8 juni 2023 – Begrotingsaanpassing 2023 en Programmadecreet: een kort commentaar

Als eerste stap in de parlementaire bespreking lichtte minister Weyts traditiegetrouw de begrotingsaanpassing 2023 en het daarmee samenhangende ontwerp van Programmadecreet toe in een overzichtelijke powerpointpresentatie.

Hij benadrukte daarbij ook nu weer graag de toename van de middelen, mét ook nog een grapje richting-de Vooruitfractie over de curve op zijn eerste slide: “Vooruit én omhoog!”, nét toen onderwijscommissaris Steve Vandenberghe de commissiezaal binnenkwam (nu: een totaal van 15,569 miljard euro, inclusief apparaatskredieten en provisies, maar exclusief Oekraïne en ten opzichte van het begin van de legislatuur betekende dat +3,498 miljard euro).

Er was nu geen klassieke “Beleids- en begrotingstoelichting” (meer), zoals bij de begrotingsopmaak eind vorig jaar, maar dus een “Begrotingsaanpassing (BA) light” mét toch ook wel in de “Algemene toelichting” heel wat informatie over de aanpassingen voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (p.50-54). Daarnaast was er ook weer het daarmee samenhangende ontwerp van Programmadecreet (met een aanzienlijk deel voor Onderwijs: memorie van toelichting (p.12-36) en artikelen (p.161-174)). Plus ook nog 12 amendementen van de meerderheid, die hier en daar iets verduidelijkten, maar grotendeels zonder inhoudelijke implicaties. Elisabeth Meuleman diende namens Groen één amendement in over een zgn. “boekensprong” voor basisscholen, dat niet onverwacht niet aangenomen werd.

Tijdens de onderhandelingen met de sociale partners hadden de hogeschoolbesturen een protocol van akkoord opgemaakt (met weliswaar een belangrijke voorwaarde; p.137) en had Katholiek Onderwijs Vlaanderen slechts een protocol van gedeeltelijk akkoord (p.152-153) afgeleverd. Naast de maatregelen die geapprecieerd werden, waren het net vooral zulke kritische punten uit de protocollen én uit het Vlor-advies die in de parlementaire bespreking aandacht kregen.

Daaruit haal ik heel kort het volgende:

  • weliswaar zonder specifieke voorbeelden te noemen kaartten Jan Laeremans en Elisabeth Meuleman het generieke punt aan, dat ook weleens valt bij de jaarlijkse genummerde onderwijsdecreten, namelijk: dat een Programmadecreet toch niet zou mogen dienen voor serieuze decretale wijzigingen die meer parlementair debat vergden;
  • DBFM en de verdeling van Onderwijsdecreet II kwamen enkele keren terug in de tussenkomsten (Steve Vandenberghe, Elisabeth Meuleman, Hilâl Yalçin, Koen Daniëls): minister Weyts repliceerde dat daardoor de reguliere financiering in infrastructuur niet achteruit zou worden geschoven (video: [3:27:14]) en dat men nu eenmaal bij DBFM afhankelijk was van het aantal ingediende aanvragen waarbij wel die OD II-verdeling maximaal gerespecteerd zou worden;
  • over de extra nascholingsmiddelen voor basisonderwijs (maal 2) en voor secundair onderwijs (maal 1,5) zagen enkele oppositieleden het glas halfleeg en de minister (meer dan) halfvol bij wijze van spreken; een misschien groter probleem voor leraren en ander onderwijspersoneel bleef (want ook al vele malen aan bod gekomen, telkens het over het belang van professionalisering ging in parlementaire besprekingen) de nodige tijd en ruimte krijgen om zich bij te scholen;
  • bij het zgn. project “Talent” (cognitief sterk/zeer sterk functionerende leerlingen) kwam de kritiek aan bod van nog eens een apart expertisecentrum en van de (“vergeten”) rol van de pedagogische begeleidingsdiensten (cf. versnippering van middelen versus de besparingen op de pedagogische begeleidingsdiensten, waaraan Loes Vandromme herinnerde); terwijl Kathleen Krekels (en ook de minister zelf later die namiddag bij een antwoord op een vraag om uitleg overigens) in dit verband net heel wat kansen zag voor de (intussen nogal bekritiseerde) figuur van de … leraar-specialist;
  • de bijkomende rol van de RTC’s bij duaal leren was al in voorgaande vergaderingen bekritiseerd en ook nu weer, maar minister Weyts hield voet bij stuk; hij oordeelde dat de RTC’s in de lokale arbeidsmarktsituaties meer matchmakers (bv. ook inzake het delen van één duaal-lerencoach door meerdere bedrijven) zouden kunnen zijn tussen scholen en bedrijven, wat duaal leren betrof;
  • Steve Vandenberghe vroeg in de eindfase van de vergadering (opnieuw) naar de omvang van de “minder uitgaven wegens het lerarentekort”, waarover het ook al gegaan was tijdens de commissievergadering van 16 maart 2023 (vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman): door de manier waarop een begroting (op het stuk van loonkredieten) opgemaakt werd, kon dat gevraagde bedrag niet berekend worden, aldus minister Weyts.

Door de aard van het beestje, -- ik voelde mee met voorzitter Grosemans --, verliep de stemming enigszins moeizaam, maar finaal liep ze wel goed af.

Je kunt de video bekijken van de integrale vergadering [vanaf 1:29:43].

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio