22 oktober 2020 - Gedachtewisseling over het Jaarverslag 2019 van het GO!: een bondig commentaar

De traditionele bespreking van het jaarverslag van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap werd gehouden in de Commissie voor Onderwijs op 22 oktober 2020. Het ging om het Jaarverslag 2019. De sprekers van dienst waren: Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder GO!) en Inge Van Trimpont (directeur permanente ondersteuningscel centra voor leerlingenbegeleiding GO!). Voor een korte boekhoudkundige toelichting, specifiek rond de afschrijvingen voor het patrimonium, hoorden we ook even Dirk Mechelaere (afdelingshoofd Organisatieondersteuning GO!).

De powerpointpresentatie gaf een goed en interessant overzicht van de activiteiten én problemen, nu met ook een specifieke klemtoon op de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s).

Kort een paar accenten en vaststellingen.

Eén. Hoewel het ging over het Jaarverslag 2019, werd erg vaak gesproken over… corona, zowel in de presentatie als in de vragen van de Parlementsleden. Toch wat vreemd, vond ik. Of zou er toch een soort informele afspraak gelden dat het Jaarverslag 2019 (ook) handelt over het schooljaar 2019-2020? Er kwamen bijvoorbeeld heel wat interessante zaken aan bod over de pedagogische begeleidingsdienst en daarvan weet ik dat zulke diensten voor hun rapportage aan de Vlaamse overheid met schooljaren werken, niet met burgerlijke jaren, zoals wél het geval is voor de jaarrekening. Dat verschil zou de opstellers van dit GO!-Jaarverslag parten kunnen spelen buiten hun wil om, kan ik me voorstellen.

Twee. Raymonda Verdyck benadrukte dat de positie van haar organisatie fundamenteel anders was dan die van koepels in andere onderwijsnetten. Juridisch is dat ongetwijfeld waar, maar alle activiteiten die haar centrale diensten deden voor hun scholen kwamen mij wel heel bekend voor in onze eigen organisatie, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar dan wel zonder de daarmee gepaard gaande overheidsmiddelen.

Drie. Meermaals kwam het capaciteitsprobleem ter sprake (en niet alleen in zgn. capaciteitsgebieden): de vrije keuze stond onder druk, maar er waren nu gesprekken bezig met het kabinet van minister Weyts over de verdeelsleutel van de infrastructuurmiddelen in Onderwijsdecreet II. Het GO! kreeg nu in de praktijk 22,47% van die vastleggingsbudgetten, terwijl het recht zou hebben op 25,34%. De in de loop der jaren niet verkregen infrastructuurmiddelen beliepen op die manier 65 miljoen euro, aldus Verdyck. Wat het vermoedelijke GO!-aandeel in de geplande capaciteitsmiddelen deze legislatuur (360 miljoen euro) betrof, dat volstond alleen voor de te verwachten demografische groei. Niet voor het garanderen van de vrije keuze.

Vier. Over de overnames van gemeentelijke/stedelijke scholen was Raymonda Verdyck heel stellig: er bestond geen actieve overnamestrategie vanuit het GO! Het was pas als een gemeente hén aansprak dat ze actief optraden. Verdyck juichte toe dat in het Regeerakkoord opgenomen was dat in zulke casussen het GO! de eerste gesprekspartner was.

Vijf. De onderfinanciering van de CLB’s sinds 2013, op basis van een gesloten enveloppe, bedroeg 3 570 000 euro, het equivalent van 70 VTE’s, en dat ondanks de groei van het leerlingenaantal en het toegenomen takenpakket.

Zes ten slotte. Doordat het GO! exclusief onder de onderwijsregelgeving viel (en er geen verband was met de regelgeving van Welzijn) en de internaten buitengewoon onderwijs niet in het Financieringsdecreet van december 2008 opgenomen waren, zou die situatie à rato van 3 miljoen euro/jaar intussen een gemiste ontvangst van 30 miljoen euro betekenen, zo stelde Raymonda Verdyck nog.

Je kunt de video [vanaf 12:39] van de integrale vergadering bekijken. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio