Parlementaire activiteiten

27 januari 2022 – Ontwerp van decreet over uitvoering van maatregelen over het onderwijs uit cao XII Leerplicht, cao V Basiseducatie en cao VI Hoger onderwijs vanaf het school- of academiejaar 2021-2022 : een kort commentaar

Een week eerder had minister Weyts dit ontwerpdecreet (als gedeeltelijke decretale uitvoering van de diverse onderwijscao’s) toegelicht en hadden de onderwijscommissarissen hem een aantal vragen gesteld. In deze commissievergadering beantwoordde de minister die (en nog enkele bijkomende) vragen, maar de stemming moest noodgedwongen verplaatst worden naar de commissievergadering van 3 februari 2022 wegens een technisch-juridisch advies van de zgn. cel “legistiek”, dat een (nog op te maken) amendement vergde. Maar dat was geen inhoudelijke aangelegenheid. Er was trouwens sowieso weinig (tot geen ) politieke onenigheid over de voorliggende maatregelen.
 • vwo
 • int
 • (bu)bao
 • (bu)so
 • dko
 • ho
28 januari 2022

26 januari 2022 – Federale fiscaliteit en Vlaams O&O-beleid

Een belangrijke actuele vraag ook voor het hoger onderwijs rond op til zijnde fiscale hervormingen. Let wel, er was daarover nog niets beslist, het overleg erover was wel bezig. Waarover ging het? Vragensteller Andries Gryffroy schetste de positie van Vlaanderen als innovatieleider in Europa. Hij was dan ook bezorgd over een bericht in de krant over mogelijke ontwikkelingen op federaal niveau rond diverse fiscale voordelen die nu bestonden ten behoeve van Onderzoek & Ontwikkeling (O&O), en dus ook relevant voor het hoger onderwijs: op de korting inzake bedrijfsvoorheffing, het belastingkrediet en de investeringsaftrek in dit verband zou mogelijk beknibbeld worden. Hoe werd minister Hilde Crevits betrokken (of niet?) bij dit voorstel van federale maatregel?
 • ho
26 januari 2022

26 januari 2022 – Quarantainemaatregelen

Hét grote voordeel van een trouwe volger te zijn van de Commissie voor Onderwijs is dat je, wanneer actuele onderwijsvragen gesteld worden in de plenaire vergadering, meteen heel veel herkent en voor een (politiek) commentaar gelijk heel makkelijk kunt verwijzen naar je eerdere commentaren over de thema’s in kwestie in de Onderwijscommissie. Die verwijzingspraktijk kan ik met een heel gerust geweten ook hier bezigen: niet alleen voor de actuele coronavragen, maar ook voor de tweede actuele onderwijsvraag van deze plenaire vergadering over lege brooddozen van kinderen op school.
 • vwo
 • int
 • (bu)bao
 • (bu)so
 • dko
 • ho
26 januari 2022

26 januari 2022 – Lege brooddozen op school

Hannelore Goeman hernam het inderdaad schrijnende verhaal van kinderen met lege brooddozen. Vandaag stond in Het Laatste Nieuws (voor abonnees) een artikel over het probleem. Even eenvoudig googelen met enkele geschikte woorden levert trouwens een hele lijst referenties op naar krantenberichten ter zake, bijvoorbeeld in de periode najaar 2021. Maar ook in de Onderwijscommissie werd dat gesprek deze legislatuur al meermaals gevoerd (bv. op 8 oktober 2020 en 30 september 2021). Een heruitgave dus nu van een bespreking over inderdaad een groot probleem dat veel breder gaat dan het beleidsdomein Onderwijs alleen.
 • (bu)bao
 • (bu)so
26 januari 2022

20 januari 2022 – Zomerscholen en eventuele impact op herschikking van schoolvakanties

Enerzijds was deze vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman een gevolg van de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering op 17 december 2021 van het voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen. Dat had minister Weyts in het verleden aangekondigd. Anderzijds koppelde vragensteller Meuleman die kwestie aan die andere (jaarlijks weerkerende) “zomerkwestie” van de zomervakantie. Over dat tweede element ging het ook al in de commissievergadering van 27 mei 2021 en die van 21 oktober 2021. Als vragensteller Meuleman het antwoord van de minister in die laatste vergadering herlezen had, had zij ook nu zijn antwoord op dat stuk kunnen voorspellen, leek mij. Maar oké, hoe zat het met dat eerste element: dat van de zomerscholen? In Meulemans intro kwamen heel bekende elementen opnieuw aan bod. Evenmin voor het eerst inderdaad. De “suggestie” van de inkorting van de zomervakantie leidde de vragensteller zelf af uit het doel van het in de steigers staande decreet: “De leerachterstand willen we voornamelijk wegwerken in de scholen én tijdens de schooluren.” Dat kón een optie zijn, maar hoefde niet per se, dacht ik zelf. Hoe dan ook, vragensteller Meuleman stelde haar eigen suggestie in haar vragen meteen weer zelf in vraag en voegde daaraan nog enkele, redelijk ‘omslachtige’ (vond ik zelf, tenminste) vragen aan toe. Eén vraag creëerde daarbij nogal wat communautaire tegenwind, zoals te verwachten was (cf. infra.).
 • vwo
 • int
 • (bu)bao
 • (bu)so
 • dko
 • ho
23 januari 2022

20 januari 2022 – Koopkracht van scholen

Terwijl de vorige vraag in de vergadering (over zomerscholen en zomervakantie) enerzijds al in het decretale circuit zat en anderzijds te vroeg kwam wegens de nog te verwachten adviezen van Vlor en SERV, was het snel duidelijk dat deze tweede vraag van de vergadering (van Loes Van Vandromme) met een overigens véél belangrijkere beleidsmatige envergure (en dus politiek véél belangrijker dan welke zomerscholen of inkorting van de zomervakantie ook) (nog) helemaal niet op de agenda van minister Weyts stond. Vragensteller Vandromme vatte wel perfect en concreet het probleem samen: ondanks de stijging van het totale onderwijsbudget lieten de voorbije jaren een ware uitholling zien van de koopkracht van de reguliere werkingsmiddelen. Welke maatregelen zou de minister nemen om de scholen te ondersteunen om de steeds hogere werkingskosten te kunnen blijven dragen? En was hij bereid de verdeling van de werkingsmiddelen te herbekijken?
 • (bu)bao
 • (bu)so
23 januari 2022

20 januari 2022 – Langdurig ziekteverlof

Vragensteller Jan Laeremans had alweer twee A4’s ingediend voor zijn vraag, die eigenlijk een vervolg vormde op eerdere hoorzittingen (27 mei 2021 (nwvr: door de vernieuwing van de website van het Vlaams Parlement is de link naar “conceptnota voor nieuwe regelgeving” in mijn toenmalige commentaar niet meer geldig; hier vind je de nieuwe link) en 3 juni 2021) en vragen om uitleg (10 juni 2021 en 10 december 2020) over hetzelfde, overigens belangrijke thema. Maar ook een vraag die eigenlijk te vroeg kwam (cf. infra). Voor een versie in gewonere mensentaal van de CD&V-conceptnota in kwestie verwijs ik graag naar een toenmalig bericht van Loes Vandromme (4 maart 2021). Een hele geschiedenis dus al, maar nu dan een vraag om uitleg van Jan Laeremans. Kort samengevat: mede gebaseerd op nog een andere conceptnota, nl. van de Vlaamse regering (Herwaardering van de leraar, 3 december 2021; cf. ook plenaire vergadering van 8 december 2021), hoever stond het met een regeling voor chronisch zieke leraren die niet pasten in de huidige stelsels van “VVP ziekte” en “LVVP med”? Vragensteller Laeremans verwees ten slotte nog naar het recente “Rapport afwezigheden naar aanleiding van ziekte Vlaams onderwijspersoneel”, waarmee hij eigenlijk de bovenvermelde vraag om uitleg van 10 december 2020 herhaalde (nl. aanzienlijke stijging van het aantal weigeringen voor LVVP med). Met excuses voor het hoge aantal hyperlinks hier, beste lezer, maar het leek me nuttig om toch de ruimere context van de zaak te schetsen.
 • vwo
 • int
 • (bu)bao
 • (bu)so
 • dko
 • ho
23 januari 2022

20 januari 2022 – Ontwerpen van decreet over het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en over bijkomende maatregelen inzake voorrangs- en ordeningscriteria : een persoonlijk commentaar

Deze bespreking was het vervolg op die van een week eerder: toen werd het “algemene” Inschrijvingsdecreet (buiten Brussel) behandeld. Nu was het de beurt aan de twee andere, toen aangekondigde ontwerpdecreten in dezelfde sfeer, maar dan met betrekking tot het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en bijkomende maatregelen inzake voorrangs- en ordeningscriteria. Veel van de algemene Vlaamse regeling was ook van toepassing op “Brussel”, maar er waren ook specifieke zaken voor “Brussel”. Ik leerde alvast iets dankzij minister Weyts, dat politiek niet onbelangrijk was/is en dat ik uit het oog verloren was, mea culpa: in mijn commentaar vorige keer had ik al wel melding gemaakt van het belangenconflict rond het bestaande (maar later uitgestelde) decreet van 17 mei 2019 (dus aan het eind van vorige legislatuur), maar nadien was de Franse Gemeenschap (COCOF) blijkbaar ook naar het Grondwettelijk Hof gestapt voor een vernietigingsprocedure. In die procedure was het nog wachten op een uitspraak. Dat speelde trouwens een rol in een bepaalde maatregel in het voorliggende ontwerpdecreet over “Brussel” (cf. infra).
 • (bu)bao
 • (bu)so
21 januari 2022

10 van 440

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio