4 mei 2023 – Aanpak van planlast in onderwijs

Het laatste thema van deze wat ingekorte commissievergadering was ook een klassieker: planlast. Opnieuw Karolien Grosemans en Loes Vandromme aan het woord. Er was hier nu een decretaal initiatief in het geding: het ‘Voorontwerp van decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen’, het zogenaamde schrappingsdecreet, waarover de Vlor een advies uitgebracht had. Terwijl vragensteller Grosemans’ vragen gingen over het Vlor-advies, de zgn. planlastcalculator, het planlastrapport en nog andere mogelijke planlastremedies, peilden Vandrommes vragen heel specifiek naar de (traditionele) timingskwestie bij indiening van regelgevende teksten én bij de communicatie daarvan naar scholen. Ze refereerde daarbij aan de zgn. resolutie-Jos De Meyer en zulks bezorgde mij persoonlijk altijd erg aangename herinneringen. Klein detail in de marge: in het Vlor-advies wordt op p.6 melding gemaakt van het initiële voorstel van resolutie, maar dat was niet exact de tekst die finaal unaniem aangenomen werd in de plenaire vergadering destijds. De Vlor nam nu wel die strengere versie als standpunt over. Overigens stond in de parlementaire kalender van dit werkjaar 2022-2023 zelfs maandag 24 april 2023 geboekstaafd als “Limietdatum decreetgevende initiatieven”. Minister Weyts bleek dat te weten.

Maar zijn antwoorden dan. De minister legde de achtergrond van dat voorontwerp van schrappingsdecreet uit (met ook de wat atypische, bijkomende vraag aan de Vlor om zelf consensuele voorstellen te doen), maar dat was eigenlijk al publiek beschikbare informatie. Inzake de timingskwestie verwees hij o.a. naar het hangende voorontwerp van nog een ander decreet, nl. OD XXXIII, dat nu bij de Raad van State lag, waardoor de minister gelijk het verhaal van de bottleneck aldaar in herinnering kon brengen. Maar, zoals niet ongebruikelijk, zou al naar de scholen gecommuniceerd worden onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement later. De planlastcalculator van de Onderwijsinspectie was klaar voor gebruik. De planlastradar werd al gebruikt bij elke doorlichting, maar om tot een betrouwbaar beeld te komen was aanvulling met data uit de planlastcalculator noodzakelijk. Het rapport daarover zou eind dit jaar klaar zijn. De minister plande nog een ministeriële omzendbrief over welke documenten verplicht waren bij een doorlichting en een campagne rond planlast. Zijn laatste verwijzing (persbericht van 1 mei 2013, cf. ook de website van het ministerie) over het zgn. “wettelijk vermoeden van deskundigheid” stond in het hangende voorontwerp van OD XXXIII, dat later nog voor enige commotie zou zorgen in de vergadering.

Mét de minister betreurde vragensteller Grosemans dat de Vlor niet méér gedaan had met de bijkomende adviesvraag van de minister. Al de rest uit zijn antwoord juichte ze toe. Vragensteller Vandromme liet die onbewuste voorzet van de minister over dat wettelijk vermoeden van deskundigheid niet liggen en maande hem aan tot soberheid, wat communicatie betrof over iets wat al bestond. En dát triggerde interveniënt Koen Daniëls dan weer tot een daad van de juridische puntjes op de i zetten: die omgekeerde bewijslast bij betwistingen van attesten werd al zo toegepast voor de Raad van State, maar nu stond dat ook in een (toekomstig) decreet. Inderdaad, maar wel een beetje eigenaardig in de voorstelling van zaken door de minister én door Koen Daniëls was dat alleen rechtspraakpraktijk blijkbaar aan verandering onderhevig was, maar decretale praktijk niet… alsof een decretale regeling het eeuwige leven zou kennen. Dat was dan toch iets minder de juridische puntjes op de i. Dat er wat onrust was bij leraren door die recente communicatie van de minister kon ik perfect begrijpen: in rep en roer staan, zou dan misschien wel wat overdreven zijn, maar het zou toch niet slecht zijn volgens mij dat in ministeriële communicatie ermee rekening gehouden werd dat onderwijsregelgeving zo’n omvangrijk kluwen van jewelste was dat men echt niet kon verwachten dat elke leraar of directeur zomaar mee was met elke kleine of grotere wijziging in dat kluwen… zeker dan nog in een mediamaatschappij als de onze, waarin soms heel inaccuraat, verwarrend en te snel gecommuniceerd werd met alle mogelijke misverstanden van dien...

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio