12 juli 2023 – Voorstel van decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt : heel kort

Aanvankelijk gepland voor behandeling in de Onderwijscommissie van 28 juni 2023. Een woensdagochtend: een wat ongebruikelijk moment voor een vergadering van de Commissie Voor Onderwijs… maar ja, het voorlaatste werkjaar van de huidige legislatuur loopt op zijn einde en de onderwijsbeleidsagenda is drukbezet met diverse soorten parlementaire activiteiten. Dan moet er al eens uitgeweken worden naar andere dagen dan de klassieke donderdag. Sommige van de parlementaire activiteiten zijn trouwens ook dringender dan andere. Dit hier was nogal dringend, zij het dat natuurlijk af te wachten zal zijn of de lovenswaardige doelen ervan ook effectief bereikt zullen worden. Het verhaal van de lerarenloopbaan en het lerarentekort, -- daarover ging het… ja, alweer --, is inderdaad erg complex en taai. Maar… die geplande commissievergadering werd plots afgelast.

Overigens hadden we al in de commissievergadering van 1 juni 2023 een voorproefje gekregen van wat zich aanvankelijk aandiende op deze late juniwoensdagochtend: met de vragen om uitleg over de zgn. leraar-specialist, nét een van de maatregelen uit het voorliggende voorstel van decreet, dat op 12 mei 2023 nog bekend stond als een voorontwerp van decreet. Daarnaast kunnen we dit voorstel van decreet inhoudelijk ook makkelijk verbinden met het bekrachtigingsdecreet over personeelsproeftuinen dat, tenminste voor de commissiewerkzaamheden erover, het licht zag in de commissievergadering van 22 juni 2023. En alsof dat nog niet volstond: op 6 juli 2023 vond in de Onderwijscommissie een gedachtewisseling plaats met de voorzitter en vicevoorzitter van de zgn. Commissie van Wijzen, Dirk Van Damme resp. Paul Yperman. Een commissie die toch een grote opdracht gekregen had nét rond modern personeelsbeleid in scholen en rond schoolorganisatie.

Om in het kluwen van personeelsmaatregelen van onderwijsminister Weyts klaar te kunnen blijven zien bevat de memorie van toelichting van het voorstel van decreet een heel interessante want behulpzame passage… gelukkig! Met name: p.2-7. Daarin wordt verwezen naar al eerder genomen maatregelen en worden de nieuwe, diverse maatregelen netjes opgelijst.

Op 12 juli 2023 (ook de video-opname is daar te bekijken) werd het voorstel van decreet dan eindelijk en meteen in de plenaire vergadering behandeld. Het debat daar toonde, niet onverwacht, een wel héél omstandige herhaling van wat we al meermaals gehoord hadden, mét daarbij ook nogal wat en eveneens bekend gebakkelei tussen meerderheid en oppositie. Fraai was het allemaal niet, wat de laattijdige behandeling betrof, maar hopelijk leveren de maatregelen (zie ook: voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2023) finaal toch iets positiefs op. De stemming over de teksten nam tot slot, ook wegens nog 13 amendementen, nog enige tijd in beslag.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio