur of binnen de eigen scholengemeenschap, dan wordt de niet-organieke betrekking verplicht opgeschort.

Bied je het personeelslid een reaffectatie of wedertewerkstelling aan die niet verplicht is en gaat je personeelslid hierop in, dan heeft het de keuze:

 • ofwel neemt het een verlof TAO vanuit de niet-organieke betrekking
 • ofwel wordt de niet-organieke betrekking opgeschort.

Verlof tijdelijk andere opdracht

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer je personeelslid ervoor kiest om een andere opdracht op te nemen dan de betrekking waarin het gereaffecteerd of wedertewerkgesteld is, dan kan je personeelslid een verlof TAO opnemen. Dit kan zowel vanuit een organieke als vanuit een niet-organieke betrekking. Er is altijd toestemming nodig van het schoolbestuur dat het verlof TAO toestaat en van het schoolbestuur waar je personeelslid als tijdelijke wordt aangesteld.

Een verlof TAO vanuit een niet-organieke betrekking is niet mogelijk wanneer je personeelslid gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kan worden in een betrekking bij het eigen schoolbestuur of in de eigen scholengemeenschap waarvoor het een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. In dat geval wordt de niet-organieke betrekking verplicht opgeschort.

In sommige gevallen is het voordeliger om de reaffectatie of wedertewerkstelling op te schorten:

Opschorting Verlof TAO
De andere betrekking kan aangeboden worden tijdens de reaffectatiewerkzaamheden. De andere betrekking kan pas aangeboden worden na de aanstelling van de TADD'ers in de scholengemeenschap.
Het personeelslid behoudt het salaris van terbeschikkingstelling. Het personeelslid ontvangt het salaris verbonden aan de TAO.
Het personeelslid heeft recht op opname van alle verlofstelsels. Het personeelslid kan enkel genieten van de verlofstelsels waarvan een tijdelijke gebruik kan maken.
De reaffectatie of wedertewerkstelling is bestendig in de tijd in beide betrekkingen. Het verlof TAO eindigt op het einde van het schooljaar
In beide betrekkingen kan geen ander personeelslid benoemd worden. Het verlof kan beëindigd worden door de benoeming, de reaffectatie of de wedertewerkstelling van een ander personeelslid.
De ontslagprocedure van een vastbenoemde is van toepassing. De ontslagprocedure van een tijdelijke is van toepassing.

Tewerkstelling buiten het onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Heeft je personeelslid geen volledige reaffectatie of wedertewerkstelling ontvangen na de werking van de eerste reaffectatiecommissie, dan kan het voor het resterende volume een tewerkstelling buiten het onderwijs aanvragen.

Was je personeelslid al eerder gereaffecteerd of wedertewerkgesteld, dan is een aanvraag pas mogelijk als het een andere terbeschikkinggestelde vindt die nog niet volledig gereaffecteerd of wedertewerkgesteld is en die de plaats van je personeelslid wil en kan innemen.

Een tewerkstelling buiten het onderwijs is onder bepaalde voorwaarden mogelijk in:

 • een instelling in de gezondsheids- en welzijnssector;
 • het kader van de werking van de natuur- en milieuedcuatieve centra en bezoekerscentra van de Vlaamse Gemeenschap;
 • erkende en/of gesubsidieerde jeugdinitiatieven in de sportsector;
 • educatieve projecten in de culturele sector verbonden aan, erkend en/of gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Outplacement wordt beschouwd als een wedertewerkstelling. Je personeelslid ontvangt dus de salaristoelage waarop het recht heeft op basis van de vaste benoeming. Diens reaffectatieverplichtingen worden opgeschort. Als het eigen schoolbestuur echter een vacante betrekking binnen “hetzelfde ambt” aanbiedt, is je personeelslid verplicht om deze betrekking te aanvaarden. Ook hier is een ruil mogelijk.

Wanneer het volume van terbeschikkingstelling wijzigt, moet ook het outplacement aangepast worden. Daarvoor is het akkoord nodig van de instantie waar je personeelslid het outplacement uitoefent.

Wil je personeelslid terugkeren naar het onderwijs, dan meldt het dat vóór 1 juli aan het schoolbestuur. Vanaf dat ogenblik is de reaffectatiereglementering weer van toepassing.

Bestendigheid van reaffectatie/wedertewerkstelling

sla link op in klembord

Kopieer

In een organieke betrekking

sla link op in klembord

Kopieer

Een reaffectatie of wedertewerkstelling blijft behouden over de schooljaren heen, ook

 • wanneer de afwezigheid van de titularis verlengd wordt aansluitend op de vorige afwezigheid;
 • wanneer het volume van de toegewezen betrekking kleiner wordt;
 • wanneer een niet-vacante betrekking vacant wordt;
 • wanneer de gereaffecteerde/wedertewerkgestelde afstand doet van wachtgeld;
 • wanneer de school niet langer behoort tot de scholengemeenschap waar de toewijzing werd uitgesproken.

Als een schoolbestuur een vrijwillige reaffectatie of wedertewerkstelling aanbiedt aan een ter beschikking gesteld personeelslid van een ander schoolbestuur, dan is deze reaffectatie of wedertewerkstelling het eerste jaar niet bestendig. Wordt de reaffectatie of wedertewerkstelling het daaropvolgende schooljaar behouden, dan wordt ze wel bestendig.

In een niet-organieke betrekking

sla link op in klembord

Kopieer

Ook de toewijzingen in een niet-organieke betrekking zijn bestendig in afwachting van een toewijzing in een organieke betrekking.

Een reaffectatie of wedertewerkstelling binnen het eigen schoolbestuur of de eigen scholengemeenschap schort de niet-organieke betrekking op, maar zodra deze reaffectatie of wedertewerkstelling eindigt, keert het personeelslid terug naar de niet-organieke betrekking.

Vaste benoeming in wervingsambten na reaffectatie of wedertewerkstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Personeelsleden die aangesteld zijn op basis van een reaffectatie of wedertewerkstelling, kunnen aanspraak maken op vaste benoeming in de betrekking waarin ze gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn of in een andere betrekking. Meer informatie hierover vind je onder het thema ‘Vaste benoeming’.

Beëindiging van de reaffectatie/wedertewerkstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Een reaffectatie of wedertewerkstelling kan enkel beëindigd worden door de situaties opgesomd in artikel 41, § 2 van het Reaffectatiebesluit. Meer informatie hierover vind je terug op onze pagina “Einde aanstelling en ontslag”.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio